Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov

Prehľad povinností, komentáre k novým zákonom, komplexné informácie

Porušenie povinností vyplývajúcich z Obchodného zákonníka, všeobecne záväzných právnych predpisov či zákazu konkurencie je predpokladom pre vznik osobnej zodpovednosti štatutárneho zástupcu. Dôkazné bremeno o tom, či svoju funkciu vykonával s odbornou starostlivosťou, nesie on sám. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia je dôležité zaobstarať si všetky dostupné a aktuálne informácie. Neznalosť zákona totižto neospravedlňuje a zodpovednosť štatutárnych zástupcov sa veľkého množstva oblastí.

 

Znižujte s našimi informáciami všetky možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie tak, aby ste nemali obavy o svoju bezúhonnosť a majetok! 

 

PRÉMIOVÁ VERZIA produktu v sebe kombinuje výhody tlačenej príručky s online prístupom. Vďaka online aplikácii dokážete pohodlne využívať fultextové vyhľadávanie a interaktívne odkazy. Aplikácia je dostupná z mobilu, tabletu, ako aj z počítača.

 

 

 

 

Mám zakúpenú prémiovú verziu

Autori: Mgr. Jakub Kováčik, JUDr. Ľubica Regecová, JUDr. Peter Čavojský, PhD., Mgr. Beáta Kartíková, JUDr. Nikoleta Molnárová, Ing. Miroslav Ilavský

Cena 195 €
bez DPH a poštovného a balnéhoObjednať

Výhody prémiovej verzie

Obsah publikácie:

 

A       Práva a povinnosti štatutárnych orgánov

 

A 1      Práva a povinnosti členov predstavenstva akciovej spoločnosti

A 2      Práva a povinnosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným

A 2.1    Proces zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzeným

A 3      Práva a povinnosti spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti

A 4      Práva a povinnosti spoločníkov komanditnej spoločnosti

A 5      Práva a povinnosti predstavenstva družstva

A 6      Práva a povinnosti spoločníkov a predstavenstva v jednoduchej spoločnosti na akcie

A 7      Práva podnikateľa pri vymáhaní pohľadávok a peňažných nárokov

A 7.1   Upomínacie konanie - elektronické konanie o platobnom rozkaze

A 8      Právo na ochranu duševnej tvorby

A 8.1    Základný spoločný rámec ochrany obchodného tajomstva v členských štátoch EÚ

A 9      Súbeh výkonu funkcie konateľa a pracovného pomeru

 

B       Zodpovednosť štatutárnych orgánov

 

B 1      Právna úprava zodpovednosti štatutárnych orgánov

B 1.1   Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 1. 2018

B 2      Zodpovednosť za porušenie povinnosti zákazu konkurencie

B 3      Zodpovednosť za spôsobenú škodu

B 4      Zodpovednosť za ochranu osobných údajov

B 4.1   Povinnosti štatutárov podľa zákona o ochrane osobných údajov

B 4.2   GDPR - zmena v pravidlách pre ochranu osobných údajov od 25. mája 2018

B 4.3   Základné pojmy podľa GDPR

B 4.4   Zákonnosť spracúvania osobných údajov a právne základy podľa GDPR

B 4.5   Povinnosti prevádzkovateľov podľa GDPR

B 4.6   Povinnosti sprostredkovateľov podľa GDPR

B 4.7   Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR

B 4.8   Povinnosti pri spracúvaní osobných údajov v e-shope

B 4.9   Marketing a GDPR

B 4.10 Monitorovanie zamestnancov a GDPR

B 4.11 Spracúvanie osobných údajov zamestnancov

B 4.12 Vedenie osobného spisu zamestnanca

 

B 5      Zodpovednosť pri zamestnávaní zamestnancov

B 5.1   Exekúcia zamestnanca

B 5.2   Zodpovednosť zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru

 

B 6      Zodpovednosť za BOZP

B6.1    Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu

 

C       Trestná zodpovednosť právnických osôb a štatutárnych orgánov

 

C 1      Trestná zodpovednosť právnických osôb

1.1       Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

1.2       Trestné činy právnických osôb a ich trestná zodpovednosť

1.3       Druhy trestov a zásady ich ukladania

 

D       Sankcie podľa Obchodného zákonníka

 

D 1      Druhy sankcií

D 2      Register diskvalifikácií

D 3      Zmluvná pokuta

 

E       Daňové a odvodové povinnosti

 

E 1      Zodpovednosť pri plnení daňových povinností

 

E 2      Daňové a nedaňové výdavky

2.1       Oprávnenosť uplatňovania daňových výdavkov

2.2       Daňová uznateľnosť výdavku

2.3       Nedaňové výdavky

 

E 3     Zmeny v daňových a odvodových povinnostiach v roku 2017

3.1     Daň z príjmov právnických osôb

3.2     Daň z pridanej hodnoty

3.3     Daňový poriadok

3.4     Sociálne a zdravotné poistenie

 

F        Zo súdnej praxe

F 1     Vybraná judikatúra vo veci zákonného zastúpenia podnikateľa

 

Podrobný Obsah CD nájdete tu:

Obsah CD.pdf (dokument Adobe PDF)Obsah CD.pdf

Místo konání:

Seminář se koná v prostorách Hotelu Slavia v Brně (adresa: Solniční 15/17, 602 00 Brno, umístění centra viz mapka).

 

Doprava:

MHD: tram č. 5, 6, 7, 12, 13 – stanice Česká.  

Dále pak pěšky cca 150 m. Jedná se o rozlehlou třípatrovou historickou budovu.

 

Autem – možnosti parkování: 

 • parkoviště před hotelem Slavia – příjezd ze Solniční ulice (platba na hotelové recepci)
 • parkování v blízkém okolí hotelu Slavia – ulice Solniční, Besední, Veselá (parkovací automaty)
 • placené parkoviště za hotelem – vjezd z ulice Besední
 • placené garážové stání za hotelem – vjezd z ulice Besední

 
Zvětšit mapu

 

Popis produktu:

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov obsahuje prehľad práv a povinností členov štatutárnych orgánov a výkonných manažérov v akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti a družstve podľa platného Obchodného zákonníka, zrozumiteľné poňatie trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa nového zákona s výpočtom trestov, prehľad sankcií pri porušení povinností štatutára podľa Obchodného zákonníka.

 

Prináša na CD vzory zmlúv a právnych podaní, komentáre k novým zákonom, prehľad nových povinností vrátane termínov, judikáty, príklady z praxe.

 

Publikácia Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov sa zaoberá problematikou zodpovednosti štatutárnych zástupcov vo všetkých firemných procesoch, ako sú účtovníctvo a dane, BOZP, konkurenčné konanie a hospodárska súťaž.

 

Najnovšie v tlačenej časti:

 • Informujeme Vás o novej povinnosti oznamovať kategóriu prác 2 Úradu verejného zdravotníctva, ktorá musí byť prvýkrát elektronicky podaná do 30. 6. 2019 a ponúkame Vám prehľad povinností zamestnávateľa pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu, aké sú úlohy pracovnej zdravotnej služby, za ktoré kategórie prác musí zamestnávateľ posúdiť riziká a zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu.

 • Priblížime Vám zmeny týkajúce sa zamestnávania cudzincov z tretích krajín a zmeny v zákone o DPH.

 • Informujeme Vás o povinnosti v oblasti duálneho vzdelávania, o povinnosti oznámiť voľné pracovné miesta Úradu práce, ďalej o vyššej minimálnej mzde od 1. 1. 2019, o novom benefite – rekreačných poukazoch, o zvyšovaní príplatkov za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu od 1. 5. 2019, o povinnom zápise konečného užívateľa výhod do 31. 12. 2009 a o osobitnom odvode pre obchodné reťazce.

Najnovšie na CD:

 • užitočné vzory: Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti so zdravotným dohľadom -prehľadná tabuľka, Smernica o povinnostiach, rozsahu a náplni pracovnej zdravotnej služby,
  Zápis konečného užívateľa výhod – formulár.

 

Podrobný obsah publikácie Osobná zodpovednosť a riziká nájdete v záložke s označením Obsah. 

   

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

   

 

Výhody Prémiovej verzie:

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Výhody produktu:

 • Získate všetky dostupné informácie a obmedzíte tak možné riziká, ktoré so sebou nesie výkon Vašej funkcie.
 • Informujeme Vás o novelizáciách zákonov s komentárom.
 • Objasníme Vám nové povinnosti, lehoty na ich splnenie, sankcie za nedodržanie.
 • Na CD: praktické vzory zmlúv a právnych podaní na ušetria Váš čas, príklady z praxe a judikáty vás lepšie zorientujú v problematike.

 

Komu je produkt určený:

Produkt "Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov" je určený generálnym riaditeľom a štatutárnym orgánom vo všetkých typoch obchodných spoločností.

 

Špecifikácia produktu:

Publikácia obsahuje CD-ROM, sprievodnú textovú časť (formát A5) a online prístup prostredníctvom aplikácie FlippingBook. Je aktualizovaná 3 x do roka na základe legislatívnych zmien a nových povinností štatutárov.

Nakladateľstvo Forum je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých.

Vstup pre prémiových predplatiteľov

Ak máte zakúpený prémiový variant produktu, vstúpte:

Vstúpiť

Prístupové údaje sme Vám poslali s dokumentáciou k produktu.


Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: /premium/gm2s-demo/

Viacej o výhodách prémiovej verzie produktu nájdete tu.

Voľba verzie produktu

Zvoľte si, prosím, verziu produktu, ktorá bude najlepšie zodpovedať Vašim potrebám:

  Štandardná  Prémiová
 Tlačená publikácia

 

 

 CD ROM so vzormi a legislatívou

 

 

 On-line prístup z akéhokoľvek zariadenia

 

 

 Fulltextové vyhľadávanie

 

 

 Lupa a interaktívne odkazy

 

 

 Cena

99 EUR 

148 EUR 

  Objednať Objednať

* Prémiová verzia je dostupná z ľubovoľného PC, pripojeného na internet, a zo všetkých mobilních zariadení so systémom iOS (iPhone, iPod touch, iPad) alebo Android.

Viac o výhodách prémiovej verzie produktu dočítate tu.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
    123
45678910
11121314151617
181920
21
222324
25262728293031
«  Marec 2019  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: