Odborná konferencia: Protipožiarna ochrana budov v roku 2020

Odborná konferencia: Protipožiarna ochrana budov v roku 2020

Legislatíva – Projektové riešenia – Materiálové trendy – Povinnosti prevádzkovateľa

Termín: 21. 11. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Odborná konferencia reflektuje najdôležitejšie požiadavky a koncepty požiarnej bezpečnosti stavieb, čo zefektívňuje projektovú prípravu, ako aj prevádzku budov. Informované rozhodnutia vedú k optimalizácii nákladov pri zachovaní požadovanej úrovne požiarnej bezpečnosti. Práve preto Vám naša konferencia poskytne aktuálne informácie z legislatívy, projektovania, využívania materiálov a prevádzkovania budov z pohľadu požiarnej bezpečnosti.

Postupne sa dozviete mená všetkých spíkrov...

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

 

Cieľ odbornej konferencie:

 

Kliknite sem pre detailný Program konferencie.

 

Komu je konferencia určená:

Konferencia Protipožiarna ochrana budov v roku 2020 je určená hlavne pre architektov, projektantov, špecialistov požiarnej ochrany, stavbárov, správcov a prevádzkovateľov budov, facility manažérov.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník konferencie získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu konferencie a teplý obed. Konferencia pozostáva z blokov prednášok a predstavuje v rámci každého bloku prezentácie dvoch – troch atraktívnych spíkrov.  Po každom bloku nasleduje moderovaná panelová diskusia. V priebehu konferencie budú mať účastníci príležitosť na networking, vrátane prestávok a obeda. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Konferencia sa koná pod záštitou prezidenta Hasičského a záchranného zboru:

 

 

 

Túto konferenciu organizujeme v spolupráci s Vydavateľstvom EUROSTAV:

 

Konferenciu podporujú:

 

 

 

Hlavní partneri:

Odborný partner:

 

Program odbornej konferencie (9,00 – 16,30): 

 

 

 

PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCIE: 

8.30 – 9.00 hod. Registrácia účastníkov 

9.00 – 9.15 hod. Oficiálne otvorenie konferencie

 

  1. BLOK: PROJEKCIA A VÝSTAVBA

9.15. – 9.45 hod. Juraj Fajtl, prezídium HaZZ SR

Aktuálne zmeny právnych predpisov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

9.45 – 10.05 hod. František Gilian, APPO SR

E-aplikácia OPK – moderný nástroj pre zhotoviteľov požiarnych konštrukcií

10.05 – 10.25 hod. Ján Dekánek, APPO SR

Implementácia riešenia PBS do prostredia BIM modelovania stavieb

10.25 – 10.40 hod. Panelová diskusia – 1. blok

Prestávka 10.40 – 11.00

 

 

  1. BLOK: PREVÁDZKA, ÚDRŽBA, KONTROLA

11.00 – 11.30 hod. Martin Lopušniak

Evakuácia osôb výťahmi, jej modelovanie a špeciálne prípady

11.30 – 12.00 hod. Miloš Böhmer, SIEMENS

Protipožiarna bezpečnosť bytov vo výškových budovách

12.00 – 12.30 hod. Juliana Michaláčová

OPP z pohľadu správcu a facility managera v praxi

12.30 – 12.50 hod. Panelová diskusia – 2. blok

12.50 – 13.50 hod. Obedová prestávka

 

  1. BLOK: MATERIÁLY A PRODUKTY

13.50 – 14.20 hod. Vladimír Mózer, FBI ŽU

Viacpodlažné drevostavby z pohľadu PO alebo Požiarna bezpečnosť exteriérových obkladov

14.20 – 14.50. Michal Sobolič, KRUGEL EXIM

Káblové rozvody ako významný prvok zvýšenia pasívnej požiarnej ochrany stavieb

14.50 – 15.10 hod. Prestávka

15.10 – 15.40 hod. Štefan Benko, Rudolf Sloboda, RODA

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia

15.40 – 16.00 hod. Martin Meliš, KNAUF Bratislava

Systémové riešenia Knauf pre oblasť drevostavieb

16.00 – 16.30 hod. Panelová diskusia – 3. blok

16.30 hod. Ukončenie konferencie

 

 

 

 

Program konferencie bude rozdelený do 3 blokov:

1. blok prednášok - Projekcia a výstavba

Aktuálne zmeny právnych predpisov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

mjr. Ing. Juraj Fajtl, Prezídium Hasičského a záchranného zboru

 

Viacpodlažné drevostavby z pohľadu PO

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., Pôsobí na Katedre požiarneho inžinierstva Fakulty bezpečnostného inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline.

Prednáška bude zameraná na aktuálne zmeny v právnych predpisoch a technických normách požiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré umožnili aj v podmienkach SR stavať až 5-podlažné drevostavby. Budú priblížené základné konštrukčné a dispozičné požiadavky na tento typ stavieb z ohľadom na ich konštrukčnú výšku, resp. podlažnosť. Prezentácia bude tiež sumarizovať najdôležitejšie konštrukčné detaily a oblasť inštalácií.

 

Evakuácia osôb výťahmi, jej modelovanie a špeciálne prípady

doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD., Pôsobí na Katedre fyziky budov Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Prednáška sa bude venovať modelovaniu evakuácie osôb pomocou výťahov. Poukáže na špecifiká tejto evakuácie a oboznámime sa s možnosťami rozšírenia existujúceho spôsobu hodnotenia evakuácie. Prednáška sa bude zaoberať aj výsledkami experimentu evakuácie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

 

Protipožiarna bezpečnosť bytov vo výškových budovách

Ing. Miloš Böhmer, Siemens s.r.o.

Nové trendy vo výstavbe budov prinášajú aj nové požiadavky na ich protipožiarnu bezpečnosť.  Donedávna boli  na Slovensku stavby s výškou nad 100 metrov veľmi výnimočné. V súčasnosti sa už  pripravuje viacero ambicióznych projektov budov, ktoré svojou výškou hranicu 100 metrov prekročia. Tieto nové trendy vo výstavbe budov boli premietnuté aj do poslednej novely Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Elektrickou požiarnou signalizáciou budú musieť byť vybavené všetky nevýrobné stavby s požiarnou výškou nad 45 metrov vrátane priestorov bytov. Požiarne hlásiče  v bytoch budú musieť flexibilne reagovať na zmeny prostredia. V prípade vzniku požiaru musí byť poplach aktivovaný čo najskôr, a zároveň s vysokou mierou pravdivosti, bez tzv. falošných poplachov.

  

2. blok prednášok - Prevádzka, údržba a kontrola:

Implementácia riešenia PBS do prostredia BIM modelovania stavieb

Ing. Ján Dekánek, je špecialistom PO, pôsobí pri Ústave vzdelávania a služieb v Bratislave ako lektor pri vzdelávaní špecialistov PO.

Príspevok je zameraný na vzájomné vzťahy medzi prostredím BIM (informačný model budovy) a PBS (protipožiarna bezpečnosť stavieb). Styčných bodov medzi týmito dvoma prostrediami je niekoľko. Vo fáze projektu je to prenos geometrických údajov o priestoroch stavby do PBS a po vykonaní požiarno-technických výpočtov vo výpočtovom prostredí PBS prenos relevantných technických údajov PBS do prostredia BIM. Vo fáze realizácie stavby je to porovnanie predpísaných požiarnych vlastností stavebných konštrukcií so skutočným vyhotovením. Tu sa tiež uplatní OPK (osvedčenie požiarnych konštrukcií) s archiváciou v prostredí BIM. Tiež sa porovnáva skutočné vyhotovenie požiarno-technických zariadení (elektrická požiarna signalizácia – EPS, stabilné hasiace zariadenie – SHZ atď.) s ich projektovým návrhom. Poslednou fázou je využívanie možností BIM pri správe objektu vo vzťahu k povinným kontrolám a revíziám požiarno-technických zariadení – EPS, SHZ, hasiace prístroje, hydranty atď.

 

E-aplikácia OPK – moderný nástroj pre zhotoviteľov požiarnych konštrukcií

Ing. František Gilian, Zakladateľ APPO SR pôsobiaci od roku 2006 ako jej prezident a v súčasnosti ako generálny sekretár.

Príspevok je zameraný na oboznámenie odbornej stavebnej verejnosti s modernými možnosťami v oblasti plnenia požiadaviek na osvedčovanie požiarnych konštrukcií (OPK) ich zhotoviteľmi s využitím internetového nástroja vyvinutého Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany SR. Týmto nástrojom je e-aplikácia OPK, ktorá má vysoko edukačný charakter v oblasti, ktorá je pre mnohých zhotoviteľov na stavbách stále veľkou neznámou napriek tomu, že požiadavky na OPK sú v právnych predpisoch SR ustanovené už od roku 2012. Cieľom príspevku je poukázať odbornej stavebnej verejnosti na skutočnosť, že to nie je až také zložité a ako sa dá vysoko efektívnym spôsobom uľahčiť plnenie uvedenej požiadavky všetkým zhotoviteľom PK, zabezpečiť jednotnosť dokumentácie OPK a zefektívniť aj výkon štátneho požiarneho dozoru.

 

Ochrana proti požiarom z pohľadu správcu a facility managera v praxi

Juliana Michaláčová, správca, HEURA services, s. r. o.

Prednáška bude zameraná na problémy, vyskytujúce sa pri preventívnych protipožiarnych prehliadkach na objektoch vrátane návrhu možných riešení pre správcov a facility managerov. Bude sa zaoberať aj perspektívami výkonu požiarnych kontrol v súvislosti s aplikáciou BIM systému v nadväznosti na porovnanie problematiky dodržiavania vybraných požiarnych predpisov u správcov bytových domov a facility managerov z hľadiska prevádzky stavieb. V prednáške budú tiež spomenuté rozdiely pri nárokoch na dokumentáciu OPP pri správe BD a pri výkone FM.

 

3. blok prednášok - Materiály a produkty:

Požiarna bezpečnosť exteriérových obkladov

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Cieľom prednášky je priblíženie problematiky správania sa exteriérových obkladov v podmienkach požiaru. Uvedená téma bude rozpracovaná jednak z pohľadu základných princípov požiarnej bezpečnosti, ako aj konkrétnych požiadaviek na kontaktné a odvetrané exteriérové obklady v podmienkach SR. Správnou implementáciou týchto požiadaviek v rámci projektovej prípravy je možné predísť kolíznym situáciám a zabezpečiť požadovanú funkčnosť, ako aj úroveň požiarnej bezpečnosti stavby.

 

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

František Gilian

Zakladateľ Asociácie paísvnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (APPO SR) pôsobiaci od roku 2006 ako jej prezident a v súčasnosti ako generálny sekretár.

Ján Dekánek

Je absolventom Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave. Od r. 1981 je špecialistom PO.

Vladimír Mózer

Vladimír Mózer v súčasnosti pôsobí na Katedre požiarneho inžinierstva, Fakulty bezpečnostného inžinierstva na Žilinskej univerzite v Žiline.

Bratislava, Kongresová sála Slovenskej sporiteľne a.s.

Bratislava, Kongresová sála Slovenskej sporiteľne a.s.

Tomášikova 48, Bratislava 83237

Kongresová sála Slovenskej sporiteľne a. s.

Adresa:

Tomášikova 48

832 37 Bratislava (vedľa Klientskeho centra v Bratislave - mestská časť Ružinov)

 

MHD:

50, 196 a 75 – zastávka Trnavská

 

Parkovanie:

Parkovanie je možné v príľahlých uliciach, avšak táto lokalita nedisponuje veľkým množstvom parkovacích miest, preto odporúčame využiť MHD.