Ročné predplatné publikácie GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov

Ročné predplatné publikácie GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov

Zásady a spôsoby spracúvania osobných údajov po novom – kontrola a sankcie – vzory dokumentácie

Prichádzate do kontaktu s osobnými údajmi svojich klientov, zákazníkov, zamestnancov či iných fyzických osôb? Ak áno, podliehate právnemu režimu GDPR a k nemu vydanému zákonu o ochrane osobných údajov. Keďže ide o širokú problematiku, ktorá vyžaduje precízne naštudovanie potrebnej legislatívy, pripravili sme pre Vás produkt GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov, ktorý Vás oboznámi so všetkými povinnosťami, aby ste sa vyhli prípadným sankciám a postihom.

207 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

 

Výhody ročného predplatného:

Čo vďaka ročnému predplatnému získate? 
 

 • Každú štvrtú aktualizáciu vašej publikácie vám zašleme zdarma!
 • Nebudete sa musieť o nič starať, a pritom budete mať vždy čerstvý prísun informácií a legislatívnych zmien.
 • Platby za 3 aktualizácie vám zjednotíme do jedinej faktúry, aby ste mali jednoduchšiu administratívu.
 • Ušetríte čas pani účtovníčke, právnikom či manažérom vo vašej organizácii

 

Cieľom publikácie je poskytnúť Vám potrebné informácie o pôsobnosti GDPR a k nemu vydaného nového zákona o ochrane osobných údajov. Toto európske nariadenie upravuje a špecifikuje nové povinnosti všetkých firiem – prevádzkovateľov osobných údajov a taktiež aj práva fyzických osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú.

 Poskytneme užitočné a praktické informácie pre všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi a spracúvajú ich.

 Dozviete sa:

 • ako správne manipulovať s osobnými údajmi a ako ich zákonne spracúvať,

 • aké sú Vaše povinnosti ako prevádzkovateľa či sprostredkovateľa,

 • kto je zodpovedná osoba a aké sú jej povinnosti,

 • čo konkrétne znamená plnenie informačnej povinnosti,

 • aké právomoci má Úrad na ochranu osobných údajov SR a ako sa brániť v prípade kontroly,

 • aké práva majú dotknuté osoby a ako riešiť výkon ich práv,

 • na čo si musíte dávať pozor, aby ste sa vyhli sankciám.

 

Publikácia ponúka:

Vďaka odbornému a jasnému výkladu legislatívy, radám a riešeným príkladom z praxe táto publikácia umožní:

 • dôsledne uplatňovať povinnosti prevádzkovateľa/sprostredkovateľa v súlade s legislatívou platnou pre celú EÚ,
 • dodržiavať práva fyzických osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú,
 • vyhnúť sa pokutám z Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 V online zložke k publikácii nájdete všetky potrebné formuláre, vzory tlačív a dokumentov, ktoré pri svojej práci budete potrebovať. Tieto sú spracované tak, aby ich bolo možné ľahko editovať podľa konkrétnych potrieb firmy či organizácie a okamžite využiť v praxi.

  Aktuálny obsah príručky pod týmto odkazom tu.

 Maximálna aktuálnosť je zaisťovaná pravidelným aktualizačným servisom. O výhodách aktualizačného servisu si prečítajte tu. 

 

Výhody produktu:

Budete informovaní o povinnostiach, ktoré sú GDPR a zákonom vyžadované pri spracúvaní osobných údajov, ako sú napríklad:

 • zásady spracúvania osobných údajov,

 • spracúvanie osobných údajov bez súhlasu/so súhlasom dotknutej osoby,

 • získavanie osobných údajov a ich likvidácia,

 • zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov,

 • poskytnutie informácií dotknutej osobe,

 • cezhraničný prenos osobných údajov,

 • informačná povinnosť,

 • kontroly z Úradu na OOÚ SR – práva a povinnosti,

 • konanie o ochrane osobných údajov,

 • najčastejšie pochybenia prevádzkovateľov v aplikačnej praxi.

  

Komu je produkt určený:

Multimediálna publikácia GDPR: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov je určená všetkým prevádzkovateľom, t. j. všetkým osobám, ktoré manipulujú s osobnými údajmi fyzických osôb, či už v dôsledku vlastnej prevádzkovej činnosti, alebo v dôsledku, že im niektoré spracovateľské operácie prikazujú právne predpisy. Cenné rady o svojich právach a ich uplatňovaní nájdu aj fyzické osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú.

Špecifikácia produktu:

Multimediálna publikácia obsahuje online zložku a sprievodnú textovú časť (formát A5).

 

Obsah produktu:

 

Obsah tlačenej publikácie:

 A         Vzťah GDPR a vnútroštátnych predpisov – orientácia v základných pojmoch

 A 1      Druhy osobných údajov

A 2      Subjekty pri spracúvaní osobných údajov

 

B         Spracúvanie osobných údajov

 B 1      Čo je spracúvanie osobných údajov

B 2      Základné zásady spracúvania osobných údajov

 

B 3       Zásada zákonnosti

3.1.       Účel a právne základy spracúvania osobných údajov

3.2.       Spracúvanie so súhlasom dotknutej osoby

3.3.       Spracúvanie bez súhlasu dotknutej osoby

3.3.1.    Iné právne základy ako súhlas

3.3.2.    Dodatočné podmienky pre spracúvanie citlivých osobných údajov

3.3.3.    Ďalšie osobitné právne základy spracúvania

3.4.       Právne základy v príkladoch

3.4.1.    Právny základ „súhlas“

3.4.2.    Právny základ „zmluva/predzmluvný vzťah“

3.4.3.    Právny základ „zákonná povinnosť prevádzkovateľa”

3.4.4.    Právny základ „oprávnený záujem”

 

B 4       Kedy je možné osobné údaje spracúvať - definovanie dôvodov zákonného spracúvania osobných údajov s praktickými príkladmi

4.1.       Životopisy uchádzačov o zamestnanie

4.2.       Bezúhonnosť

4.3.       Fotografia

4.4.       Kopírovanie a skenovanie úradných dokladov

4.5.       Údaje o zdraví zamestnancov

4.6.       Rodné číslo

4.7.       GPS na pracovisku

 

 

C         Povinnosti prevádzkovateľa a bezpečnostné opatrenia

 C 1       Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe

1.1.       Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 13 GDPR

1.2.       Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 14 GDPR

 

C 2       Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach

2.1.       Záznamy vedené prevádzkovateľom

2.2.       Záznamy vedené sprostredkovateľom

 

C 3       Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

3.1.       Technické, organizačné opatrenia, IT zabezpečenie dát

3.2.       Oznamovacia povinnosť bezpečnostných incidentov

3.3.       Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

3.4.       Ustanovenie zodpovednej osoby

3.5.      Najčastejšie chyby a omyly pri prenose osobných údajov do tretích krajín

 

C 4       Postup pri identifikácii, oznamovaní a riešení bezpečnostných incidentov

4.1.       Identifikácia bezpečnostných incidentov

4.2.       Oznamovanie bezpečnostných incidentov

4.3.       Obsah a forma oznamovacej povinnosti voči dotknutej osobe

4.4.       Výnimky z oznamovacej povinnosti voči dotknutej osobe

4.5.       Prehľad povinností subjektov pri bezpečnostných incidentoch

4.6.       Bezpečnostné incidenty - praktické príklady

 

C 5      Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v otázkach a odpovediach

 

D         Práva dotknutej osoby

 D 1       Výkon práv dotknutých osôb

1.1.       Právo na informácie

1.2.       Právo na prístup

1.3.       Právo na opravu

1.4.       Právo na výmaz a právo na zabudnutie

1.5.       Právo na obmedzenie spracúvania

1.6.       Právo na prenosnosť údajov

1.7.       Právo namietať

1.8.       Práva pri automatizovanom rozhodovaní a profilovaní

 

D 2      Postupy pri výkone práv dotknutej osoby

 

E         Praktické príklady a riešenia spracúvania osobných údajov

 E 1       Monitorovanie zamestnancov

1.1.      GPS monitorovanie služobných vozidiel

E 2       Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 

E 3       Spracúvanie a ochrana osobných údajov zamestnancov

3.1.       Výberové konanie

3.2.       Pracovný pomer

3.3.       Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov

3.4.       Vedenie osobného spisu zamestnanca

 

E 4       Zákonné používanie marketingových nástrojov

4.1.       Právne základy na spracúvanie osobných údajov v marketingu

4.2.       Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov na marketingové účely

4.3.       Cookies - podmienky spracúvania

4.4.       Využívanie ďalších marketingových nástrojov v súlade s GDPR

 

E 5        BOZP a ochrana pred požiarmi

5.1.       Spracúvanie osobných údajov na účely BOZP

5.2.       Spracúvanie osobných údajov na účely ochrany pred požiarmi

 

E 6       Organizácia podujatí z pohľadu GDPR

6.1.       Fotografie a videozáznamy účastníkov podujatia

6.2.       Prihlášky a prezenčné listiny

6.3.       Relevantný právny základ

6.4.       Zásadné povinnosti organizátora podujatia

 

E 7        Najčastejšie chyby prevádzkovateľov pri uplatňovaní GDPR a ukladanie pokút

7.1.       Najčastejšie chyby prevádzkovateľov pri uplatňovaní GDPR

7.2.       Ukladanie pokút

 

E 8       Objektová bezpečnosť z pohľadu ochrany osobných údajov

8.1.     Monitorovanie priestorov kamerovým systémom

8.2.     Elektronický prístupový systém

8.3.     Prístupový systém s biometriou

8.4.     Jednorazový vstup do objektov

 

E 9     Praktické príklady personálnych opatrení na ochranu osobných údajov

9.1.    Poverenie a poučenie osôb spracúvajúcich osobné údaje

 

Obsah online zložky:

 

A         Vzorová dokumentácia

 

A 1      Základné povinnosti prevádzkovateľa

1.1.      Checklist na audit

1.2.      Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb

1.3.      Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov VZOR

1.4.      Test proporcionality na posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa

 

A 2       Základné zmluvy:

2.1.       Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov

2.2.       Zmluva prevádzkovateľa s prevádzkovateľom

2.3.       Zmluva medzi prevádzkovateľom a zodpovednou osobou

2.3.1.     Alternatíva 1 – ak zodpovednou osobou bude niektorý zo zamestnancov

2.3.2.     Alternatíva 2 – ak sa na výkon funkcie zodpovednej osoby prijme nový zamestnanec

2.3.3.     Alternatíva 3 – ak zodpovednou osobou bude externý subjekt

2.4.         Oznámenie a informácie pre dotknutú osobu o podmienkach spracúvania jej údajov

2.4.1.      Oznámenie a plnenie informačnej povinnosti voči dotknutej osobe

2.4.2.      Poučenie o právach dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

 

A 3         Žiadosť dotknutej osoby na prístup k údajom/opravu/vymazanie/obmedzenie/prenos

3.1.         Žiadosť dotknutej osoby na prístup k osobným údajom

3.2.         Žiadosť dotknutej osoby o opravu alebo doplnenie osobných údajov

3.3.         Žiadosť dotknutej osoby o výmaz osobných údajov

3.4.         Žiadosť dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov

3.5.         Žiadosť dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov

 

A 4          Záznamy spracovateľských činností

4.1.         Návod na vyplnenie záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

4.2.         Návod na vyplnenie záznamu o kategóriách spracovateľských činností sprostredkovateľa

4.3.         Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach

 

A 5          Pracovnoprávne vzťahy

5.1.          Súhlas – Evidencia dochádzky zamestnanca s biometriou

5.2.          Súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie

5.3.          Súhlas – Fotografia zamestnanca na webe

5.4.          Informácia o spracúvaní osobných údajov zamestnanca

5.5.         Vzor - oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

5.6.        Vzor - Záznam o incidente

5.7.        Vzor - Záznam o pridelení kľúčov

5.8.        Vzor - Záznam o pridelení prístupových práv

 

A 6          Marketing

6.1.          Súhlas so zasielaním newslettera na web

6.2.          Informačná povinnosť voči dotknutým osobám

6.3.          Súhlas so spracovaním osobných údajov

6.4.          Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel registrácie a poskytovania vernostného systému

6.5.          Informácia o spracúvaní osobných údajov v IS Vernostný systém

6.6.          Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely spotrebiteľskej súťaže

6.7.          Informácia o spracúvaní osobných údajov v IS Spotrebiteľské súťaže

 

A 7           Posúdenie vplyvu

7.1.           Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov – schéma

7.2.           Vzor dokumentácie modelového posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov

7.3.           Zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

A 8          Kamery

8.1          Vzor - Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom (1. vrstva)

8.2          Vzor - Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom (2. vrstva)

8. 3        Vzor - Informácia o monitorovaní zamestnancov kamerovým systémom (1. vrstva)

8.4         Vzor - Informácia o monitorovaní zamestnancov kamerovým systémom (2. vrstva)

 

B               Aktuálna legislatíva

1. Zákon o ochrane osobných údajov

2. Dôvodová správa k zákonu

3. Doložka vybraných vplyvov k zákonu

4. Porovnanie nariadenia GDPR a zákona č. 122/2013 Z. z.

5. Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

 

C              Usmernenia skupiny WP29 / EDPB

1. Usmernenia k právu na prenosnosť údajov                   

1.1. Príloha I k usmerneniam

2. Usmernenia k určeniu vedúceho dozorného orgánu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

2.1. Príloha II k usmerneniam

3. Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov

4. Usmernenia týkajúce sa používania a stanovovania správnych pokút

5. Usmernenia týkajúce sa zodpovedných osôb

6. Stanovisko k navrhovanému nariadeniu o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov

7. Usmernenia k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu

8. Usmernenia k transparentnosti

9. Usmernenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov

10. Usmernenia 3/2019 o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov

 

D               Doplňujúci informačný materiál

1. Úrad na ochranu osobných údajov

1.1. Hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných údajov

1.2. GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

1.3. GDPR - Smernica Európskeho parlamentu a Rady

 1.4. Ochrana osobných údajov pre malé a stredné podniky

1.5. Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu z pohľadu ochrany osobných údajov

1.6. Zákonnosť spracúvania

1.7. Doručovanie písomností v správnom konaní a nazeranie do administratívneho spisu

1.8. Mapovanie toku osobných údajov v mestách a obciach

1.9. Metodické usmernenie k inštitútu zodpovednej osoby v podmienkach miest a obcí

1.10. Metodika súladu spracúvanie osobných údajov v prostredí škôl

1.11. Odpovede na často kladené otázky k fotografiám a audiovizuálnym záznamom

1.12. Zákonné spracúvanie osobných údajov pri klinickom skúšaní

1.13. Vzor - Informačná povinnosť pre zamestnanca

2. Európska únia

2.1. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

2.2. Usmernenie o uplatňovaní práva Únie v oblasti ochrany údajov v kontexte volieb

2.3. Vyhlásenie o používaní osobných údajov v priebehu politických kampaní

2.4. Ochrana osobných údajov Európanov vo voľbách

3. Slovenská advokátska komora

            3.1 Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi

 

Ukážku publikácie nájdete pod týmto odkazom TU!

 

207 EUR
bez DPH a expedičných nákladov