Manuál verejného obstarávania v kocke

Informácie, rady a praktické postupy pre obstarávateľov a dodávateľov

Praktická publikácia ponúka výklad nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, účinného od 18. 4. 2016 a súvisiacej legislatívy SR a EÚ, odborné, ale zrozumiteľné informácie o fungovaní trhu verejných zákaziek, množstvo príkladov, odporúčaní, najvhodnejšie zvolených postupov, rozoberá najčastejšie chyby a problémy, vrátane opravných prostriedkov, ktoré v praxi verejného obstarávania vznikajú, a to z pohľadu obstarávateľov aj dodávateľov.

 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

 

Mám zakúpenú prémiovú verziu

Autori: Mgr. Veronika Ivaničová, Ing. Eva Dorociaková, Ing. Adriana Hrivnáčiková

Cena 195 €
bez DPH a poštovného a balnéhoObjednať

Výhody prémiovej verzie

Obsah produktu:

 

Obsah tlačenej publikácie:

 

 A         Legislatíva

 

A 1      Aktuálna právna úprava

A 2      Členenie zákona o verejnom obstarávaní

A 3      Súvisiace právne predpisy

A 4      Prebrané právne záväzné akty a Nariadenia Európskej únie

A 5      Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ďalšie zdroje informácií

A 6      Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní

 

B         Základné ustanovenia

 

B 1      Predmet úpravy, základné pojmy, zákazka

B 2      Finančné limity

B 3      Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

B 4      Povinné osoby

B 5      Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní, príležitostné spoločné

           obstarávanie, cezhraničné obstarávanie

B 6      Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

B 7      Odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní

B 8      Dôvernosť informácií

B 9      Konflikt záujmov

B 10    Komunikácia

B 11    Rámcová dohoda

B 12    Elektronizácia verejného obstarávania

 

C         Postupy vo verejnom obstarávaní a postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní

 

C 1      Postupy

C 2      Zákazky s nízkou hodnotou

 

C3       Podlimitné zákazky

3.1       Spôsoby zadávania podlimitných zákaziek

3.2       Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska

3.3       Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

 

C 4      Nadlimitné zákazky

4.1       Postupy pri nadlimitných zákazkách

4.2       Verejná súťaž

4.3       Užšia súťaž

4.4       Rokovacie konanie so zverejnením

4.5       Priame rokovacie konanie

4.6       Súťažný dialóg

4.7       Dynamický nákupný systém

4.8       Inovatívne partnerstvo

 

D         Podmienky účasti

 

D1       Určenie podmienok účasti a vyhodnotenie ich splnenia

D2       Osobné postavenie a zoznam hospodárskych subjektov

D3       Register partnerov verejného sektora

D3.1     Zákonná úprava

D3.2     Definície zákona o registri partnerov verejného sektora

D3.3     Údaje zapísané v registri, registrácia a sankcie

D3.4     Vzory podaní podľa zákona o registri partnerov verejného sektora

D3.5     Zákon o verejnom obstarávaní a register partnerov verejného sektora

D3.6     Elektronický kontraktačný systém a ďalšie informácie o registri

D4       Finančné a ekonomické postavenie

D5       Technická alebo odborná spôsobilosť

D6       Jednotný európsky dokument

 

E         Súťažné podklady a kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

E1       Súťažné podklady

E2       Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

F         Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

 

F1       Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

F2       Evidencia referencií

F3       Dostupnosť dokumentov a profil verejného obstarávateľa a obstarávateľa

F3.1    Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu

F3.2    Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile

F4       Dokumentácia z použitého postupu verejného obstarávania

F5       Informačné a zverejňovacie povinnosti verejného obstarávateľa

F5.1     Verejná súťaž s dvojobálkovým systémom

F5.2     Reverzná verejná súťaž   

 

G         Revízne postupy

 

G1       Formy revíznych postupov

G2       Žiadosť o nápravu

G3       Ex ante posúdenie

G4       Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

G5       Správne delikty

 

Obsah CD:

Obsah CD.pdf (dokument Adobe PDF)Obsah CD.pdf

 

Místo konání:

Seminář se koná v prostorách Hotelu Slavia v Brně (adresa: Solniční 15/17, 602 00 Brno, umístění centra viz mapka).

 

Doprava:

MHD: tram č. 5, 6, 7, 12, 13 – stanice Česká.  

Dále pak pěšky cca 150 m. Jedná se o rozlehlou třípatrovou historickou budovu.

 

Autem – možnosti parkování: 

 • parkoviště před hotelem Slavia – příjezd ze Solniční ulice (platba na hotelové recepci)
 • parkování v blízkém okolí hotelu Slavia – ulice Solniční, Besední, Veselá (parkovací automaty)
 • placené parkoviště za hotelem – vjezd z ulice Besední
 • placené garážové stání za hotelem – vjezd z ulice Besední

 
Zvětšit mapu

 

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť užitočné informácie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, ale aj uchádzačom.

 

Obstarávatelia nájdu na CD presné návody a postupy - krok za krokom od rozhodnutia o zákazke a spracovania súťažných podkladov až po vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy. Uchádzači tu získajú informácie na predkladanie ponuky, praktické rady a návody na prípravu dokladov a dokumentov, ktoré sú súčasťou prípravy ponuky. Na CD nájdete taktiež kompletnú vzorovú dokumentáciu pre jednotlivé formy verejného obstarávania.

 

Sprievodná textová časť publikácie obsahuje najdôležitejšie právne predpisy SR a EÚ a vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, výklad zákona o verejnom obstarávaní. Samostatná kapitola je venovaná postupom vo verejnom obstarávaní a postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní. Nechýbajú ani kapitoly týkajúce sa podmienok účasti, súťažných podkladov, povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa a revíznych postupov.

 

Najnovšie v tlačenej časti:

VĎAKA AKTUALIZÁCII ZÍSKATE INFORMÁCIE O:

 • zavedení elektronického verejného obstarávania od 19. októbra 2018,
 • forme podávania žiadostí o nápravu a námietok vo verejných obstarávaniach realizovaných elektronickými prostriedkami,
 • zákonných technických a funkčných požiadavkách na informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje,
 • výhodách a nedostatkoch elektronizácie verejného obstarávania.

  

Najnovšie na CD:

 • elektronickú formu JED-u (jednotný európsky dokument) vytvorenú verejným obstarávateľom bez jeho pred-vyplnenia,
 • pred-vyplnenú elektronickú formu JED-u vytvorenú verejným obstarávateľom,
 • príklad znenia súťažných podkladov pre verejnú súťaž so zapracovanou elektronizáciou.

 

Produkt sa opiera o aktuálnu legislatívu - zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Aktuálnosť je zaisťovaná pravidelným aktualizačným servisom.

 

Pre detailné informácie o produkte kliknite na Obsah.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Výhody produktu:

 • Publikácia prináša aktuálne informácie o verejnom obstarávaní – čo je nové, čo sa mení, čo sa pripravuje.

 • Odborne a zrozumiteľne vykladá zákon, odkazuje na výkladové stanoviská a metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie.

 • Krok za krokom popisuje povinnosti, dáva praktické rady a odkazuje na príslušný paragraf v zákone.

 • Na CD obsahuje vzorové formuláre, dokumenty, harmonogramy, tabuľky na vyhodnotenie ponúk, zápisnice.

 

Výhody Prémiovej verzie

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Komu je produkt určený:

Osobám v organizáciách verejnej sféry:

   • Pracovníkom štátnej správy a samosprávy - starostom, riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zodpovedným za verejné obstarávanie
   • Zástupcom rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a zdravotníckych zariadení

Osobám v obchodných korporáciách:

   • Konateľom, riaditeľom a vedúcim manažérom obchodných spoločnosti, ktoré sa môžu uchádzať vo verejnej súťaži v pozícii uchádzačov
   • Zástupcom poradenských firiem, ktoré poskytujú konzultácie, poradenstvo a organizáciu verejného obstarávania
   • Zástupcom právnických a advokátskych kancelárií, ktoré riešia obchodné vzťahy vo verejnom obstarávaní

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online prístup pomocou aplikácie FlippingBook, CD a sprievodnú textovú časť (formát A5).

Nakladateľstvo Forum je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Vstup pre prémiových predplatiteľov

Ak máte zakúpený prémiový variant produktu, vstúpte:

Vstúpiť

Prístupové údaje sme Vám poslali s dokumentáciou k produktu.


Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: /premium/pqas-demo/

Viacej o výhodách prémiovej verzie produktu nájdete tu.

Voľba verzie produktu

Zvoľte si, prosím, verziu produktu, ktorá bude najlepšie zodpovedať Vašim potrebám:

  Prémiová Štandardná
 Tlačená publikácia

 

 

 CD ROM so vzormi a legislatívou

 

 

 On-line prístup z akéhokoľvek zariadenia

 

 Fulltextové vyhľadávanie

 

 

 Lupa a interaktívne odkazy

 

 Cena

168 EUR 

119 EUR 

  Objednať Objednať

* Prémiová verzia je dostupná z ľubovoľného PC, pripojeného na internet, a zo všetkých mobilních zariadení so systémom iOS (iPhone, iPod touch, iPad) alebo Android.

Viac o výhodách prémiovej verzie produktu dočítate tu.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
    123
45678910
11121314151617
181920
21
222324
25262728293031
«  Marec 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: