Interné smernice firmy Interné smernice firmy

Interné smernice firmy

Praktický návod a editovateľné vzory pre nastavenie vnútornej kontroly

Predíďte problémom s kontrolnými orgánmi, pripravte si interné smernice tak, aby Vás v ničom nenachytali! Naša praktická príručka rieši identifikáciu oblastí, ktoré je potrebné bližšie upraviť internými pravidlami, keďže legislatíva stanovuje iba všeobecný rámec. Publikácia poskytuje návod, ako si vypracovať interné smernice pre firmu, aby bola zabezpečená jednotná aplikácia postupov a procesov.

Pomôže Vám tak eliminovať riziká plynúce z nesprávne nastaveného vnútorného kontrolného systému firmy.

Predíďte problémom s kontrolnými orgánmi, pripravte si interné smernice tak, aby Vás v ničom nenachytali! Naša praktická príručka rieši identifikáciu oblastí, ktoré je potrebné bližšie upraviť internými pravidlami, keďže legislatíva stanovuje iba všeobecný rámec. Publikácia poskytuje návod, ako si vypracovať interné smernice pre firmu, aby bola zabezpečená jednotná aplikácia postupov a procesov.

Pomôže Vám tak eliminovať riziká plynúce z nesprávne nastaveného vnútorného kontrolného systému firmy.

Výhody prémiovej verzie

`

119 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

179 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Príručka rieši kľúčové oblasti:

 1. Vnútorný kontrolný systém - ako nastaviť interné procesy a ich dodržiavanie, aby boli zohľadnené všetky legislatívne požiadavky.
 2. Smernice ako súčasť vnútorného kontrolného systému firmy a čo by v smernici nemalo chýbať, praktické rady a tipy ako nastaviť vnútorný kontrolný systém pomocou smerníc.
 3. Ciele a úlohy interných smerníc - ako nástroja ochrany firemného vlastníctva, všeobecné pravidlá, ktoré je potrebné dodržať pri ich tvorbe a identifikácia oblastí, ktoré by mala mať firma pokryté smernicami, smernice ako informačný nástroj pre majiteľa, manažment, audítora, kontrolný orgán.
 1. Riadenie rizík - aké riziká plynú z absencie alebo nedodržania interných smerníc, smernice ako nástroj eliminácie interných rizík (klasifikácia rizík a aké dopady to môže mať, napr. sankcie, pokuty, zlyhanie pracovných postupov, kontrolných prvkov, zlyhanie ľudského faktora - sprenevera,  chybovosť, únik informácií....) a smernice ako nástroj eliminácie externých rizík ohrozujúcich firmu (daňová kontrola, inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, externý audit a pod.)

Pomôže Vám eliminovať riziká plynúce z nesprávne nastaveného vnútorného kontrolného systému firmy.

 

Publikácia ponúka riešenia otázok nastavenia vnútorného kontrolného systému firmy:

   1. Dozviete sa, čo je vnútorný kontrolný systém - ako nastaviť interné procesy a ich dodržiavanie, aby boli zohľadnené všetky legislatívne požiadavky
   2. Spoznáte ciele a úlohy internej kontroly – ako nástroja ochrany firemného vlastníctva ( aké informácie poskytuje, majiteľovi, manažmentu, audítorovi, kontrolnému orgánu)
   3. Zistíte, prečo je dôležité mať vypracované interné smernice, ktoré sú súčasťou nastavenia  vnútorného kontrolného systému ý kontrolný systém ako nástroj eliminácie
   4. Naučíte sa ako využívať fungujúci vnútorný kontrolný systém ako nástroj eliminácie interných rizík (klasifikácia rizík, ktoré vyplývajú z toho, ak firma nemá vypracované interné smernice, aké dopady to môže mať, napr. sankcie, pokuty, zlyhanie pracovných postupov, kontrolných prvkov, zlyhanie ľudského faktora - sprenevera,  chybovosť, únik informácií....)
   5. Fungujúci vnútorný kontrolný systém budete využívať aj ako nástroj eliminácie externých rizík ohrozujúcich firmu  (daňová kontrola, inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, externý audit a pod.)
   6. Vypracujete si interné smernice - identifikujete oblasti, ktoré by mala mať firma pokryté vnútornými pravidlami v podobe smerníc
   7. Získate postupy a konkrétne vzory ako vypracovať interné smernice firmy - všeobecne
   8. Dostanete praktické rady a tipy ako nastaviť vnútorný kontrolný systém pomocou smerníc

 

Cieľ publikácie:

Cieľom publikácie je, aby ekonomický riaditeľ, manažér či hlavný účtovník na základe vyššie uvedeného:

   • pochopil význam interných smerníc pre správne nastavenie vnútorných procesov a pravidiel firmy,
   • oboznámil sa s úlohami, ktoré plnia interné smernice (nastavujú, unifikujú procesy a postupy vo firme), čím eliminujú  riziká plynúce z nesprávnych postupov, ako aj zlyhanie ľudského faktora,
   • porozumel a vedel aplikovať legislatívu do tvorby obsahovej stránky smerníc tak, aby na základe všeobecného vzoru (uvedeného v produkte resp. v online zložke) si vedel "ušiť" smernice na mieru - pre potreby konkrétnej firmy,
   • bol schopný aktualizovať, upravovať a inovovať smernice, ako aj nastaviť systém kontroly zodpovednosti za dodržanie jednotlivých článkov smerníc a vedel vyvodiť nápravné opatrenia v prípade ich nedodržiavania,
   • vedel vyhodnotiť funkčnosť aplikovaných interných smerníc a reportovať informácie manažmentu.

 

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Výhody publikácie:

   • poslúži ako Vám sprievodca vytvorením interných pravidiel a postupov pre správne a bezchybné fungovanie vnútorných procesov vo firme,
   • je určená pre odborníkov, ktorí majú na starosti tvorbu interných smerníc, predpisov a iných materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre plynulé fungovanie jednotlivých činností vo firme,
   • nakoľko právne predpisy stanovujú iba všeobecný rámec - avšak podrobné usmernenie a postupy si musí každá firma vytvoriť a skonkretizovať sama ako aj nastaviť systém upgradu a kontroly dodržiavania.

 

Komu je produkt určený:

Publikácia "INTERNÉ SMERNICE FIRMY" je určená majiteľom, konateľom, finančným riaditeľom, ekonomickým riaditeľom, manažérom, hlavným účtovníkom a účtovníkom vo všetkých malých a stredných firmách.

 

Špecifikácia:

Multimediálny produkt zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s konkrétnymi editovateľnými vzormi interných smerníc z oblasti:

   • účtovníctva
   • daní
   • personalistiky a miezd

Príručka rieši kľúčové oblasti:

 1. Vnútorný kontrolný systém - ako nastaviť interné procesy a ich dodržiavanie, aby boli zohľadnené všetky legislatívne požiadavky.
 2. Smernice ako súčasť vnútorného kontrolného systému firmy a čo by v smernici nemalo chýbať, praktické rady a tipy ako nastaviť vnútorný kontrolný systém pomocou smerníc.
 3. Ciele a úlohy interných smerníc - ako nástroja ochrany firemného vlastníctva, všeobecné pravidlá, ktoré je potrebné dodržať pri ich tvorbe a identifikácia oblastí, ktoré by mala mať firma pokryté smernicami, smernice ako informačný nástroj pre majiteľa, manažment, audítora, kontrolný orgán.
 1. Riadenie rizík - aké riziká plynú z absencie alebo nedodržania interných smerníc, smernice ako nástroj eliminácie interných rizík (klasifikácia rizík a aké dopady to môže mať, napr. sankcie, pokuty, zlyhanie pracovných postupov, kontrolných prvkov, zlyhanie ľudského faktora - sprenevera,  chybovosť, únik informácií....) a smernice ako nástroj eliminácie externých rizík ohrozujúcich firmu (daňová kontrola, inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, externý audit a pod.)

Pomôže Vám eliminovať riziká plynúce z nesprávne nastaveného vnútorného kontrolného systému firmy.

 

Výhody Prémiovej verzie:

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Publikácia ponúka riešenia otázok nastavenia vnútorného kontrolného systému firmy:

   1. Dozviete sa, čo je vnútorný kontrolný systém - ako nastaviť interné procesy a ich dodržiavanie, aby boli zohľadnené všetky legislatívne požiadavky
   2. Spoznáte ciele a úlohy internej kontroly – ako nástroja ochrany firemného vlastníctva ( aké informácie poskytuje, majiteľovi, manažmentu, audítorovi, kontrolnému orgánu)
   3. Zistíte, prečo je dôležité mať vypracované interné smernice, ktoré sú súčasťou nastavenia  vnútorného kontrolného systému ý kontrolný systém ako nástroj eliminácie
   4. Naučíte sa ako využívať fungujúci vnútorný kontrolný systém ako nástroj eliminácie interných rizík (klasifikácia rizík, ktoré vyplývajú z toho, ak firma nemá vypracované interné smernice, aké dopady to môže mať, napr. sankcie, pokuty, zlyhanie pracovných postupov, kontrolných prvkov, zlyhanie ľudského faktora - sprenevera,  chybovosť, únik informácií....)
   5. Fungujúci vnútorný kontrolný systém budete využívať aj ako nástroj eliminácie externých rizík ohrozujúcich firmu  (daňová kontrola, inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, externý audit a pod.)
   6. Vypracujete si interné smernice - identifikujete oblasti, ktoré by mala mať firma pokryté vnútornými pravidlami v podobe smerníc
   7. Získate postupy a konkrétne vzory ako vypracovať interné smernice firmy - všeobecne
   8. Dostanete praktické rady a tipy ako nastaviť vnútorný kontrolný systém pomocou smerníc

 

Cieľ publikácie:

Cieľom publikácie je, aby ekonomický riaditeľ, manažér či hlavný účtovník na základe vyššie uvedeného:

   • pochopil význam interných smerníc pre správne nastavenie vnútorných procesov a pravidiel firmy,
   • oboznámil sa s úlohami, ktoré plnia interné smernice (nastavujú, unifikujú procesy a postupy vo firme), čím eliminujú  riziká plynúce z nesprávnych postupov, ako aj zlyhanie ľudského faktora,
   • porozumel a vedel aplikovať legislatívu do tvorby obsahovej stránky smerníc tak, aby na základe všeobecného vzoru (uvedeného v produkte resp. v online zložke) si vedel "ušiť" smernice na mieru - pre potreby konkrétnej firmy,
   • bol schopný aktualizovať, upravovať a inovovať smernice, ako aj nastaviť systém kontroly zodpovednosti za dodržanie jednotlivých článkov smerníc a vedel vyvodiť nápravné opatrenia v prípade ich nedodržiavania,
   • vedel vyhodnotiť funkčnosť aplikovaných interných smerníc a reportovať informácie manažmentu.

 

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Výhody publikácie:

   • poslúži ako Vám sprievodca vytvorením interných pravidiel a postupov pre správne a bezchybné fungovanie vnútorných procesov vo firme,
   • je určená pre odborníkov, ktorí majú na starosti tvorbu interných smerníc, predpisov a iných materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre plynulé fungovanie jednotlivých činností vo firme,
   • nakoľko právne predpisy stanovujú iba všeobecný rámec - avšak podrobné usmernenie a postupy si musí každá firma vytvoriť a skonkretizovať sama ako aj nastaviť systém upgradu a kontroly dodržiavania.

 

Komu je produkt určený:

Publikácia "INTERNÉ SMERNICE FIRMY" je určená majiteľom, konateľom, finančným riaditeľom, ekonomickým riaditeľom, manažérom, hlavným účtovníkom a účtovníkom vo všetkých malých a stredných firmách.

 

Špecifikácia:

Multimediálny produkt zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s konkrétnymi editovateľnými vzormi interných smerníc z oblasti:

   • účtovníctva
   • daní
   • personalistiky a miezd

Obsah publikácie:

 

TLAČENÁ ČASŤ

A       VNÚTORNÝ KONTROLNÝ SYSTÉM

1       Čo je vnútorný kontrolný systém

2       Ciele a úlohy systému vnútornej kontroly

3       Druhy auditov, riziko auditu a outsourcing

4       Controlling a interný audit

5       Zodpovednosť firmy  za vnútorný kontrolný systém

 

B       INTERNÉ SMERNICE

1      Prečo je dôležité mať vypracované interné smernice

2      Formálne náležitosti a obsah interných smerníc

3      Ciele a úlohy interných smerníc v podniku

4      Vypracovanie a kontrola interných smerníc

C       RIADENIE RIZÍK

1      Aké riziká plynú z absencie alebo nedodržania interných predpisov

2      Ako eliminovať interné riziká a externé riziká

3      Moderné metódy riadenia rizík

 

PRÍLOHY

1      Rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 2021

2      Sadzby stravného pri ZPC platné pre rok 2021

3      Sadzby stravného pri TPC platné pre rok 2021

 

OBSAH ONLINE ZLOŽKY

 

A       INTERNÉ SMERNICE

   1. Pravidlá spracovania účtovníctva
   2. Účtový rozvrh
   3. Dlhodobý majetok
   4. Zásoby
   5. Zákazková výroba
   6. Zásady vedenia pokladničnej hotovosti
   7. Obeh účtovných dokladov
   8. Pracovné cesty
   9. Pravidlá tvorby a použitia rezerv
   10. Sociálny fond
   11. Podmienky poskytovania stravovania
   12. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov
   13. Pravidlá tvorby a použitia opravných položiek
   14. Zisťovanie a rozdeľovanie výsledku hospodárenia
   15. Fondy tvorené zo zisku
   16. Evidencia dane z pridanej hodnoty – platiteľ
   17. Evidencia dane z pridanej hodnoty - neplatiteľ
   18. Platový predpis zamestnávateľa
   19. Mzdový predpis zamestnávateľa
   20. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
   21. Zostavenie účtovnej závierky
   22. Archivácia účtovných záznamov a písomností
   23. Vyraďovanie účtovnej dokumentácie
   24. Plán interného audítora
   25. Pracovná zdravotná služba
   26. Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov

 

B       VZORY DOKLADOV, TLAČÍV A FORMULÁROV

   1. Protokol o zaradení DHM - pozemky - vzor
   2. Protokol o zaradení DHM - stroje a zariadenia - vzor
   3. Protokol o zaradení DHM - súbor hnuteľných vecí - vzor
   4. Pokladničná kniha valutová pokladnica - vzor
   5. Skladová príjemka - vzor
   6. Skladová prevodka - vzor
   7. Skladová výdajka - vzor
   8. Pracovná zmluva
   9. Zmluva o výkone odbornej stáže študenta
   10. Príkaz na pracovnú cestu - vzor
   11. Dohoda o mieste pravidelného pracoviska
   12. Dohoda o používaní súkromného MV pri pracovnej ceste
   13. Vyúčtovanie TPC (editovateľné tlačivo)
   14. Žiadosť o vyúčtovanie cestovných náhrad
   15. Reklamačný protokol vzor
   16. Interný predpis o kontrole požívania alkohol. nápojov
   17. Protokol o vyradení dlhodobého majetku
   18. Protokol o škode
   19. Harmonogram úloh uzávierkových prác pri účtovnej závierke - vzor
   20. Prehľad inventarizovaného majetku
   21. Inventúra účtov - vzor
   22. Inventúrny súpis záväzkov - vzor
   23. Inventúrny súpis skutočného stavu vlastného imania...- vzor
   24. Inventarizačný zápis - vzor
   25. Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu vo forme rekreačného poukazu
   26. Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu v peňažnej forme
   27. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov 2021 - vzor

 

C       SÚVISIACA LEGISLATÍVA

   1. Zákon o účtovníctve
   2. Opatrenie o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
   3. Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
   4. Zákon o dani z pridanej hodnoty
   5. Zákonník práce
   6. Zákon o cestovných náhradách
   7. Sadzby stravného pri ZPC
   8. Stravné pri TPC
   9. Zákon o dani z príjmov
   10. Zákon o správe daní a poplatkov (daňový poriadok)
   11. Obchodný zákonník
   12. Ochrana osobných údajov

 

Špecifikácie:

 • 87 tlačených strán formátu A4 v zakladači – obsahuje nevyhnutnú teóriua, rady, tipy, návody a pomôcky
 • online zložka s editovateľnými vzormi, dokladmi a formulármi a súvisiacou legislatívou

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 179 EUR
119 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/ings-demo/

 

119 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

179 EUR
bez DPH a expedičných nákladov