HR manažér v praxi

HR manažér v praxi  1  MÁJ 2020 1 Zmeny v Zákonníku práce 2020 Národná rada SR začiatkom apríla schválila ďalšiu novelu Zákonníka práce, ktorá počas trvania sú- časnej výnimočnej situácie kvôli šíreniu koronavírusu, mení niektoré ustanovenia Zákonníka práce. Ide o osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. V  tomto roku boli schválené už dve novely Zákonníka práce (ďalej aj „ZP“). Prvá nepria­ ma novela bola vykonaná zákonom č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o so- ciálnom poistení (novela ZP sa do- týka § 141 Zákonníka práce). Zme- na zákona o sociálnom poistení bola navrhnutá v reakcii na aktuálnu si- tuáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia COVID-19 s cieľom upraviť pod- mienky nároku na ošetrovné a ne- mocenské. Ospravedlnená neprítomnosť Podľa zmeneného ustanovenia § 141 ods. 1 ZP zamestnávateľ ospravedl­ ní neprítomnosť zamestnanca v prá- ci počas jeho: „ „ dočasnej pracovnej neschopnos­ ti pre chorobu alebo úraz, mater- skej dovolenky a rodičovskej do- volenky (§ 166 ZP), „ „ karantény , „ „ osobného a celodenného ošetro­ vania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu (v čase krízo­ vej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrova- nia alebo osobnej a celodennej sta- rostlivosti a zaniká dňom skonče- nia potreby osobného a celoden- ného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti), „ „ osobnej a celodennej starostlivos­ ti o fyzickú osobu podľa osobit- ného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak sta- rá o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zaria- dení, ktoré nebolo možné zabez- pečiť mimo pracovného času za- mestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Druhá novela bola schválená dňa 2. apríla 2020 zákonom, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, a ktorým sa dopĺňa- jú niektoré ďalšie zákony. Táto novela nebola ešte uverejnená v zbierke zá- konov. Týmto zákonom boli súčasne novelizované ďalšie zákony, a to: 1. zákon č. 461/2003 Z. z. o  sociál­ nom poistení (predĺženie pod- porného obdobia v nezamestna- nosti o  mesiac , podporné ob- dobie v nezamestnanosti podľa § 105 ods. 1, ktoré uplynulo po- čas krízovej situácie pred účin- nosťou tohto zákona, začne opä- tovne plynúť dňom účinnosti tohto zákona a uplynie o jeden mesiac odo dňa účinnosti tohto zákona. Ďalej sa upravila mož- nosť splnomocniť vládu SR vydá- vať v prípade potreby nariadenia vlády , ktorými by počas krízovej situácie COVID-19 a dvoch me- „Aké sú práva a povinnosti zamestnancov podľa Zákonníka práce a ďalších pracovno-právnych predpisov?“   Ako zvládnuť všetky povinnosti bez chýb a pokút   HR manažér v prax i číslo 1  MÁJ 2020 Zmeny v Zákonníku práce 2020 Spracúvanie osobných údajov a COVID-19 Spustenie prvej pomoci zamestnávateľom Nakladanie s odpadmi v čase koronavírusu

RkJQdWJsaXNoZXIy NzkxNDU=