Ročné predplatné publikácie BOZP – povinnosti zamestnávateľa

Ročné predplatné publikácie BOZP – povinnosti zamestnávateľa

Prémiová verzia: 3 + 1 aktualizácia zdarma!

Praktická publikácia ponúka prehľad povinností zamestnávateľov v oblasti BOZP, zrozumiteľný výklad právnych predpisov, praktické rady, ale aj súbor vzorov, pomocou ktorých znížite zdravotné riziká svojich zamestnancov a zabezpečíte si povinnú dokumentáciu v oblasti BOZP.
 

Autor:

267 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Výhody ročného predplatného:

Čo vďaka ročnému predplatnému získate? 
 

 • Každú štvrtú aktualizáciu vašej publikácie vám zašleme zdarma!
 • Nebudete sa musieť o nič starať, a pritom budete mať vždy čerstvý prísun informácií a legislatívnych zmien.
 • Platby za 3 aktualizácie vám zjednotíme do jedinej faktúry, aby ste mali jednoduchšiu administratívu.
 • Ušetríte čas pani účtovníčke vo vašej organizácii.

Publikácia BOZP – povinnosti zamestnávateľa Vás upozorní na všetky povinnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Vašom pracovisku. Ponúka zrozumiteľný výklad zákona o BOZP a súvisiacich predpisov, upozorňuje na zmeny v legislatíve, poskytuje praktické rady, ako riešiť bezpečnosť práce.

 

Online zložka obsahuje vzory smerníc, checklistov, prevádzkových poriadkov a zásad bezpečnej práce, rozdelené do kapitol podľa odvetví, napr. BOZP v administratíve, v doprave, v chemických prevádzkach, v stavebníctve a pod. Editovateľné vzory Vám uľahčia prácu a zaručia, že budete mať dokumentáciu podľa aktuálnych právnych predpisov.

 

Produkt sa legislatívne opiera o Zákonník práce, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákon o inšpekcii práce a ďalšie súvisiace právne predpisy.

 

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 • okamžitý prístupz akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android;
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie;
 • rýchle fulltextové vyhľadávaniev celej publikácii;
 • interaktívne odkazyna iné miesta v publikácii či na webe;
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupyv prostredí optimalizovanom na danú platformu.

Obsah tlačenej publikácie:

 

 A         Základná orientácia v BOZP

 

A 1      Charakteristika, ciele a význam BOZP

A 2      Povinnosti zamestnávateľov a práva a povinnosti zamestnancov

A 3      Prehľad legislatívy

A 4      BOZP a odborná spôsobilosť

 

B         Pracovné prostredie a pracovné prostriedky, osobné ochranné pracovné prostriedky

 

B 1      Pracovné prostredie a pracovné prostriedky

B 2      Osobné ochranné pracovné prostriedky

 

C         Riziká pri práci, pracovné úrazy a zdravotný dohľad

 

C 1      Riziká pri práci a ich posudzovanie

C 2      Pracovné úrazy, choroby z povolania, lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

C 3      Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík

C 4      Pracovná zdravotná služba

 

D         BOZP v praxi

 

D 1      BOZP v administratíve

D 2      BOZP v stavebníctve

D 2.1.    Povinnosti, zásady a právne predpisy

D 2.2.    Osobné ochranné pracovné prostriedky v stavebníctve

D 2.3.    Ochrana zamestnancov pred záťažou teplom a chladom pri práci

D 3      BOZP pri práci s chemickými látkami

D 3.1.    Právne predpisy, povinnosti zamestnávateľa, opatrenia

D 3.2.    Osobné ochranné pracovné prostriedky v chemických prevádzkach

D 4      BOZP pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou

D 4.1.    Definícia, právne predpisy, odporúčania

D 4.2.    Druhy prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou

D 4.3.    Zabezpečenie proti pádu z výšky, povinnosti zamestnávateľa

D 5      BOZP pri práci v pôdohospodárstve a lesníctve

D 5.1.    Definícia a právne predpisy

D 5.2.    BOZP pri práci v pôdohospodárstve

D 5.3.    BOZP pri práci v lesníctve

D 6      BOZP pri ručnej manipulácii s materiálom a bremenami

D 7      BOZP v doprave

D 8      BOZP a vyhradené technické zariadenia

D 9      BOZP pri skladovaní a manipulácii v skladoch

D 9.1  Základná terminológia, právne predpisy

D 9.2  Zásady BOZP pri práci v skladoch

D 9.3  Používanie motorových vozíkov

D 9.4  Riziká pri práci v skladoch

D 9.5  Osobné ochranné pracovné prostriedky pri práci v skladoch

D 10    BOZP u osobitných skupín zamestnancov

D10.1  BOZP u mladých a mladistvých zamestnancov

D10.2  BOZP u zdravotne postihnutých zamestnancov

D10.3  BOZP u žien, tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien

 

Obsah online zložky:

A. OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

 1.  Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov
 2. Príklad evidenčnej karty OOPP
 3. Príkazové značky OOPP
 4. Smernica o poskytovaní OOPP
 5. Zápis o predčasnom opotrebovaní a vyradení OOPP
 6. Príklad zoznamu pre poskytovanie OOPP

B. PRACOVNÉ ÚRAZY

 1.  Oznámenie – správa o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovania podobného pracovného úrazu
 2. Pracovný úraz v zahraničí – postupy a povinnosti
 3. Smernica určujúca postup pri oznámení vzniku pracovného úrazu, iného ako pracovného úrazu a nebezpečnej udalosti
 4. Záznam o registrovanom pracovnom úraze

C. LEKÁRSKE PREHLIADKY, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 1.  Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.
 2. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.)
 3. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby
 4. Smernica o povinnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby
 5. Informácia zamestnávateľa pre RÚVZ o zdravotných rizikách pri práci (check list)
 6. Ohlásenie o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby vlastnými zamestnancami

 D. BOZP V ADMINISTRATÍVE

 1.  Príklady ohrození pri identifikácii rizík - administratívne pracoviská
 2. Dotazník na hodnotenie pracoviska so zobrazovacou jednotkou (check list)
 3. Osnova školenia zamestnancov (administratívne profesie) o predpisoch na zaistenie BOZP
 4. Karta vzdelávania zamestnanca (administratíva)
 5. Smernica na zaistenie BOZP so zobrazovacou jednotkou
 6. Psychosociálne riziká na pracovisku – preventívne opatrenia
 7. Psychosociálne riziká na pracovisku – príklady hodnotiacich formulárov (check listy)
 8. Metóda subjektívneho hodnotenia psychickej záťaže pri práci podľa Meistera – vzorový dotazník
 9. Dotazník zrakových ťažkostí pri práci
 10. Protokol o hodnotení psychickej záťaže pri práci
 11. Protokol o prehliadke pracoviska so zobrazovacími jednotkami
 12. Povinnosti používateľov rýchlovarnej kanvice
 13. Povinnosti používateľov kopírovacieho stroja
 14. Povinnosti používateľov mikrovlnnej rúry
 15. Povinnosti používateľov skartovacieho stroja
 16. Povinnosti používateľov variča

 E. BOZP V STAVEBNÍCTVE

 1.  Plán BOZP stavby
 2. Smernica na zaistenie BOZP na stavenisku a pri stavebných prácach
 3. Príklady ohrození pri identifikácii rizík - stavebné práce
 4. Zásady pre vypracovanie plánu BOZP pri práci na stavenisku
 5. Zásady pre vypracovanie technologického postupu stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu BOZP
 6. Práce s osobitným nebezpečenstvom
 7. Oznámenie o trvaní prác na stavenisku
 8. Kontrolný zoznam pre práce na malých stavbách
 9. Protokol o odovzdaní a prebratí staveniska
 10. Posudok o riziku pri záťaži teplom a chladom pri práci
 11. Vnútorný predpis na zabezpečenie pitného režimu
 12. Prevádzkový poriadok o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom

 F. BOZP PRI PRÁCI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

 1.  Karta bezpečnostných údajov
 2. Prehľad nových výstražných upozornení, dodatočných informácií o nebezpečnosti a dodatočných  prvkov  označovania látok a zmesí
 3. Základné zásady bezpečného zaobchádzania s chemickými látkami
 4. Požiadavky na pracovisko s výskytom nebezpečných chemických faktorov
 5. Prevádzkový poriadok pre prácu s rizikom expozície chemickým faktorom – posúdenie rizika
 6. Protokol o prehliadke pracoviska s výskytom chemických faktorov
 7. Piktogramy, označenie a klasifikácia chemických látok, prípravkov a zmesí
 8. Prehľad nových bezpečnostných upozornení látok a zmesí
 9. Tabuľka prevodu klasifikácie látky alebo zmesi podľa Smernice 67/548/EHS alebo Smernice 1999/45/ES na zodpovedajúcu klasifikáciu podľa nariadenia č. 1272/2008/ES
 10. Zásady bezpečnej manipulácie pre prácu s chemickými látkami a prípravkami - vzor pre manipuláciu s chemickým prípravkom FIXINELA PERFEKT
 11. Čestné prehlásenie o dĺžke odbornej praxe k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami
 12. Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami
 13. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami - vzor

 G. BOZP PRI PRÁCI VO VÝŠKE A NAD VOĽNOU HĹBKOU

 1. Technologický postup práce vo výškach s použitím OOPP
 2. Protokol o odovzdaní a prebratí lešenia do prevádzky
 3. Desatoro bezpečného používania rebríka pri prácach vo výške
 4. Základné zásady bezpečnej práce s prenosnými rebríkmi

 H. BOZP PRI PRÁCI V PÔDOHOSPODÁRSTVE A LESNÍCTVE

 1.  Desatoro zásad bezpečnej práce v pôdohospodárstve a lesníctve
 2. Základné zásady pri práci s motorovou pílou
 3. Zásady bezpečnej práce pri obrábaní dreva
 4. Hluk a vibrácie

 I. BOZP PRI PRÁCI S MATERIÁLOM A BREMENAMI

 1.  Desatoro pri ručnej manipulácii s materiálom a bremenami
 2. Dotazník na hodnotenie režimu práce pri ručnej manipulácii s bremenami (check list)
 3. Smernica pre ručnú manipuláciu s bremenami
 4. Protokol o prehliadke pracoviska - práca s bremenami
 5. Kontrolný list pre posudzovanie rizík pri ručnej manipulácii s bremenami (chceck list)

 J. BOZP V DOPRAVE

 1.  Dopravno-prevádzkový poriadok (vnútorná doprava)
 2. Ďalšie ustanovenia o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave
 3. Obsluha motorového vozíka
 4. Pracovný režim vodičov
 5. Smernica o vnútornej doprave
 6. Smernica upravujúca tematický obsah školenia pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy motorových vozidiel
 7. Školenia vodičov firemných osobných vozidiel
 8. Vodič cestného motorového vozidla - ohrozenia
 9. Vodič všeobecne – ohrozenia
 10. Záver o psychologickom vyšetrení vodiča
 11. Školenie pre vodičov referentov – rozsah školenia

 K. BOZP A VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

 1.  Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
 2. Lehoty pravidelných revízií elektrického ručného náradia
 3. Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických počas prevádzky
 4. Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových počas prevádzky
 5. Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových pred uvedením do prevádzky
 6. Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových
 7. Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky
 8. Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích pred uvedením do prevádzky

L. BOZP PRI SKLADOVANÍ A MANIPULÁCII V SKLADOCH

 1. Smernica o prevádzkovom poriadku skladovania
 2. Poverenie - kontrola skladovacích zariadení
 3. Piktogram skladu
 4. Desatoro BOZP v skladoch
 5. Skladník - nebezpečenstvá a ohrozenia
 6. Poverenie zamestnanca na kontrolu prenosných rebríkov
 7. Vzor preukazu obsluhy motorových vozíkov
 8. Riziká pri obsluhe vysokozdvižného vozíka
 9. Záznam o kontrole rebríka
 10. Záznam o kontrole regálov

M. BOZP A ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ

 1. Odborné vzdelanie a prax na činnosť na technických zariadeniach
 2. Odborná spôsobilosť - pracovné prostriedky, ktoré nie sú VTZ
 3. Odborná spôsobilosť - obsluha kotlov
 4. Odborná spôsobilosť - obsluha VTZ tlakových
 5. Odborná spôsobilosť - obsluha žeriavu
 6. Odborná spôsobilosť - oprava osobného a nákladného výťahu
 7. Odborná spôsobilosť - obsluha ostatných VTZ zdvíhacích
 8. Odborná spôsobilosť - obsluha VTZ plynových
 9. Odborná spôsobilosť - obsluha plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení skupiny C
 10. Odborná spôsobilosť - obsluha elektrických zariadení

N. BOZP U OSOBITNÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

 1. Príklady nebezpečenstiev a ohrození mladých v práci
 2. Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
 3. Smerné hmotnostné hodnoty bremien pre mladých zamestnancov
 4. Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným, matkám a dojčiacim ženám
 5. Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenášanie bremien pre ženy v základnej polohe postojačky

O. BOZP A KORONAVÍRUS

 1. Mimoriadne opatrenia zamestnávateľov v boji proti koronavírusu

P. ZÁKONY A SÚVISIACE PREDPISY

 1.  Zákon o BOZP
 2. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 3. Zákonník práce

 

 

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

267 EUR
bez DPH a expedičných nákladov