FACILITY MANAGEMENT – Správa a údržba budov v roku 2020

FACILITY MANAGEMENT – Správa a údržba budov v roku 2020

Ako šetriť a optimalizovať prevádzkové náklady

Termín: 6. 10. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Profesia Facility manažéra začína byť konečne chápaná ako profesia, ktorá významne prispieva nielen k úspore prevádzkových nákladov, ale aj ku zefektívneniu činnosti organizácie. V súčasnosti, keď je pozornosť manažmentu zameraná na maximálnu efektívnosť základnej činnosti (predmetu podnikania), je uplatnenie facility managementu v správe budov nanajvýš aktuálne. Aplikácia facility managementu je dôležitým predpokladom efektívneho spravovania podporných činností, teda aj efektívnej správy a údržby budov.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

 

Cieľ online seminára:

 

Cieľom online seminára je získanie vedomostí zo základov správy a údržby budovy a spoznanie prevádzkových potrieb užívateľov budovy. Účastník seminára bude schopný systémového integrovaného riadenia všetkých podporných služieb, ktoré umožňujú úsporu nákladov na prevádzku a efektívne zaisťujú hlavnú činnost organizácie.

Účastníci sa oboznámia s konkrétnou aplikáciou facility managementu do organizácie. Oboznámime Vás tiež s Európskou normou STN EN 15221 Facility management.

Predstavíme Vám pravidlá užívania budov, údržby budov a tiež pravidlá technickej prehliadky spolu s praktickými príkladmi.

Absolovaním kurzu získate jednu dôležitú vedomosť, a to, že všetky podporné činnosti navzájom súvisia a cieľom facility managementu nie je len starostlivosť o budovu, ale najmä snaha o vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre pracovníkov organizácie.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár „FACILITY MANAGEMENTSpráva a údržba budov v roku 2020“ je určený pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér manažér nehnuteľností a verejnosti, ktorá sa aktívne zaujíma  o túto problematiku.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program online seminára (9:00 - 15:30 hod.):

1. Podstata facility managementu

 • Facility management, história, definície, ciele
 • Model facility managementu
 • Činnosti v organizácii – hlavná a podporné činnosti  

2. Aplikácia facility managementu – outsourcing

 • Podstata outsourcingu
 • Projekt zabezpečenia outsourcingu
 • Procesné listy, KPI
 • Workshop – výber poskytovateľa služieb FM + procesné listy

3. Európska norma STN EN 15221 Facility management

 • Členenie normy
 • STN EN 15221-1 Termíny a definície
 • STN EN 15221-6  Meranie plôch a priestorov vo facility managemente

4. Manuál údržby budov

 • Pravidlá užívania budovy
 • Pravidlá technickej prehliadky
 • Pravidlá údržby budov
doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Aktuálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde prednáša predmet Facility management v stavebníctve.
Je zakladateľka a prvá prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu – SAFM, vedúca odbornej sekcie Facility management v SSTP, odborná garantka akreditovaného vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management a Správa bytového fondu, členka redakčnej rady EuroFM Insight. Je odborným garantom konferencie FACILITY MANAGEMENT, ktorú SSTP v spolupráci so SvF STU organizuje každoročne.
Aktívne sa podieľa na tvorbe európskej normy STN EN 15221 Facility management v rámci EÚ. Je autorkou množstva knižných publikácií, odborných článkov a príspevkov z oblasti facility managementu.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).