Aplikačné problémy pri novele o štátnej službe

Aplikačné problémy pri novele o štátnej službe

Aktuálne zmeny v zamestnávaní štátnych zamestnancov

Termín: 29. 10. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Konkrétne otázky týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru, obsadzovania štátnozamestnaneckých miest, organizačných zmien v služobných úradoch, výberových konaní, práv a povinností štátneho zamestnanca, obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere, odmeňovania, odstupného a odchodného, či otázky k služobnému hodnoteniu štátneho zamestnanca a k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru a ako sa zmenili jednotlivé ustanovenia Vám na našom seminári predstaví odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

149 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom online  seminára je predstaviť a vysvetliť účastníkom seminára:

 • ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novele s účinnosťou od 1. januára 2020 a po novele s účinnosťou od 21. mája 2020 na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení,
 • ako pružnejšie reagovať na potrebu zmien v organizačnej štruktúre,
 • ako posilniť personálne kapacity prijímaním uchádzačov do dočasnej štátnej služby na prechodný čas.

 Účastníci seminára sa dozvedia, aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesli novely zákona o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:

 • zmeny v organizačnej štruktúre služobných úradov
 • dočasná štátna služba na prechodný čas
 • zjednodušenie výberových konaní
 • úprava povinností služobných úradov v nadväznosti na systemizáciu
 • zmeny štátnozamestnaneckého pomeru (preloženie štátneho zamestnanca, zmena druhu štátnej služby atď.)
 • zmeny v preukazovaní bezúhonnosti
 • čiastočná liberalizácia obsadzovania štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe
 • podmienky poskytnutia služobného voľna
 • úprava služobného hodnotenia
 • modifikovanie úpravy podmienok na výkon činnosti mentora
 • modifikovanie úpravy povinnosti vrátiť odstupné
 • iné legislatívno-technické zmeny
 • aktuálne otázky súvisiace s opatreniami služobných úradov

Na online seminári sa budeme venovať témam ako je eliminácia hlavných nedostatkov v uplatňovaní štátnozamestnaneckých vzťahov, najmä s dôrazom na zmeny, ktoré priniesli posledné novely zákona o štátnej službe. Na všetky Vaše otázky Vám ochotne odpovie lektorka, ktorá je odborníčkou na oblasť štátnozamestnaneckých vzťahov v štátnej správe.

 

Kliknite sem pre detailný Program online seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Celodenný online seminár Aplikačné problémy pri novele o štátnej službeje určený pre organizácie štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8,30 - 14,00 hod.)

 

 1. Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona
 • Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie z predchádzajúcim právnym nastavením z praxe.

 

 1. Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
 • Organizačné zmeny
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca, poverenie a odvolanie
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona – vekový cenzus štatutárneho orgánu
 • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné

 

 1. Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní

 

 1. Podmienky vykonávania štátnej služby
 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca

 

 1. Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca
 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Povinnosť slušného správania sa na všetkých úrovniach
 • Zrušenie sľubu

 

 1. Vzdelávanie štátneho zamestnanca
 • Zmeny v oboznámení s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Zmeny v mentorstve

 

 1. Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca
 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia

 

 1. Odmeňovanie
 • Funkčný plat štátneho zamestnanca
 • Príplatky, náhrady a odmeny
 • Priznanie osobného príplatku po novom

Mgr. Jaroslava Antalová

Jaroslava Antalová je absolventkou Univerzity Komenského, filozofickej fakulty, odboru výchovy a vzdelávania dospelých.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

149 EUR
bez DPH