Povinnosti firiem a organizácií v oblasti ochrany ovzdušia

Povinnosti firiem a organizácií v oblasti ochrany ovzdušia

Praktické rady ako splniť zákonné povinnosti a vyhnúť sa sankciám

Termín: 22. 10. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Problém znečisťovania ovzdušia sa netýka iba výrobných prevádzok, ale všetkých firiem, organizácií či subjektov verejnej správy, ako aj organizácií prevádzkujúcich vlastnú kotolňu či prevádzkovateľov budov vlastniacich chladiace a klimatizačné zariadenia. Na seminári získate praktické rady, ako správne postupovať, na čo nezabudnúť pri ochrane ovzdušia, aké máte oznamovacie povinnosti k chladivám, ako vypočítať poplatky za znečisťovanie ovzdušia a aký bude mať na zmeny vplyv novo pripravovaná legislatíva.

Využite zľavu 10 % za skoré prihlásenie do 23. septembra 2020!

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

199 EUR 180 EUR
bez DPH

Prezenčne alebo online? Je to na vás!

Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť prezenčného seminára z dôvodu nariadenia zamestnávateľa, karantény a pod., o svoj seminár neprídete! Sprostredkujeme Vám priamy prenos, ktorý si jednoducho pustíte na svojom PC, notebooku alebo telefóne. Neprídete ani o možnosť klásť lektorovi otázky. Pokiaľ už teraz viete, že využijete možnosť priameho prenosu, uveďte nám prosím do objednávky heslo „priamy prenos“.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom všetky potrebné informácie o povinnostiach, ktoré musia prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia (firmy, organizácie, subjekty verejnej správy) dodržiavať a tak prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia a taktiež vyhnutiu sa možných sankcií, ktoré za ich nedodržanie hrozia.

Oboznámite sa s tým, na ktoré činnosti potrebujete súhlas, povolenie alebo vyjadrenie orgánu na ochranu ovzdušia. Zistíte, aké povinnosti máte, ak ste prevádzkovateľom budovy, v ktorej sú chladiace a klimatizačné zariadenia.

Pri preberaní jednotlivých povinností Vás upozorníme na najčastejšie nedostatky z praxe, ich možné dôsledky, sankčné podmienky a spôsob ako im predísť.

Dozviete sa o pripravovanej stratégii ochrany ovzdušia, o stave príprav nového zákona o ochrane ovzdušia a zákona o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia. Predstavíme vám tiež, ktoré nové legislatívne zmeny právnych predpisov začali alebo začnú platiť v roku 2020.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

 

Komu je seminár určený:

Seminár „Ochrana ovzdušia v roku 2018: Nové povinnosti firiem v praxi“ je určený všetkým firmám a organizáciám, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia, tzn. že nielen výrobným firmám v energetike, priemysle stavebných hmôt, metalurgii, chémii, strojárstve, poľnohospodárstve ale napr. všetkým organizáciám, ktoré prevádzkujú vlastnú kotolňu či prevádzkovateľom budov, ktorí vlastnia chladiace a klimatizačné zariadenia. Je určený širokému okruhu osôb, ktoré prevádzkujú tieto zdroje a pracovníkom, ktorí majú vo firmách a organizáciách v náplni starostlivosť o životné prostredie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed.

Program celodenného seminára (9,00 - 15.30 hod.):

 

 1. Zákon o ovzduší:
 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
 • správne delikty.

 

 1. Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov:
 • poplatková povinnosť,
 • výpočet poplatku,
 • oznamovanie údajov.

 

 1. Príprava Stratégie ochrany ovzdušia a nových zákonov o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 

 1. Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov:
 • spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • spaľovacie zariadenia,
 • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • technologické zariadenia.

 

 1. Nariadenie EP a Rady č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch
 • predmet úpravy a pojmy,
 • obmedzovanie,
 • uvádzanie na trh a kontrola používania,
 • nahlasovanie údajov.

 

 1. Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov
 • predmet úpravy a pojmy
 • povinnosti fyzických a právnických osôb
 • štátna správa
 • správne delikty

 

 1. Diskusia

 

Ing. Ľubomír Žiak

Ľubomír Žiak je erudovaným pracovníkovom štátnej správy ochrany ovzdušia.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

199 EUR 180 EUR
bez DPH