HRM akadémia

HRM akadémia

Komplexné vzdelávanie pre HR manažérov, špecialistov, generalistov, konzultantov a personalistov.

Termín: 7. 10. 2020 – 21. 10. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Práca oddelenia ľudských zdrojov v sebe zahŕňa mnoho rôznych procesov, ktoré sú často podceňované, aj keď práve na nich stojí úspech výberu kvalitných zamestnancov, efektívne nastavené zamestnanecké benefity, firemná kultúra, komunikácia medzi jednotlivými oddeleniami či komunikácia s vedením spoločnosti v personálnych otázkach. Pripravili sme jedinečný vzdelávací program, kde získate praktické znalosti a zručnosti z oblasti personálneho manažmentu, ktoré sa dajú okamžite využiť vo Vašej práci!

649 EUR
bez DPH

Cieľ kurzu:

Prezenčne alebo online? Je to na vás!

Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného seminára z dôvodu nariadenia zamestnávateľa, karantény a pod., o svoj seminár neprídete! Sprostredkujeme Vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku alebo telefóne. Neprídete ani o možnosť klásť lektorovi otázky. Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosť priameho prenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „priamy prenos“.

 

Cieľom kurzu "HRM akadémia" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý ich prevedie cez všetky povinnosti HR manažéra, konzultanta či personalistu vo firemnej praxi.

 

Na kurze Vám ukážeme, ako získať komplexný prehľad v kľúčových procesoch v oblasti ľudských zdrojov a personálnej práce, ako nadobudnúť praktické vedomosti a zručnosti v oblasti HR, ako zlepšiť profesionálne povedomie a kredit v oblasti personálneho manažmentu. Ukážeme Vám ako zvýšiť schopnosti zamestnancov a nastaviť personálne procesy vo firme na profesionálnej úrovni. Naučíme Vás ako si overiť informácie a vymeniť skúsenosti z praxe a inšpirovať sa moderným a efektívnym riadením ľudských zdrojov.

 

Kurz je rozdelený do šiestich, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú problematiku personálneho manažmentu, priniesol praktické skúsenosti, rady, tipy a návody ako sa vyrovnať s nástrahami personalistiky od výberu a hodnotenia zamestnancov, cez nastavovanie firemnej kultúry, vnútorných procesov odmeňovania, ako aj personálneho controllingu, ktorý je zameraný na preukazovanie efektivity personálneho oddelenia pred vedením firmy. Na kurze sa dozviete všetko potrebné o   všetkých dôležitých povinnostiach, ktoré musia byť splnené v pracovnoprávnej oblasti. 

Kurz je zameraný výhradne na praktické návody, rady a tipy v činnostiach HR manažérov či HR konzultantov a personalistov v malých, ale aj väčších firmách, ktoré sú ihneď aplikovateľné v praxi.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "HRM akadémia" nájdete pod týmto odkazom.

 

Komu je kurz určený:

Kurz "HRM akadémia" je určený najmä pracovníkom HR oddelení a personálnych útvarov, ktorí si potrebujú rozšíriť a prehĺbiť vedomosti. Využijú ho aj zamestnanci a vedúci pracovníci, ktorí sú zodpovední za oblasť riadenia ľudských zdrojov, ale aj začínajúci HR manažéri, či majitelia firiem, ktorých spoločnosti sa rozrastajú, alebo potrebujú zaviesť prvky personálnej práce.

Ďalšie informácie:

Seminár prebehne v súlade s aktuálnym opatrením pre usporadúvanie vzdelávacích akcií. Zaručujeme vám komorný počet účastníkov a dodržiavanie najvyšších hygienických štandardov, takže sa nemusíte ničoho obávať. Môžete využiť rovnako priamy prenos.

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia.Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra kurzu:

 

Modul č. 1: Celodenný seminár (streda 07. 10. 2020, 9:00 - 15:30 hod.)

Všetko o pracovnoprávnych vzťahoch (vznik a zmena pracovného pomeru, pracovná zmluva – uzatváranie, náležitosti, chyby, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dovolenka, prekážky v práci)

Cieľom seminára je prejsť hlavnými a kľúčovými procesmi v oblasti pracovného práva.  Povieme si všetko o vzniku a zániku rôznych typov pracovného pomeru a uvedieme si aké náležitosti musia byť splnené. Účastník získa prehľad aj o náležitostiach pracovnej zmluvy, špecifikách a riešenia najproblematickejších otázok. Na seminári si rozoberieme, ako by malo po správnosti prebiehať  uzatvorenie pracovnej zmluvy a lektorka Vám povie aké najčastejšie chyby robia v praxi personalisti. Nebude chýbať ani problematika dovolenky a prekážok v práci. Všetko dôležité (čo má/ by mal vedieť každý personalista sa dozviete od skúsenej odborníčky na pracovné právo! 

Obsah seminára:

 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru
 • Všetko o pracovnej zmluve - uzatváranie, správne postupy a najčastejšie chyby
 • Dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 • Prekážky v práci
 • Dovolenky a home office zamestnancov
 • Odmeňovanie zamestnancov 
 • Príklady z praxe 

 

Modul č. 2: Webinár (piatok 09. 10. 2020, 11:00 - 12:30 hod.)

Doplnenie špecifických prípadov z praxe a priestor na otázky 

 

Modul č. 3: Celodenný seminár (utorok 13. 10. 2020, 9:00 - 15:30 hod.)

Firemná a personálna stratégia, firemná kultúra  a rola HR vo firme, značka zamestnávateľa, komptetnčný profil a rozvoj ľudí

Seminár sa zoberá vybraným otázkam v oblasti personálneho riadenia. Na tomto interaktívnom seminári sa dozviete sa akú firemnú a personálnu stratégiu zvoliť na konkrétnych situáciách. Povieme si všetko o firemnej kultúre, značke zamestnávateľa a dáme Vám nové inšpirácie v oblasti HR marketingu. Na tomto seminári, ktorý je súčasťou HR akadémie sa dozviete ako by ste mali správne pracovať s ľuďmi, tak aby ste ich zároveň aj motivovali ku lepším výsledkom. Skúsená lektorka a odborníčka na personalistiku Vám prezradí ako rozvíjať svoj tím a na čo slúži mimoriadne účinná metóda Points of you..

 

Obsah seminára: 

 • Firemná a personálna stratégia
  Aký vzťah má firmná stratégia a HR? Prečo je dôležité pýtať sa kto sme, prečo tu sme a čo chceme dosiahnuť? Ako súvisí firemná stratégia s personálnou stratégiou? Ako sa tvorí?
  Ako je rola HR vo firme, aké HR procesy zastrešuje?
 • Firmená kultúra
  Čo je to firmená kultúra, čo ovplyvňuje a čo ovplyvňuje ju? Aké sú prvky firemnej kultúry a prečo je v dnešnom svete HR zasadné? Akú firemnú kultúru máte u Vás vo firme?
 • Značka zamestnávateľa, HR marketing
  Čo je to employer branding a ako budovať zamestnávateľskú značku? Ako ľudí priťahovať, nie zháňať ,,až to horí'? Ako vyberať takých ľudí, ktorí do firmy zapadnú a ladia s firmou?
 • Kompetenčný profil
  Koho vlastne chceme? Akí majú byť ľudia na konkrétnych pozíciách? A do akej miery takí sú? Ako si to uvedomiť a ako s tým pracovať?
 • Vlet do metód personálneho rozvoja
  Využitie jedinečnej metódy Points of you pre individuálny tímový rozvoj, pre prácu s managementom a firmou ako organizáciou - vyskúšanie v praxi, predstavenie využitia a výsledkov
 • Diskusia a zdieľanie

 

Modul č. 4: Celodenný seminár (utorok 15. 10. 2020, 9:00 - 15:30 hod.)

 

 1. Riadenie výkonnosti a hodnotenie zamestnancov – ako prepojiť firemnú stratégiu a ciele i výsledky zamestnancov
 • Riadenie výkonnosti a hodnotenie zamestnancov
 • Hodnotenie ako základný personálny nástroj, väzba na ostatné personálne nástroje
 • Stanovovanie zmysluplných cieľov a úloh - ťaháme za jeden povraz
 • Hodnotiaci a motivačný rozhovor
 • Najčastejšie chyby v hodnotení
 • Cielená stabilizácia a motivácia ľudí

 

 1. HR a manažéri – partneri alebo rivali?
 • Bojujeme alebo spolupracujeme?
 • Ako si podeliť kompetencie v HR
 • HR - ako sa predať

 

 1. HR a interná komunikácia
 • HR a interná komunikácia
 • Aj komunikácia vyžaduje mať systém
 • Efektívna komunikácia – zásady ako komunikovať
 • Krízová komunikácia – na čo si dať pozor pri náročných situáciách

 

Modul č. 5: Webinár (utorok 20. 10. 2020, 09:00 - 12:00 hod.)

Rekapitulácia informácii a skúseností získaných na prezenčnom seminári v module č.3 a zdieľanie úspešnosti zavedenej myšlienky, techniky poznatkov zo seminára do Vašej skutočnej praxe. Priestor bude venovaný témam, ktoré sa na prezenčnom seminári ukázali ako zaujímavé, žiadané, alebo pre ktoré nebol dostatočný priestor. 

 

Modul č. 6: Webinár (utorok 21. 10. 2020, 11:00 - 12:30 hod.)

Cieľom webinára je pohľad na tému Talent manažment a otázky súvisiace s jeho praktickou implementáciou v praxi. Je rozdiel medzi Talentom a Kľúčovým zamestnancom?

Talent sa vníma rôznymi spôsobmi. Každá organizácia má svoju definíciu, ktorá úzko súvisí s obchodnou stratégiou, podnikateľským prostredím, ako aj firemnou kultúrou. Talent manažment úzko súvisí i so systémom riadenia výkonnosti. Je to súbor nástrojov, ktoré pomáhajú identifikovať, motivovať, rozvíjať a stabilizovať správnych ľudí na správnych miestach.

 

Obsah webinára:

 • Cielená stabilizácia, plánovanie kariéry
 • Personálne rezervy a nástupníctvo
 • Strategický staffing
 • Kto je talent / čo je Talent manažment
 • Kľúčoví zamestnanci
 • Identifikácia kľúčových ľúdí / talentov
 • Proces Talent manažmentu - zodpovednosti, aktivity a výstup
 • Nástroje Talent manažmentu
 • Ako hľadať talenty, ako skĺbiť talenty s firmou, s biznisom?
 • Boj o talenty - ako nevychovávať talenty pre konkurenciu?
 • Meranie efektivity a úspešnosť

 

 Modul č. 7: Záverečný test (piatok 30. 10. 2020 )

Ing. Iveta Uhrová

Ing. Iveta Uhrová

Iveta Uhrová je profesionálnym konzultantom, lektorom a koučom - odborníkom v oblasti efektívneho riadenia firiem a ľudí.
Má dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plány personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí.

Od roku 2007 pôsobí ako lektor a konzultant. Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov. Po úspešnom absolvovaní kurzov získala certifikáty a osvedčenia kouč Systemického manažmentu a koučovania (2007), konzultant Lean Six Sigma Green Belt (2012) a konzultant Lumina Spark (2017).

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Mgr. Radka Chudárková

Mgr. Radka Chudárková

Lektorka, HR konzultantka, koučka. Už 15 rokov sa venuje tvorbe a implementácii firiem a personánych stratégii. Pomáha firmám tvoriť interný marketing (firemná fultúra, hodnoty a vízie). a HR procesy, realizuje HR prieskumy, audity a analýzy, ktoré pomáhajú identifikovať skutočné potreby a nájsť funkčné riešenia. Rozvíja ľudí v individuálnej a tímovej rovine, a hlavne verí, že všetko sa dá.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

649 EUR
bez DPH