Vzdelávanie

Seminár: Evidencia dochádzky v otázkach a odpovediach

Povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času a evidencii dochádzky.

Prevádzkový režim pracoviska a pracovný režim zamestnanca ovláda jedna veličina – pracovný čas. Jeho rozvrhovanie i evidenciu zas musí ovládať vedúci zamestnanec, prípadne personalista. Aké pravidlá platia pre rovnomerné a aké pre nerovnomerné rozvrhovanie pracovného času? Aké sú najčastejšie problémy pri evidencii práce na zmeny? Kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas a kedy musí zamestnávateľ prácu nadčas so zamestnancom dohodnúť?  Akým spôsobom a v akej forme je zamestnávateľ povinný evidovať dochádzku?

 

Seminár: Ako zvládnuť konfliktného zákazníka, klienta

Profesionálne jednanie so zákazníkmi a partnermi ako konkurenčná výhoda.

Vaši zamestnanci tzv. prvej línie a ich manažéri sú väčšinou jedinými osobami, s ktorými sa nielen Vaši zákazníci a klienti, ale aj partneri stretávajú. Ich profesionálne vystupovanie v náročných situáciách, efektívne riešenie konfliktov a problémových zákazníkov určujú postoj, akým sa na Vašu spoločnosť zákazníci, klienti a dodávatelia pozerajú. Pokiaľ chcete, aby boli Vaši zamestnanci a manažéri vyzbrojení efektívnymi metódami na zvládanie problémových a konfliktných zákazníkov v stresových situáciách, prihláste ich na náš seminár.

 

Seminár: Zmeny v právnych predpisoch odpadového hospodárstva: Legislatíva od 1. 8. 2018 a 1. 1. 2019

Pripravte sa na zmeny a zostaňte bez sankcií

 

Od augusta 2018 a januára 2019 vás čakajú legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Viete, o aké novo schválené a pripravované zmeny ide? Na tieto zmeny sa musia pripraviť nielen podnikatelia, ale aj obce. Legislatívna úprava sa napríklad dotkne držiteľov odpadov a rozširuje sa tiež zodpovednosť výrobcov. Dozviete sa viac aj o orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

Nenechajte si ujsť náš seminár, ktorý vás na legislatívne zmeny pripraví, aby ste tak predišli sankciám.

 

 

Seminár: Ako uspieť vo verejnom obstarávaní podľa novely zákona 2018

Pripravované zmeny zákona, o ktorých by mali vedieť všetci záujemcovia a uchádzači, aby boli v súťažiach úspešní

Nový zákon o verejnom obstarávaní je účinný už viac ako dva roky. Po niekoľkých kozmetických zmenách prichádza veľká novela, ktorá ovplyvní správanie verejných obstarávateľov v jednotlivých súťažiach, na čo budú musieť záujemcovia a uchádzači reagovať. Buďte pripravení na tieto zmeny, aby Vás nič nezaskočilo. Všetky potrebné informácie Vám poskytne náš praktický seminár.

 

 

Seminár: Strategický nákup ako nástroj zvyšovania zisku firmy

Praktické návody ako efektívne nakupovať, šetriť náklady a cielene regulovať zisky

Strategický nákup sa dlhodobo a systematicky zameriava na uspokojenie potreby interného zákazníka, na kontrolu všetkých finančných prostriedkov a na vyhľadávanie priestoru pre možné úspory. Dokáže optimalizovať nákupné procesy, zvyšuje ich flexibilitu, ale aj znižuje nákupné riziko či podporuje inovácie a vývoj. A viete aký je jeho výsledok? Zvýšenie zisku vašej firmy!

Seminár: Techniky zvládania problematických žiakov, kyberšikana zo strany detí, alebo ako si vytvori

Efektívna práca učiteľa a zvládanie záťažových situácií

 

Ako čo najefektívnejšie využiť v učiteľskej praxi svoje silné stránky a ako eliminovať tie slabé? Čo všetko by ste mali robiť, aby ste boli na jednej strane dobrým učiteľom, na strane druhej si zachovali psychickú pohodu a spokojnosť? Získajte tipy a triky ako si vytvoriť zdravé vzťahy so žiakmi, ako zvládať problematických žiakov, či ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám v kyberpriestore.

 

4-hodinový seminár: Transferové oceňovanie v roku 2018

Praktická aplikácia prípravy transferovej dokumentácie

 

Spoločnosti, ktoré uskutočňujú transakcie so spriaznenými osobami, t. j. s inými spoločnosťami, s ktorými sú majetkovo, personálne alebo inak prepojené, majú povinnosť viesť o týchto transakciách transferovú dokumentáciu.

 

Predmetom dokumentácie o transferovom oceňovaní sú kontrolované transakcie medzi zahraničnými závislými osobami a od 1. 1. 2015 aj kontrolované transakcie medzi tuzemskými závislými osobami, pričom dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňového subjektu v týchto transakciách.

 

V praxi to znamená, že ak ste napríklad konateľom v dvoch rôznych slovenských spoločnostiach, nemôžete realizovať transakcie medzi týmito spoločnosťami pre účely daní za ľubovoľné ceny. Nakoľko sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 sankcie pri porušení princípu nezávislého vzťahu medzi závislými osobami sprísnili, odporúča sa tejto oblasti venovať zvýšená pozornosť.

Seminár: Pracovné právo pre podnikateľov: Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a jeho následky

Dopady ostatných zmien na prax v roku 2018 a 2019

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ale i zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník boli v ostatnom období zásadným spôsobom novelizované. Tieto zmeny majú zásadný vplyv aj na podnikateľské prostredie a na praktickú činnosť mnohých podnikateľov, ktorí ako zamestnávatelia denne prichádzajú do kontaktu s pracovným právom. Osobitne významnou problematikou pracovnoprávnej regulácie je vznik, zmena a zánik pracovného pomeru. V tejto súvislosti sa do popredia dostáva tematika platného skončenia pracovného pomeru. Osobitnú pozornosť zasluhuje riešenie pracovnoprávnych sporov vyplývajúcich z neplatného skončenia pracovného pomeru podľa ust. § 77 a nasl. Zákonníka práce.

Vzdelávací kurz: Od zamestnanca k profesionálnemu lídrovi

Praktický návod ako získať autoritu a presvedčiť bývalých kolegov, že ich ako nový šéf povediete k úspechu

17. 9. 2018 - 14. 10. 2018 | Bratislava, Premium business hotel

Stali ste sa manažérom / vedúcim tímu a neviete sa s touto rolou zžiť? Máte problém s tým, že Vás Vaši bývalí kolegovia „neberú“ ako šéfa? Kladiete si otázky typu:

   • Ako mám komunikovať s mojimi bývalými kolegami, ktorí sú teraz mojimi podriadenými?
   • Ako mám riešiť konflikty, či už medzi nimi alebo medzi mnou a nimi efektívne?
   • Ako vytvorím dobre fungujúci tím?
   • Aký štýl vedenia ľudí si zvoliť?
   • Ako hodnotiť a riadiť výkon mojich kolegov / môjho tímu?
   • Ako viesť hodnotiace rozhovory a iné manažérske rozhovory?
   • Kam sa chcem uberať – ako si vytvorím osobný plán rozvoja?

Nestrácajte hlavu a príďte si po správne vedomosti a overené tipy a triky, ako pracovať s podriadenými efektívne.

 

Seminár: Strategický nákup ako nástroj zvyšovania zisku firmy

Praktické návody ako efektívne nakupovať, šetriť náklady a cielene regulovať zisky

Strategický nákup sa dlhodobo a systematicky zameriava na uspokojenie potreby interného zákazníka, na kontrolu všetkých finančných prostriedkov a na vyhľadávanie priestoru pre možné úspory. Dokáže optimalizovať nákupné procesy, zvyšuje ich flexibilitu, ale aj znižuje nákupné riziko či podporuje inovácie a vývoj. A viete aký je jeho výsledok? Zvýšenie zisku vašej firmy!

Seminár: Zásady uzatvárania obchodno-právnych zmlúv v podnikaní

Na čo prihliadať a ako sa vyhnúť chybám

 

I keď sa môže zdať, že právna úprava uzatvárania obchodno-právnych zmlúv je stabilná, veľmi často vznikajú spory, pretože strany uvedú nepresne podstatné časti zmluvy a iné časti zmluvy, takže znenie vyvoláva rozličný výklad prejavu vôle.

 

Okrem toho v  praxi spôsobuje problémy uzatváranie zmlúv, ktoré nie sú upravené v Obchodnom zákonníku, ale zmluvný typ obsahuje Občiansky zákonník. Platí, že v takomto prípade sa použije úprava zmluvného vzťahu podľa zmluvy upravenej v  Občianskom zákonníku, ale ostatné otázky sú upravené podľa Obchodného zákonníka. Ide o úpravu premlčania, ručenia a ďalších zabezpečovacích prostriedkov. Vznikajú spory o to, aká dĺžka premlčacej doby sa má použiť, či je možné zabezpečiť aj budúci záväzok ručením, lebo podľa Občianskeho zákonníka ručenie platí len na existujúci záväzok. K sporom dochádza aj v dôsledku nedostatočnej úpravy vzájomných práv a povinností zmluvných strán.    

 

Seminár: Obmedzenie fluktuácie zamestnancov s využitím manažérskych nástrojov

Praktické rady ako pristupovať k jednotlivým typom zamestnancov, spoznať ich potenciál a motivovať ich k efektívnej spolupráci.

Ste nespokojný s fungovaním Vašej firmy či organizácie? Sú Vaši zamestnanci demotivovaní? Pôsobia Vaši manažéri frustrovane či vyhorene a následne odchádzajú, prípadne dlho nevydržia na jednom mieste? Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku kladne, potom je tento seminár určený práve Vám. Zmenou komunikácie, odlišným prístupom a väčšou motiváciu zamestnancov dosiahnete dlhodobú spokojnosť vo firme a príjemnú atmosféru na pracovisku. Náš seminár Vám poskytne množstvo konkrétnych rád, ktoré dokážete okamžite využiť v praxi a vyhnúť sa tak fluktuácii vo firme.

Seminár: Intrastat 2018/2019 – Povinnosti pri obchodovaní s inými členskými štátmi EÚ

Praktické návody a najčastejšie chyby pri podávaní hlásení Intrastat

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s inými členskými štátmi, stretávajú s povinnosťou podávať štatistické hlásenia o svojich obchodných aktivitách v podobe hlásenia INTRASTAT. Ide o komplikovaný systém zberu údajov, v ktorom musí mať Váš účtovník jasno a nerobiť chyby. Odborník, ktorý sa tejto problematike venuje už od roku 2004, Vám priblíži všetky potrebné informácie, aby ste si mohli svoju povinnosť splniť bez dodatočných zásahov a nekonečných úprav.

Seminár: Evidencia dochádzky v otázkach a odpovediach

Povinnosti zamestnávateľa pri rozvrhovaní pracovného času a evidencii dochádzky.

Prevádzkový režim pracoviska a pracovný režim zamestnanca ovláda jedna veličina – pracovný čas. Jeho rozvrhovanie i evidenciu zas musí ovládať vedúci zamestnanec, prípadne personalista. Aké pravidlá platia pre rovnomerné a aké pre nerovnomerné rozvrhovanie pracovného času? Aké sú najčastejšie problémy pri evidencii práce na zmeny? Kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu nadčas a kedy musí zamestnávateľ prácu nadčas so zamestnancom dohodnúť?  Akým spôsobom a v akej forme je zamestnávateľ povinný evidovať dochádzku?

 

Vzdelávací kurz: Špecialista na odpadové hospodárstvo pre rok 2019

4 praktické moduly vzdelávania, ktoré Vás komplexne pripravia na všetky povinnosti

25. 9. 2018 - 28. 10. 2018 | Bratislava, Apollo Hotel ****

Odpadové hospodárstvo patrí medzi najproblematickejšie a najkomplexnejšie oblasti životného prostredia, kde je jednoduché dostať pokutu aj kvôli malej nepozornosti či nevedomosti. V každej spoločnosti či inštitúcii by mal byť minimálne jeden špecialista na odpady, ktorého neprekvapí žiadna neobvyklá situácia či problém.

Aby ste sa v oblasti odpadového hospodárstva vyznali, ponúkame Vám jeden z najúspešnejších vzdelávacích kurzov, ucelený vzdelávací program, ktorý Vás prevedie touto problematikou pod taktovkou fundovaného odborníka, ktoré Vám dá nielen dobré rady, ale upozorní Vás aj na najčastejšie chyby z praxe.

Seminár: Event marketing - Ako správne spropagovať event

Praktické tipy a rady ako nastaviť mediálnu kampaň a využitie sociálnych médií.

 

Väčšina firiem v dnešnej dobe organizuje rôzne eventy, či už interné alebo pre širšiu verejnosť. Málokto ich však dokáže zorganizovať efektívne. Samotný nápad eventu a jeho prevedenie je priam geniálne, len komplexný výsledok je mizivý. Niečo ste podcenili. Koľkokrát sa vám stalo, že návštevnosť nenaplnila vaše očakávania? Rozmýšľali ste nad tým, kde sa stala chyba, čo ste spravili zle? Najskôr ste zanedbali  propagáciu podujatia, alebo ste nezvolili správny spôsob propagácie na daný typ podujatia.

Seminár: Efektívna asertívna komunikácia

Praktické cvičenia komunikácie, presadzovania vlastných myšlienok a názorov, zvládania kritiky od kolegov či nadriadených

Potrebujete zvládať náročné situácie a naučiť sa efektívne komunikovať? Ste prvým kontaktom pre klientov, zákazníkov Vašej spoločnosti a veľakrát sa stretávate s nespokojnými a nepríjemnými zákazníkmi či klientami? Odnaučte sa komunikačné zlozvyky, ktoré Vám môžu komplikovať Vašu prácu. Naučte sa asertívne techniky, zvládať kritiku či problémovú komunikáciu, vďaka ktorým sa zefektívnite v práci i súkromí!

 

Seminár: Efektívne vedenie ľudí, alebo LEN benefity nestačia

Nájdite si svoj kľúč a cestu k účinnému vedeniu ľudí. Praktické rady, ktoré dokážete okamžite využiť v praxi

Doba sa zmenila a svojich zamestnancov si už neudržíte finančnými prostriedkami či benefitmi výmenou za direktívne vedenie. Oceňovanie a motivácia podriadených sú kľúčovými faktormi, ktoré Vám zabezpečia, že Vaši zamestnanci budú spokojní a budú dosahovať tie najlepšie výsledky. Moderný manažér je dnes líder, ktorý vie, ako podporovať potenciál svojich ľudí, umožniť im vo firme rásť, dosahovať výsledky a samozrejme ponúknuť aj adekvátnu odmenu. Ako nastaviť atraktívne zamestnanecké prostredie a benefity tak, aby to boli pre ľudí motivujúce a stabilizujúce a pre firmu nákladovo i prevádzkovo udržateľné?

Vzdelávací kurz: Špecialista firemného nákupu

Praktické využitie nákupných techník pre zlepšenie firemných ziskov

4. 10. 2018 - 25. 10. 2018 | Bratislava, Apollo Hotel ****

Vedeli ste, že okrem daňovej optimalizácie a inovácií Vám zisk dokáže zvýšiť už len kvalitne nastavený nákup vo firme? Strategický nákup má skutočnú moc a keď si ju nielen uvedomíte, ale začnete aj používať, Vaše zisky vyletia závratne hore. Aby ste Vy aj Vaši nákupcovia mohli využívať výhody strategického nákupu naplno, je nevyhnutné, aby ste ovládali nielen všetky nákupné nástroje, ale tiež, aby ste dokázali spraviť kvalitné analýzy, poznali fázy výberu dodávateľov a úpravy koncepcie SRM, vedeli čo je to projektový nákup, ako funguje e-nákup, aké inovácie v oblasti obchodu aktuálne letia. V neposlednom rade musí dobrý nákupca vedieť, ako sa pripraviť na obchodné stretnutie, musí poznať metodiku vyjednávania, vedieť ohodnotiť kvalitu nákupného oddelenia a mnoho ďalšieho. Aby získali Vaši nákupcovia komplexný pohľad na filozofiu a prax firemného nákupu, ponúkame Vám pre nich náš komplexný vzdelávací kurz, ktorý im zaberie len 3 týždne času, ale poskytne know-how na celý život.

Seminár: Efektívne hodnotenie zamestnancov

Hodnotiaci proces – Konštrukcia efektívneho hodnotiaceho formulára – Efektívny hodnotiaci rozhovor – Kompetenčný model

 

Hodnotenie zamestnancov sa v mnohých organizáciách berie ako nevyhnutnou a pre obe strany nie príliš príjemnou povinnosťou, ktorú je skrátka nutné raz či dva krát do roka absolvovať. Pritom netušia, že ak je tento proces správne nastavený, stáva sa z pravidelného hodnotenia výborný motivačný nástroj na zlepšovanie tak zamestnanca ako i zamestnávateľa a tiež prostriedok na zvyšovanie hodnoty hodnoteného na trhu práce.

 

Vytvoriť efektívny hodnotiaci proces vyžaduje znalosti o každom jednom pracovnom mieste, výborne stanovený kompetenčný model každej pracovnej pozície a odborne a podrobne vypracovaný hodnotiaci formulár. V neposlednej rade najväčší význam má správne zvládnutý hodnotiaci proces ako aj následný hodnotiaci rozhovor so zamestnancom.

 

Semináre
PoUtStŠtPaSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  
«  August 2018  »

Naše znalosti pre Váš úspech

Obľúbené: