Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

Všetko, čo by ste mali vedieť o odpisoch v roku 2020!

Termín: 24. 6. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Téma majetku spoločnosti je stále vysoko aktuálna. Získajte všetky potrebné informácie o majetku spoločnosti a novinkách v odpisoch pre rok 2020. Ako sa správne odpisuje, oceňuje a eviduje majetok spoločnosti? Ako na tvorbu odpisového plánu? Audítorka a daňová poradkyňa predstaví všetky dôležité informácie spolu s praktickými príkladmi pre lepšie pochopenie. Nesprávne ocenenie, zaradenie, či odpisovanie majetku spôsobuje problémy vo vykázaní daní a účtovného výsledku hospodárenia v súlade s legislatívou SR.

Zoberte so sebou aj kolegu a získajte obaja ZĽAVU 15 %!

Presná cena po zľave bude uvedená na faktúre.

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase. 

199 EUR
bez DPH

CIEĽ ONLINE SEMINÁRA:

Na seminári sa dozviete všetko, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Poradíme Vám, ako správne oceňovať a evidovať majetok spoločnosti.

Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní  a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR.

Dozviete sa, aké sú špecifiká drobného majetku – čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo inventarizovať, či  viesť v operatívnej evidencii.

Prezradíme vám, ako predchádzať porušeniu povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a ako sa vyhnúť sankciám.

Všetky povinnosti a novinky si ukážeme na praktických príkladoch. 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

KOMU JE ONLINE SEMINÁR URČENÝ:

Online seminár "Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020" je určený najmä účtovníkom, ekonomickým pracovníkom a všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s uvedenou problematikou. 

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8:30 14:00 hod.):

  • Právna úprava majetku v platnej slovenskej legislatíve vrátane novelizácií zákona o účtovníctve, postupov účtovania a zákona o dani z príjmov v oblasti dlhodobého majetku.
  • Odpisové skupiny a odpisovanie majetku – aktuálne.
  • Oceňovanie a členenie majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy – druhy majetku a jeho členenie, vymedzenia, rozdiely, limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania a daňového dopadu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia majetku (napr. dotácie, dar). Výnimky a zmeny v oceňovaní .
  • Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti - zaradenie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, likvidácia, predaj, škoda.
  • Odpisový plán, daňové odpisy - zrýchlené, rovnomerné, komponentné, časové odpisy, účtovné odpisy a ich rozdiely z pohľadu legislatívy. Dopady na účtovný výsledok hospodárenia a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať. Špecifiká majetku nadobúdaného formou finančného prenájmu, prerušenie odpisovania, fakultatívne a obligatórne pre daňové účely od 1.1.2015. Podmienky, podstata a vytváranie opravných položiek k dlhodobému majetku.
  • Špecifiká drobného majetku spoločnosti - spôsoby a možnosti evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné. Čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť v operatívnej evidencii. Čo je povinnosť inventarizovať, ako často a aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis a inventarizačný zápis.
  • Inventarizácia majetku spoločnosti - jej dopady a vplyv na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné rozdiely a ich zúčtovanie. Interný predpis o majetku spoločnosti - obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne.
  • Majetok charakteru osobnej spotreby - súvislosť s podnikaním, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi.
  • Daňové výdavky a ich uplatnenie vo väzbe na čiastočné využitie dlhodobého majetku/servis, údržba, ostatné súvisiace výdavky. Využívanie majetku na súkromné a služobné účely a vplyv na daňovú uznateľnosť nákladov.
  • Predchádzanie správnym deliktom, porušeniu zákonných povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie.

Ing. Hedviga Vadinová

Hedviga Vadinová je daňovou poradkyňou, audítorkou a znalkyňou pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Počas svojej dlhoročnej odbornej praxe sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

199 EUR
bez DPH