Inventarizácia majetku - jednoducho a bez chýb

Inventarizácia majetku - jednoducho a bez chýb

Všetko čo potrebujete vedieť pri vykonávaní inventúry

Termín: 16. 12. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Povinnosť inventarizovať majetok ukladá § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Táto povinnosť je jednoznačná a týka sa všetkých právnických a fyzických osôb, t. j. všetkých účtovných jednotiek, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, a to bez ohľadu na to, v akej sústave účtovníctva účtujú. Inventarizácia majetku vzhľadom na jej účel a význam predstavuje najdôležitejšiu časť uzávierkových prác. Ako ju vykonať bez chýb a podľa platných predpisov sa dozviete od odborníčky z praxe.

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase. 

179 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť vám všetky potrebné zákonné aj praktické informácie o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania vo vašej spoločnosti.  

Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu zo základných požiadaviek stanovených v § 7 zákona o účtovníctve, t. j. nie je preukázateľné a nadväzne na to ani jej výstupy. Účtovná závierka nepodáva pravdivý a verný obraz o majetku a záväzkoch, o výsledkoch hospodárenia a finančnej situácii účtovnej jednotky.

Ukážeme vám, ako inventarizáciu prichystať a riadne vykonať a aké výstupy z nej je potrebné zdokladovať. Prejdeme si, aké zákonné náležitosti majú výstupy obsahovať a tým splniť obligatórne povinnosti vo vzťahu k preukaznosti a vierohodnosti účtovníctva. Predídete tak problémom a možnému udeleniu sankcií pri výkone daňovej kontroly. 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár "Inventarizácia majetku - jednoducho a bez chýb" je určený ekonómom, účtovníkom, externým spracovateľom účtovníctva a zásob, majiteľom a konateľom spoločností a tiež všetkým, ktorí sú zodpovední za inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9:00 – 14:30 hod.):

1. Legislatívna úprava inventarizácie 

 • vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve
 • vybrané ustanovenia Postupov o účtovania
 • obsah internej smernice k inventarizácii + nadväzujúca IS

2. Príprava inventarizácie majetku a záväzkov

 • príprava podkladov k inventarizácii  aké podklady je potrebné pripraviť
 • Interná smernica pre výkon inventarizácie vašej spoločnosti a menovanie DIK, ÚIK

3Realizácia inventarizácie

 • spôsoby vykonávania inventúr (fyzická, dokladová, kombinovaná – kedy, aká)
 • inventarizácia jednotlivých druhov majetku, záväzkov, VI)
 • zhodnotenie výsledkov inventarizácie po účtovnej, vecnej stránke
 • inventarizácia účtov viažucich sa k majetku (dokladová, kombinovaná)
 • zistenie inventarizačných rozdielov, návrh ich riešenia
 • vyhotovenie inventúrnych súpisov a vyhotovenie  inventúrnych zápisov (zákonné náležitosti, postup)

4. Vysporiadanie inventarizačných rozdielov

 • určenie miery zodpovednosti ,osobná a všeobecná zodpovednosť osôb
 • vymáhanie inventarizačných rozdielov , ak boli zosobnené
 • zaúčtovanie vzniknutých inventarizačných rozdielov a rozhodnutia o ich vysporiadaní, a daňový dopad pri transformácii výsledku hospodárenia na základ dane.

5. Prechodné a trvalé zníženie hodnoty majetku - zásada opatrnosti 

 • povinnosť tvorby opravných položiek k majetku - zásoby, DM, pohľadávky)
 • inventarizácia vytvorených opravných položiek
 • tvorba OP, účtovanie opravných položiek u ktorých došlo k zmene situácie-rozpustenie, zrušenie

6. Povinnosť prehodnotenia plánu odpisov v zmysle postupov účtovania

 • zmeny v metodike odpisovania a sadzbách (uplatnenie osobitných predpisov, pokynov)
 • vplyv plánu odpisov podľa zákona o dani z príjmov na úžitkovú hodnotu majetku
 • iné

7. Diskusia

 

Ing. Hedviga Vadinová

Hedviga Vadinová je daňovou poradkyňou, audítorkou a znalkyňou pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Počas svojej dlhoročnej odbornej praxe sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

179 EUR
bez DPH