Vzdelávanie

Seminár: Ako na neprispôsobivých zamestnancov vo výrobe, alebo ako motivovať, ale nepremotivovať

Len so spokojnými a pracovitými zamestnancami môžete naplniť obchodné ciele firmy. Viete si poradiť s neprispôsobivými a nevýkonnými jednotlivcami?

 

Situácia na trhu sa zmenila. Nájsť nových schopných zamestnancov do výroby je nadľudský výkon a motivácia ľudí je čoraz náročnejšia úloha. Chce sa ľuďom vôbec pracovať? Počúvajú len na peniaze?

Úspešnosť práce majstra či teamleadra vo výrobe je daná kombináciou troch faktorov – poznať overené  techniky vedenia ľudí, poznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál a samozrejme používať sedliacky rozum. Ako efektívne spravovať zamestnancov, vytvoriť podnetnú klímu a zároveň zostať autoritou? Poďme sa na to spoločne pozrieť, zanalyzujme situáciu a rozhodnime sa pre systémové zmeny.  Zmeny, ktoré pomôžu riešiť súčasnú situáciu.

Seminár: Po lehote! Ochrana osobných údajov 2018: Zaviedli a vypracovali ste všetko správne?

Vykonali ste všetky potrebné opatrenia a vypracovali povinnú dokumentáciu podľa nariadenia GDPR v oblasti novej právnej úpravy ochrany osobných údajov? Nové pravidlá na ochranu osobných údajov musia vo firmách, školách, zdravotných a iných zariadeniach a pod. platiť od 25. 5. 2018.

 

Na našom praktickom seminári si bod po bode prejdeme všetky opatrenia, ktoré ste mali prijať a vykonať, celú dokumentáciu, ktorú ste mali vypracovať a dať podpísať a naučíte sa, ako spracúvať osobné údaje zákonným spôsobom, tak aby ste sa vyhli sankciám zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré siahajú až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu daného prevádzkovateľa.

 

 

Seminár: Evidencia dochádzky v otázkach a odpovediach

Povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času a evidencii dochádzky.

Prevádzkový režim pracoviska a pracovný režim zamestnanca ovláda jedna veličina – pracovný čas. Jeho rozvrhovanie i evidenciu zas musí ovládať vedúci zamestnanec, prípadne personalista. Aké pravidlá platia pre rovnomerné a aké pre nerovnomerné rozvrhovanie pracovného času? Aké sú najčastejšie problémy pri evidencii práce na zmeny? Kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas a kedy musí zamestnávateľ prácu nadčas so zamestnancom dohodnúť?  Akým spôsobom a v akej forme je zamestnávateľ povinný evidovať dochádzku?

 

4-hodinový seminár: Home office 2018 – výhoda pre zamestnanca, riziko pre zamestnávateľa

Problematika výkonu práce z domova v praxi.

Home office patrí medzi moderné a stále častejšie používané a požadované spôsoby výkonu práce zamestnanca. Popri nesporných výhodách pre zamestnanca však tento spôsob môže predstavovať aj určité obmedzenia tak na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa, a to o nielen z dôvodu súčasnej nedostatočnej právnej úpravy. Neriskujte zbytočne a predíďte sankciám s našou pomocou!

 

Seminár: Dopad veľkej exekučnej novely na podnikateľov: Práva a povinnosti oprávneného

Novela č. 2/2017 Z.z. priniesla veľké zmeny v Exekučnom poriadku. Táto novela platí už viac ako rok, preto možno až teraz konštatovať, aké zmeny vlastne nastali a ako ovplyvnila vymožiteľnosť pohľadávky oprávneného.

 

Seminár sa zameriava najmä na postavenie oprávneného, jeho spoluprácu so súdnym exekútorom a jeho rozhodovacie oprávnenia v exekučnom konaní.

4-hodinový seminár: Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom bez súdnych sporov

Najčastejšie chyby zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch

Pracovnoprávne spory sú „strašiakom“ všetkých zamestnávateľov. Sú neraz zdĺhavé, nákladné, zamestnávateľa stoja veľa času aj finančných prostriedkov. A pritom niekedy stačí iba málo, aby sme sa im vyhli – správne pripravená výpoveď či okamžité skončenie pracovného pomeru. Aké zmeny priniesol toľkokrát novelizovaný ZP v tejto oblasti? Dozviete sa na našom prakticky zameranom seminári.

 

Seminár: Odmeňovanie zamestnancov – ako nastaviť stratégiu finančných a nefinančných bonusov

Praktické rady v oblasti peňažného a nepeňažného odmeňovania, ktoré dokážete okamžite využiť v praxi a vyhnúť sa tak fluktuácii vo firme.

Máte nastavený systém odmeňovania efektívne a spravodlivo? Viete ako to docieliť? Dokážete motivovať zamestnancov? Príďte na náš seminár, ktorého cieľom je poskytnúť účastníkom prehľad o súčasnej situácii na trhu a jej vplyve na predpokladaný vývoj odmeňovania. Na tomto seminári získate praktické námety, ako nastaviť systém odmeňovania a rôzne modely mzdy. Taktiež Vás oboznámime ako skĺbiť limitovaný rozpočet nákladov a očakávania zamestnancov. Motivácia zamestnancov rozhodne nie je len v peniazoch...

 

4-hodinový seminár: Kúpa nehnuteľnosti prostredníctvom dražby

Čo je výhodnejšie pre firmy, dobrovoľná alebo exekučná dražba?

 

Najčastejším podkladom pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je zmluva, či už kúpna alebo darovacia. Avšak poznáme aj ďalšie spôsoby, medzi ktoré zaraďujeme tzv. inštitút dražby. Slovenský právny poriadok pozná dobrovoľnú dražbu dražbu upravenú Exekučným poriadkom. Ak sa rozhodneme pre dražbu, ktorá z týchto dvoch je výhodnejšia?

Seminár: Evidencia dochádzky v otázkach a odpovediach

Povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času a evidencii dochádzky.

Prevádzkový režim pracoviska a pracovný režim zamestnanca ovláda jedna veličina – pracovný čas. Jeho rozvrhovanie i evidenciu zas musí ovládať vedúci zamestnanec, prípadne personalista. Aké pravidlá platia pre rovnomerné a aké pre nerovnomerné rozvrhovanie pracovného času? Aké sú najčastejšie problémy pri evidencii práce na zmeny? Kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas a kedy musí zamestnávateľ prácu nadčas so zamestnancom dohodnúť?  Akým spôsobom a v akej forme je zamestnávateľ povinný evidovať dochádzku?

 

4-hodinový seminár: S.r.o. a zmluva o ochrane obchodného tajomstva a dôverných informácií

Dopady ostatných zmien na prax v roku 2018 a 2019

 

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník bol v ostatnom období zásadným spôsobom novelizovaný. Jedna zo zmien sa výrazne dotkla problematiky obchodného tajomstva a ochrany dôverných informácií.

 

Tieto zmeny majú zásadný vplyv aj na podnikateľské prostredie a na praktickú činnosť mnohých podnikateľov, ktorí viac alebo menej prichádzajú do kontaktu s duševným vlastníctvom. Spoločnosti s ručením obmedzeným sa významne podieľajú na tvorbe a exploatácii (využití, zužitkovaní) majetkovej zložky  práv duševného vlastníctva, a to tým, že často vytvárajú nevyhnutné materiálno-technické, organizačné a iné predpo­klady pre tvorbu fyzických osôb. Tvorca diela potrebuje dostatočné podmien­ky umožňujúce tvorbu, aby mohol prostredníctvom svojej duševnej tvorivej činnosti vytvárať diela a uvádzať výsledky svojej tvorby do života. K tvorivej činnosti sa tak pridružuje tvorivá alebo netvorivá činnosť osoby, ktorá využí­va výsledky tvorby – podnikateľa. Právnické osoby najčastejšie podnikajúce ako spoločnosti s ručením obmedzeným tak robia z dôvodu vzniku rôznych subjektívnych práv majetkovej povahy zakotvených v právnej úprave v ich prospech alebo na základe zmlúv s tvorcami. Často zásadná sa javí dôsledná ochrana obchodného tajomstva a dôverných informácií, a to nielen zo strany zamestnancov, ale i obchodných partnerov. Osobitnú pozornosť preto treba venovať zmluve o ochrane obchodného tajomstva a dôverných informácií.

 

S účinnosťou od 1. 1. 2018, resp. od 1. 9. 2018 vstúpi do účinnosti zákon č. 264/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá sa významne dotkne obchodného tajomstva.

Seminár: Zmeny v právnych predpisoch odpadového hospodárstva: Legislatíva od 1. 8. 2018 a 1. 1. 2019

Pripravte sa na zmeny a zostaňte bez sankcií

 

Od augusta 2018 a januára 2019 vás čakajú legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Viete, o aké novo schválené a pripravované zmeny ide? Na tieto zmeny sa musia pripraviť nielen podnikatelia, ale aj obce. Legislatívna úprava sa napríklad dotkne držiteľov odpadov a rozširuje sa tiež zodpovednosť výrobcov. Dozviete sa viac aj o orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

Nenechajte si ujsť náš seminár, ktorý vás na legislatívne zmeny pripraví, aby ste tak predišli sankciám.

 

 

Seminár: Pracovné právo pre podnikateľov: Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a jeho následky

Dopady ostatných zmien na prax v roku 2018 a 2019

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ale i zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník boli v ostatnom období zásadným spôsobom novelizované. Tieto zmeny majú zásadný vplyv aj na podnikateľské prostredie a na praktickú činnosť mnohých podnikateľov, ktorí ako zamestnávatelia denne prichádzajú do kontaktu s pracovným právom. Osobitne významnou problematikou pracovnoprávnej regulácie je vznik, zmena a zánik pracovného pomeru. V tejto súvislosti sa do popredia dostáva tematika platného skončenia pracovného pomeru. Osobitnú pozornosť zasluhuje riešenie pracovnoprávnych sporov vyplývajúcich z neplatného skončenia pracovného pomeru podľa ust. § 77 a nasl. Zákonníka práce.

Vzdelávací kurz: Od zamestnanca k profesionálnemu lídrovi

Praktický návod ako získať autoritu a presvedčiť bývalých kolegov, že ich ako nový šéf povediete k úspechu

17. 9. 2018 - 14. 10. 2018 | Bratislava, Premium business hotel

Stali ste sa manažérom / vedúcim tímu a neviete sa s touto rolou zžiť? Máte problém s tým, že Vás Vaši bývalí kolegovia „neberú“ ako šéfa? Kladiete si otázky typu:

   • Ako mám komunikovať s mojimi bývalými kolegami, ktorí sú teraz mojimi podriadenými?
   • Ako mám riešiť konflikty, či už medzi nimi alebo medzi mnou a nimi efektívne?
   • Ako vytvorím dobre fungujúci tím?
   • Aký štýl vedenia ľudí si zvoliť?
   • Ako hodnotiť a riadiť výkon mojich kolegov / môjho tímu?
   • Ako viesť hodnotiace rozhovory a iné manažérske rozhovory?
   • Kam sa chcem uberať – ako si vytvorím osobný plán rozvoja?

Nestrácajte hlavu a príďte si po správne vedomosti a overené tipy a triky, ako pracovať s podriadenými efektívne.

 

Vzdelávací kurz: Špecialista na odpadové hospodárstvo pre rok 2019

4 praktické moduly vzdelávania, ktoré Vás komplexne pripravia na všetky povinnosti

25. 9. 2018 - 28. 10. 2018 | Bratislava, Apollo Hotel ****

Odpadové hospodárstvo patrí medzi najproblematickejšie a najkomplexnejšie oblasti životného prostredia, kde je jednoduché dostať pokutu aj kvôli malej nepozornosti či nevedomosti. V každej spoločnosti či inštitúcii by mal byť minimálne jeden špecialista na odpady, ktorého neprekvapí žiadna neobvyklá situácia či problém.

Aby ste sa v oblasti odpadového hospodárstva vyznali, ponúkame Vám jeden z najúspešnejších vzdelávacích kurzov, ucelený vzdelávací program, ktorý Vás prevedie touto problematikou pod taktovkou fundovaného odborníka, ktoré Vám dá nielen dobré rady, ale upozorní Vás aj na najčastejšie chyby z praxe.

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
      1
2345678
9101112131415
16
17
1819202122
23242526272829
3031     
«  Júl 2018  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: