Ing. Andrea Biskupičová

Ing. Andrea Biskupičová

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE POLYMÉROV
Polyméry predstavujú jedny z najpoužívanejších materiálov súčasnosti. V stavebníctve sú často využívané ako izolačné materiály vďaka dobrým tepelno-izolačným vlastnostiam, ako súčasť náterov, fólií, ľahčených konštrukcií. Prednáška je zameraná na sledovanie zvukovej pohltivosti vybraných druhov polymérov pomocou impedančnej trubice.