Ing. Daniel Urbán, PhD.

Ing. Daniel Urbán, PhD.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ETICS A ICH ZVUKOVOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI
Ing. Daniel Urbán, PhD. pôsobí ako odborný asistent na katedre materiálového inžinierstva a fyziky, STU v Bratislave. Špecializuje sa na výskum v oblasti stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustiky, šírenia vibrácií a spolupodieľa sa na vývoji progresívnych meracích metód. Spolupracuje s akustickými laboratóriami KULeuven (Leuven - Belgicko), TGM (Viedeň-Rakúsko) a ČVUT (FEL-Praha). V posledných rokoch bol zapojený v medzinárodných projektoch COST, H2020, a Erasmus Plus International Mobility of Researchers in CTU a niekoľkých národných VEGA a APVV projektoch. Je spoluautorom jednej monografie. Svoje vedecké výstupy publikuje prevažne v zahraničných vedeckých časopisoch a konferenciách. Je členom Českej Akustickej Spoločnosti (ČAS), Európskej Akustickej Spoločnosti (EAA) a Medzinárodnej Spoločnosti Mladých Akustikov (YAN).