CD ROM: Cestovné náhrady: 120+ vzorov a formulárov pre praktické využitie CD ROM: Cestovné náhrady: 120+ vzorov a formulárov pre praktické využitie

CD ROM: Cestovné náhrady: 120+ vzorov a formulárov pre praktické využitie

Osobitosti, daňové a odvodové aspekty

V multimediálnej on-line a CD publikácii nájdete široké spektrum príkladov z praxe, ktoré riešia rôzne situácie pri poskytovaní cestovných náhrad. Na komplexné riešenie cestovných náhrad je CD ROM doplnený o editovateľné vzory, tlačivá a ďalšiu potrebnú dokumentáciu zamestnávateľa súvisiacu s priznaním a výplatou náhrad pri vysielaní pracovníkov na tuzemské a zahraničné pracovné cesty.
 

V multimediálnej on-line a CD publikácii nájdete široké spektrum príkladov z praxe, ktoré riešia rôzne situácie pri poskytovaní cestovných náhrad. Na komplexné riešenie cestovných náhrad je CD ROM doplnený o editovateľné vzory, tlačivá a ďalšiu potrebnú dokumentáciu zamestnávateľa, súvisiacu s priznaním a výplatou náhrad pri vysielaní pracovníkov na tuzemské a zahraničné pracovné cesty.
 

Autor:

Výhody prémiovej verzie

`

79 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

98 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

V multimediálnej on-line a CD publikácii nájdete jasné, stručné a prehľadné príklady, ktoré odrážajú konkrétne situácie z praxe vznikajúce pri vysielaní pracovníkov na tuzemské aj zahraničné pracovné cesty. Každý z vyše 120-tich príkladov je navyše doplnený o daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce z poskytovania cestovných náhrad. Na správnu evidenciu a nastavenie interných pravidiel pri poskytovaní cestovných náhrad je publikácia doplnená o editovateľné vzory, tlačivá a súvisiacu legislatívu.

 

Renomovaná autorka vychádzala zo svojej dlhoročnej praxe a spracovala do názorných príkladov najtypickejšie situácie vyskytujúce sa pri poskytovaní cestovných náhrad. Každý konkrétny príklad a výpočet cestovných náhrad je doplnený o súvisiace daňové a odvodové aspekty. V publikácii nájdete napríklad:

   • poskytovanie stravného pri pracovnej ceste dvakrát v jednom dni,
   • krátenie stravného pri tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej ceste,
   • preukázateľnosť vzniknutých výdavkov pri pracovnej ceste,
   • výdavky za ubytovanie pri pracovnej ceste,
   • určenie začiatku a konca zahraničnej pracovnej cesty,
   • vreckové a nárokovateľnosť ostatných hotovostných výdavkov,
   • použitie firemného alebo súkromného motorového vozidla,
   • poistenie a očkovanie pri zahraničnej pracovnej ceste,
   • prerušenie pracovnej cesty,
   • kombinácia tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty,
   • interné predpisy zamestnávateľa a vzory tlačív.

 

Podrobný obsah multimediálnej on-line a CD publikácie nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

 

Výhody produktu:

  • Získate sprievodcu oblasťou cestovných náhrad so všetkými osobitosťami vyskytujúcimi sa v reálnej praxi.
  • Prezentované riešenia Vám pomôžu správne uplatňovať všetky možnosti priznávania cestovných náhrad v súlade s platnou legislatívou.
  • Vzory dokumentov  pripravené v elektronickej podobe ušetria Váš čas, stačí len vyplniť a vytlačiť.

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia "Cestovné náhrady: 120+ vzorov a formulárov pre praktické využitie" je určená všetkým podnikateľom, finančným a mzdových účtovníkom, ekonomickým pracovníkom a personalistom. Užitočné informácie poskytne aj vedúcim pracovníkom, ktorí rozhodujú o vysielaní svojich podriadených na tuzemské a zahraničné pracovné cesty alebo sa sami nachádzajú v pozícii vysielaného zamestnanca a potrebujú poznať aktuálne možnosti poskytovania cestovných náhrad.

 

Špecifikácia produktu:

Úlohou tejto publikácie je uľahčiť zamestnávateľom aj zamestnancom praktickú aplikáciu vzniku nároku, výpočtu a správnej interpretácie súvisiacich zákonných požiadaviek pri poskytovaní cestovných náhrad v každodennej praxi.

Publikácia sa legislatívne opiera o ustanovenia zákona o cestovných náhradách, Zákonníka práce, zákona o dani z príjmov, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení. Aktuálnosť publikácie je zaisťovaná aktualizačným servisom 1x ročne, aby bol zabezpečený súlad s platnou legislatívou.

Popis produktu:

V multimediálnej on-line a CD publikácii nájdete jasné, stručné a prehľadné príklady, ktoré odrážajú konkrétne situácie z praxe vznikajúce pri vysielaní pracovníkov na tuzemské aj zahraničné pracovné cesty. Každý z vyše 120-tich príkladov je navyše doplnený o daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce z poskytovania cestovných náhrad. Pre správnu evidenciu a nastavenie interných pravidiel pri poskytovaní cestovných náhrad je publikácia doplnená o editovateľné vzory, tlačivá a súvisiacu legislatívu.

 

Renomovaná autorka vychádzala zo svojej dlhoročnej praxe a spracovala do názorných príkladov najtypickejšie situácie vyskytujúce sa pri poskytovaní cestovných náhrad. Každý konkrétny príklad a výpočet cestovných náhrad je doplnený o súvisiace daňové a odvodové aspekty. V publikácii nájdete napríklad:

   • poskytovanie stravného pri pracovnej ceste dvakrát v jednom dni,
   • krátenie stravného pri tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej ceste,
   • preukázateľnosť vzniknutých výdavkov pri pracovnej ceste,
   • výdavky za ubytovanie pri pracovnej ceste,
   • určenie začiatku a konca zahraničnej pracovnej cesty,
   • vreckové a nárokovateľnosť ostatných hotovostných výdavkov,
   • použitie firemného alebo súkromného motorového vozidla,
   • poistenie a očkovanie pri zahraničnej pracovnej ceste,
   • prerušenie pracovnej cesty,
   • kombinácia tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty,
   • interné predpisy zamestnávateľa a vzory tlačív.

 

Podrobný obsah multimediálnej on-line a CD publikácie nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Ukážku publikácie si môžete pozrieť po kliknutí na link tu.

 

Výhody produktu:

  • Získate sprievodcu oblasťou cestovných náhrad so všetkými osobitosťami vyskytujúcimi sa v reálnej praxi.
  • Prezentované riešenia Vám pomôžu správne uplatňovať všetky možnosti priznávania cestovných náhrad v súlade s platnou legislatívou.
  • Vzory dokumentov  pripravené v elektronickej podobe ušetria Váš čas, stačí len vyplniť a vytlačiť.

 

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia "Cestovné náhrady: 120+ vzorov a formulárov pre praktické využitie" je určená všetkým podnikateľom, finančným a mzdových účtovníkom, ekonomickým pracovníkom a personalistom. Užitočné informácie poskytne aj vedúcim pracovníkom, ktorí rozhodujú o vysielaní svojich podriadených na tuzemské a zahraničné pracovné cesty alebo sa sami nachádzajú v pozícii vysielaného zamestnanca a potrebujú poznať aktuálne možnosti poskytovania cestovných náhrad.

 

Špecifikácia produktu:

Úlohou tejto publikácie je uľahčiť zamestnávateľom aj zamestnancom praktickú aplikáciu vzniku nároku, výpočtu a správnej interpretácie súvisiacich zákonných požiadaviek pri poskytovaní cestovných náhrad v každodennej praxi.

Publikácia sa legislatívne opiera o ustanovenia zákona o cestovných náhradách, Zákonníka práce, zákona o dani z príjmov, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení. Aktuálnosť publikácie je zaisťovaná aktualizačným servisom 1x ročne, aby bol zabezpečený súlad s platnou legislatívou.

 

Obsah CD ROMu:

Pri každom príklade nájdete aj vzorovo vyplnené vyúčtovania pracovnej cesty v editovateľnom tlačive.

 

Podrobný obsah CD nájdete aj v priloženom súbore: Obsah CD Cestovné náhrady 2017 (dokument Adobe PDF)

 

Obsah CD Cestovné náhrady

 

A       Osoby, ktoré majú nárok na cestovné náhrady

 • zamestnanci/osoby, ktoré poberajú príjmy zo závislej činnosti
 • osoby vymenované alebo zvolené do orgánov právnických osôb
 • osoby činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis
 • osoby, ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k nej v pracovnoprávnom ani v inom právnom vzťahu

B       Tuzemské pracovné cesty

B.1    Cestové náhrady v súvislosti s prideleným miestom výkonu práce

B.2     Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste

 • jednodňová pracovná cesta
 • viacdňová pracovná cesta
 • stravné nad rámec zákona
 • pracovná cesta dvakrát v jednom dni, každá menej ako 5 hodín

B.3    Krátenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste

 • poskytnutý obed pri TPC v trvaní od 5 do 12 hodín
 • poskytnutý obed pri TPC v trvaní nad 12 do 18 hodín
 • poskytnutý obed a večera pri TPC v trvaní od 5 do 12 hodín
 • poskytnutý obed pri TPC v trvaní nad 18 hodín
 • poskytnuté raňajky a obed pri TPC v trvaní nad 18 hodín
 • poskytnutý obed a večera pri TPC v trvaní  nad 18 hodín
 • poskytnuté raňajky, obed a večera pri TPC v trvaní nad 18 hodín
 • krátenie stravného pri TPC podľa interného predpisu
 • krátenie stravného pri TPC poskytnutého nad rámec zákona

B.4    Preukázateľnosť vzniknutých výdavkov pri pracovnej ceste

B.5    Výdavky za ubytovanie pri TPC

 • ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom
 • ubytovanie hradené zamestnancom, platiteľom je uvedený zamestnávateľ
 • ubytovanie hradené zamestnancom, platiteľom je uvedený zamestnanec
 • strata dokladu za ubytovanie zamestnávateľom neuznaná
 • strata dokladu za ubytovanie zamestnávateľom uznaná

B.6    Ostatné hotovostné výdavky pri tuzemskej pracovnej ceste a ich nárokovateľnosť

 • osobné výdavky

B.7    Výška a nárokovateľnosť cestovných náhrad pri TPC

 • cestovné pri TPC prostriedkom mestskej hromadnej dopravy
 • cestovné pri TPC autobusovou dopravou
 • cestovné pri TPC autobusovou dopravou, čiastočná strata dokladov
 • cestovné pri TPC doprava vlakom
 • cestovné pri TPC doprava lietadlom

B.8    Použitie firemného motorového vozidla

 • použitie firemného motorového vozidla bez náhrady
 • použitie firemného motorového vozidla s náhradou

B.9    Použitie súkromného motorového vozidla

 • náhrada v hodnote cestovného lístka
 • použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda v meste, technický preukaz podľa slovenskej technickej normy
 • použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda v meste, technický preukaz podľa slovenskej technickej normy a podľa predpisu EHK
 • použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda v meste, technický preukaz podľa osobitného predpisu v členení na mestský cyklus, mimo mestský cyklus a kombinovaný cyklus
 • použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa slovenskej technickej normy
 • použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa slovenskej technickej normy a podľa predpisu EHK
 • použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta v členení na mestský cyklus, mimo mestský cyklus a kombinovaný cyklus
 • použitie súkromného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta bez členenia na cykly
 • použitie súkromného motorového vozidla bez dokladovania PHM

B.10  Prerušenie tuzemskej pracovnej cesty

 • prerušenie tuzemskej pracovnej cesty
 • návšteva rodiny počas TPC
 • návšteva rodiny počas TPC – dohodnutá cesta do miesta pobytu rodiny

C       Zahraničné pracovné cesty

C.1    Začiatok a koniec zahraničnej pracovnej cesty

 • začiatok a koniec ZPC – automobil
 • začiatok a koniec ZPC – vlak, autobus
 • začiatok a koniec ZPC – lietadlo, letisko v sídle zamestnávateľa
 • začiatok a koniec ZPC – lietadlo, letisko na území SR
 • začiatok a koniec ZPC - lietadlo, letisko v zahraničí

C.2    Použitie kurzu na prepočet zahraničnej meny

 • ZPC do krajiny s cudzou menou pri poskytnutí preddavku
 • ZPC do krajiny s cudzou menou bez poskytnutia preddavku

C.3    Preddavky na zahraničnú pracovnú cestu

 • preddavok na ZPC v eurách, doplatok preddavku
 • preddavok na ZPC v eurách, preplatok preddavku
 • preddavok na ZPC v cudzej mene, doplatok preddavku

C.4    Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste

 • stravné pri ZPC v trvaní do 6 hodín
 • stravné pri ZPC v trvaní 6 hodín
 • stravné pri ZPC v trvaní od 6 do 12 hodín
 • stravné pri ZPC v trvaní nad 12 hodín
 • stravné pri ZPC- viacdňová pracovná cesta
 • stravné nad rámec zákona
 • stravné pri ZPC - pracovná cesta v dvoch štátoch, rôzna dĺžka pobytu
 • stravné pri ZPC - pracovná cesta v dvoch štátoch, rovnaká dĺžka pobytu

C.5    Krátenie stravného pri zahraničnej pracovnej ceste

 • poskytnutý obed pri ZPC v trvaní do 6 hodín
 • poskytnuté raňajky pri ZPC v trvaní do 6 hodín
 • poskytnuté raňajky pri ZPC v trvaní od 6 do 12 hodín
 • poskytnuté raňajky a obed pri ZPC v trvaní od 6 do 12 hodín
 • poskytnuté raňajky a obed pri ZPC v trvaní nad 12 hodín
 • krátenie stravného pri ZPC podľa interného predpisu
 • krátenie stravného při ZPC poskytnutého nad rámec zákona

C.6    Výdavky za ubytovanie pri ZPC

 • ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom
 • ubytovanie hradené zamestnancom v EUR
 • ubytovanie hradené zamestnancom v cudzej mene
 • strata dokladu za ubytovanie zamestnávateľom neuznaná
 • strata dokladu za ubytovanie zamestnávateľom uznaná

C.7    Ostatné hotovostné výdavky pri zahraničnej pracovnej ceste a ich nárokovateľnosť

 • ostatné hotovostné výdavky pri ZPC v EUR
 • ostatné hotovostné výdavky pri ZPC v cudzej mene

C.8    Cestovné náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste

 • cestovné pri ZPC – vlak, mestská hromadná doprava
 • cestovné pri ZPC –  autobusová doprava

C.9    Použitie firemného motorového vozidla

 • použitie firemného motorového vozidla bez náhrady
 • použitie firemného motorového vozidla s náhradou

C.10  Použitie súkromného motorového vozidla

 • náhrada v hodnote cestovného lístka
 • použitie na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa STN
 • použitie na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa STN a podľa predpisu EHK
 • použitie na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta, technický preukaz podľa osobitného predpisu v členení na cykly
 • použitie na žiadosť zamestnávateľa, jazda mimo mesta bez členenia na cykly
 • použitie na žiadosť zamestnávateľa bez dokladovania PHM

C.11  Poistenie a očkovanie pri zahraničnej pracovnej ceste    

 • poistenie a očkovanie pri ZPC – úhrada zamestnávateľom
 • poistenie a očkovanie pri ZPC – úhrada zamestnancom
 • poistenie a očkovanie pri ZPC – úhrada zamestnancom, benefit neuznaný zamestnávateľom
 • poistenie a očkovanie pri ZPC – úhrada zamestnancom, benefit uznaný zamestnávateľom

C.12  Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste

 • vreckové pri ZPC v trvaní do 6 hodín, vreckové do 40%
 • vreckové pri ZPC v trvaní do 6 hodín, vreckové nad 40%

C.13  Prerušenie zahraničnej pracovnej cesty

 • prerušenie ZPC na žiadosť zamestnanca

D      Kombinácia tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty

D.1    Kombinácia TPC a ZPC 

E       Vyslanie zamestnanca na prácu do zahraničia

F       Paušalizácia cestovných náhrad

G      Cestovné náhrady a stravné lístky

G.1    Súbeh nároku na cestovné náhrady a stravné lístky - práca 4,5 hodiny

G.2    Súbeh nároku na cestovné náhrady a stravné lístky - práca 2,5 hodiny

H      Administrácia spracovania cestovných náhrad

I       Interné predpisy zamestnávateľa, vzory tlačív

 1. Vnútorný predpis zamestnávateľa o pracovných cestách
 2. Dohoda o vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu
 3. Vzor č. 1_príkaz na pracovnú cestu
 4. Vzor č. 2_príkaz na pracovnú cestu
 5. Príkaz na pracovnú cestu - mesačný
 6. Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste
 7. Vzor č. 1 - Vyúčtovanie TPC (editovateľné tlačivo)
 8. Vzor č. 2 - Vyúčtovanie TPC (editovateľné tlačivo)
 9. Vzor č. 1 - Vyúčtovanie ZPC (editovateľné tlačivo)
 10. Tabuľka tuzemských cestovných náhrad
 11. Sadzby stravného pri ZPC
 12. Cestný denník (editovateľný)

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková je odborník na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
CD ROM so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 98 EUR
79 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/texs-demo/

79 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

98 EUR
bez DPH a expedičných nákladov