Ing. Róbert Žúdel

Autor je odborne spôsobilou osobou pre oblasť Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov a je zodpovednou osobou pre energetickú certifikáciu budov v spoločnosti Energetická náročnosť budov, s.

r. o. (www.enb.sk).

 

Ďalej je členom technických komisií TK 39 Plasty a TK 96 Otvorové výplne a ľahké obvodové plášte pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

 

Pracuje pre nemecký koncern aluplast GmbH ako systémový technik profilových systémov pre výrobu plastových okien. Je tiež spoluautorom STN 73 3134 Stavebné práce – styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy.