Integrace a inkluze ve školní praxi

Integrace a inkluze ve školní praxi

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami – Diagnostika – Zařazení – Monitoring – Návrh individuálního vzdělávacího plánu

Specializovaný a prakticky zaměřený odborný zpravodaj zabývající se vysoce aktuální problematikou integrace a inkluze dětí, žáků a studentů. Představuje cenného pomocníka, díky němuž zjistíte, jak správně diagnostikovat a zařadit jedince se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením i jedince pocházejícího ze sociálně znevýhodněného prostředí.

69 EUR
ročné predplatné bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Odborný zpravodaj na pozadí legislativního rámce řeší problematiku integrace a inkluze, tedy správného zařazení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a co nejefektivnější práci s nimi. Problematika inkluzivního vzdělávání nabývá na aktuálnosti i v evropském kontextu. Díky odbornému zpravodaji získáte měsíc co měsíc efektivní rady, praktické tipy a návody i prověřená doporučení, jak postupovat při reedukaci jedince s SPU, při kompenzaci smyslového postižení či při práci s dítětem pocházejícím ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Výhody produktu:

 • Ujistíte se, že postupujete v souladu s dikcí školského zákona i dalších právně závazných předpisů.
 • Budete schopni správně zařadit dítě se speciálními vzdělávacími potřebami do celého vzdělávacího procesu a dokážete s ním efektivně pracovat.
 • Vhodným postupem se vyhnete nepopulárním opatřením, jako je například segregace příslušníků romského etnika či opakování ročníku.
 • Navážete kvalitní spolupráci s rodiči i s odborníky zapojenými v procesu integrace a inkluze a zajistíte jejich vzájemnou součinnost.
 • Díky specializovanému zpravodaji získáte řadu užitečných nástrojů ve formě žádostí, vzorů individuálních vzdělávacích plánů či diagnostických, monitorovacích a metodických listů.

Komu je produkt určen:

Odborný zpravodaj je určen ředitelkám a vedoucím učitelkám mateřských škol, ředitelům základních škol a základních škol speciálních, ředitelům gymnázií, SOŠ a SOU, manažerům zařízení zajišťujících volnočasové aktivity dětí, žáků a studentů, ředitelům, pedagogům a vychovatelům domů dětí a mládeže i dalších středisek poskytujících náhradní rodinnou péči nebo zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu dětí a mládeže, výchovným poradcům všech typů škol a školských zařízení.

Specifikace produktu:

Dvoubarevný odborný zpravodaj, formát A4, 32 stran. Vychází jako měsíčník (vyjma prázdnin) a lze jej odebírat formou celoročního předplatného.

Ukázkové strany

Ukázkové strany sestavené z článků zpravodaje si můžete prolistovat zde.

Výběr z témat aktuálního vydání:

 • Právo na inkluzivní vzdělávání v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 • Podpůrná opatření pro žáky s tělesným postižením a s odchylkami v rozumovém vývoji
 • Se školní mediací je pohoda ve škole i v životě
 • Nutriční terapeut ve škole
 • Jak mohou školy předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání
 • Pozice asistentů pohledem inspekce
 • Tipy a triky na rozvoj hrubé motoriky
 • Jak na problémy s učením i chováním

Pravidelné rubriky:

Řeč paragrafů: závazná legislativa při řešení integrace a inkluze; vymezení pojmů vztahujících se k integraci a inkluzi na pozadí legislativního rámce; odpovídající závazné předpisy v oblasti školské, sociální a zdravotnické legislativy a jejich správná aplikace 

Pod lupou: zevrubné objasnění a řešení vybraného aktuálního problému vážícího se k problematice integrace a inkluze; zásadní téma, které hýbe odbornou veřejností

Interview s odborníkem: rozhovor s osobností, která se věnuje otázkám integrace a inkluze v oblasti školství (psycholog, speciální pedagog, poradce, terapeut, lékař, právník atd.)

Problémy a řešení: rubrika, která podrobně mapuje problémy dětí, žáků a studentů se SVP (charakteristika postižení či problému; symptomy, projevy daného handicapu; možnosti účinné kompenzace apod.) 

Aktivity – hry – pomůcky: vhodné činnosti přispívající k řešení problémů SPUCH; volba podpůrných opatření – relaxace, výživa, pohybové aktivity…; didaktické a kompenzační pomůcky; zajímavé metodiky a náměty pro práci s žáky

Ukázkové číslo

Ukázkové strany sestavené z článků zpravodaje si můžete prolistovat zde.

69 EUR
ročné predplatné bez DPH a expedičných nákladov