BOZP a stavebné práce vo výškach

BOZP a stavebné práce vo výškach

Termín: 17. 3. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Práce vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou predstavujú jedny z najnebezpečnejších činností, a preto obnášajú nemalé riziká! Predíďte sankciám a zistite, aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ako identifikovať riziká pri rôznych prácach nad úrovňou terénu a ako vypracovať povinnú dokumentáciu BOZP.

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15% ! 

189 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Povinnosť zamestnávateľa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vyplýva zo zákona č.124/2006 o BOZP a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 6 zákona o BOZP), Zákonníka práce a bezprostredne sa dotýka aj pracovnej činnosti, ktorú zamestnanci vykonávajú vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Týka sa to tiež vypracovania dokumentácie BOZP, ktorú si inšpektor pri kontrole ako prvú vyžaduje. Jednou z povinností je zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami pri týchto prácach, čo si zamestnávateľ často krát ani nemusí uvedomovať.

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sú uvedené vo vyhláške č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14; príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.). Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich (ďalej len „stavebné práce“) a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s povinnosťami zamestnávateľov ako postupovať pri povinnom oboznamovaní zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach, so zásadami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných pomocou pracovných postupov a pracovných prostriedkov používaných pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich. Pád je prirodzene prvá vec, ktorá sa vám môže prihodiť pri práci vo výškach. Aby ste predišli pádu a zraneniam, musíte podľa Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a iných prácach vykonať ochranu kolektívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

Online seminár je určený najmä pre zamestnávateľov, živnostníkov, bezpečnostných technikov, školiteľov BOZP, manažérov, odborných pracovníkov, administratívnych pracovníkov, ale aj iných zamestnancov, ktorých daná problematika zaujíma

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu

 

Program online seminára (9.00 – 14.00)

 • Zákon o BOZP
 • Povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnanca
 • Zákonník práce vedúci a radoví zamestnanci
 • Vyhláška č. 147/2013 Z. z.
 • Zabezpečenie proti pádu z výšky
 • Ochranu proti pádu nie je nutné vykonávať
 • Nebezpečné otvory
 • Zhadzovanie predmetov a materiálu
 • Zabezpečenie proti pádu predmetov a materiálu z výšky
 • Identifikovať riziká
 • Bezpečnosť a zdravotné požiadavky na pracovisku (poriadok na pracovisku, voľné únikové cesty, značky na pracovisku)

 

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Jozef Mikula je dlhoročný pracovník (25 rokov) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na Národnom inšpektoráte práce pracoval vo funkcii hlavného radcu a inšpektora práce viac ako 13 rokov, je lektorom BOZP a pre oblasť novej legislatívy EU (Brigita Melin PPA, Twinning project), ABT. Štyri roky prednášal BOZP na Fakulte BERG TU Košice, kde bol členom skúšobnej komisie pre štátne skúšky, ako aj členom skúšobnej komisie pre vykonávanie skúšok doktorandov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome).

189 EUR
bez DPH