Seminár: Ochrana ovzdušia v roku 2018: Nové povinnosti v praxi

Seminár: Ochrana ovzdušia v roku 2018: Nové povinnosti v praxi

Praktické rady ako si splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona a vyhnúť sa sankciám

Termín: 6. 2. 2018
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Patríte medzi subjekty, ktoré vypúšťajú emisie do ovzdušia alebo ktoré patria medzi potenciálnych znečisťovateľov ovzdušia? Ste prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia a zodpovedáte sa orgánom samosprávy? Máte v budove klimatizáciu, ktorá obsahuje fluórované skleníkové plyny – chladivá? Potom máte podľa zákona kvantum povinností, ktoré musíte spĺňať - veď len v prvom odseku §17 (ktorý o nich hovorí) ich je 30!
Na našom seminári získate ucelené informácie a praktické rady ako správne postupovať, na čo nezabudnúť, aké máte oznamovacie povinnosti k chladivám, ako vypočítať poplatky a veľa ďalších v praxi využiteľných informácií.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom všetky potrebné informácie o povinnostiach, ktoré musia prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia (firmy, organizácie, subjekty verejnej správy) dodržiavať a tak prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia a taktiež vyhnutiu sa možných sankcií, ktoré za ich nedodržanie hrozia.

  

Oboznámite sa tým, na ktoré činnosti potrebujete súhlas, povolenie alebo vyjadrenie orgánu na ochranu ovzdušia. Akú oznamovaciu povinnosť máte, ak ste prevádzkovateľom budovy, v ktorej sú chladiace a klimatizačné zariadenia.

Pri preberaní jednotlivých povinností Vás upozorníme na najčastejšie nedostatky z praxe, ich možné dôsledky, sankčné podmienky a spôsob ako im predísť.

Na seminári sa dozviete, aké zmeny v tejto oblasti nastali novelizáciou právnych predpisov v roku 2017. Na seminári budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší a nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietli vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2017 Z. z.  do vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a vyhláškou Ministerstva životného SR č. 316/2017 Z. z. do vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. Do noviel uvedených právnych predpisov  bola transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení.

 

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár „Ochrana ovzdušia v roku 2018: Nové povinnosti firiem v praxi“ je určený všetkým firmám a organizáciám, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia, tzn. že nielen výrobným firmám v energetike, priemysle stavebných hmôt, metalurgii, chémii, strojárstve, poľnohospodárstve ale napr. všetkým organizáciám, ktoré prevádzkujú vlastnú kotolňu či prevádzkovateľom budov, ktorí vlastnia chladiace a klimatizačné zariadenia. Je určený širokému okruhu osôb, ktoré prevádzkujú tieto zdroje a pracovníkom, ktorí majú vo firmách a organizáciách v náplni starostlivosť o životné prostredie.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed.

Program celodenného seminára (9,00 - 15.30 hod.):

 

1.    Zákon o ovzduší:

o    Základné ustanovenia zákona,

o    Kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,

o    Povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,

o    Úlohy orgánov ochrany ovzdušia,

o    Správne delikty.

2.    Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

o    Poplatková povinnosť,

o    Výpočet poplatku,

o    Oznamovanie údajov.

3.    Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší:

o    Spoločné ustanovenia vyhlášky,

o    Spaľovacie zariadenia,

o    Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,

o    Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,

o    Technologické zariadenia.

4.    Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

o    Predmet úpravy,

o    Prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,

o    Národný emisný informačný systém,

       o    Súbor parametrov a opatrení.

5.    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

o    Predmet úpravy a pojmy,

o    Zákazy,

o    Obchod,

       o    Kontrola emisií.

6.    Nariadenie EP a Rady č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

o    Predmet úpravy a pojmy,

o    Obmedzovanie,

o    Uvádzanie na trh a kontrola používania,

       o    Nahlasovanie údajov.

7.    Diskusia

 

Ing. Ľubomír Žiak

Ľubomír Žiak je erudovaným pracovníkovom štátnej správy ochrany ovzdušia. Zastupoval Slovenskú republiku vo Výkonnom orgáne dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, na stretnutiach strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu. V rámci Montrealského protokolu bol členom Implementačného výboru. Zastupoval Slovensko v Medzivládnom paneli pre zmenu klímy (IPCC) a tiež sa zúčastňoval konferencií strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy.

Košice, Hotel Ambassador****

Košice, Hotel Ambassador****

Hlavná 101, Košice 04001

Hotel Ambassador****  Košice 

Rodinný Hotel Ambassador**** sa nachádza na území mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Pôvodná stará časť hotela je chránenou kultúrnou pamiatkou a jej vznik sa datuje do obdobia približne druhej polovice 13. storočia. Hotel je etablovaný v pešej zóne na Hlavnej ulici v blízkosti najstarších a najzaujímavejších kultúrnych pamiatok ako je katedrála Dóm sv. Alžbety, Štátne divadlo, Andrássyho palác a ďalšie.

Reštaurácia DIPLOMAT je vyhľadávanou business reštauráciou, kde jedlo nezaostáva za eleganciou interiéru. Je v nej možné ochutnať jedlá medzinárodnej a slovenskej kuchyne ako i kvalitné slovenské a zahraničné vína.                                           

 

Adresa:

Hlavná 101

040 01 Košice

T: +421 905 220 430

http://www.ambassador.sk/

 

Parkovanie:

Možnosť zaparkovať priamo v areáli hotela, príp. na verejnom parkovisku pri OD TESCO. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout