Správa registratúry a archív firmy či organizácie v roku 2020

Správa registratúry a archív firmy či organizácie v roku 2020

Výklad zákonov – Evidencia, hodnotenie a vyraďovanie záznamov – Registratúrny poriadok a plán

Termín: 1. 10. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Evidujete v práci záznamy a dokumenty správne? Poznáte, aké povinnosti Vám vyplývajú zo zákona v oblasti vedenia archívu a správy registratúry. Firmy či organizácie majú odlišné povinnosti, ktoré sa odvíjajú od predmetu ich činnosti. Odborníčka zo Štátneho archívu SR má pre Vás presné postupy na vedenie archívu či registratúrneho strediska, návody na evidenciu a vyraďovanie záznamov a upozorní Vás, na čo sa vo firmách a organizáciách zameriava kontrola.

Aj za tento seminár získate 10 bodov, ktoré sa vám automaticky započítavajú do letnej akcie. Pre viac informácií kliknite sem.

149 EUR
bez DPH

Seminár obsahuje aktuálny prehľad právnych predpisov upravujúcich správu registratúry a archívnu činnosť. Ponúka podrobný návod na manipuláciu s listinnými a elektronickými registratúrnymi záznamami a archívnymi dokumentmi. Skúsená lektorka vysvetlí, ako správne evidovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a plán a pripraviť registratúrne záznamy na vyradenie.

 

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právami a povinnosťami na úseku správy registratúry a archívu organizácie.

Účastníci získajú informácie o právnych predpisoch upravujúcich správu registratúry a činnosť archívov a o zásadách manipulácie s listinnými a elektronickými registratúrnymi záznamami od ich vzniku až po ich vyradenie.

Vysvetlíme si ako správne evidovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a plán a pripraviť registratúrne záznamy na vyradenie.

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár Archív organizácie a správa registratúry správne v roku 2020 je určený:

  • Orgánom verejnej moci, podnikateľskej sfére
  • Správcom registratúry a archivárom
  • Zamestnancom prichádzajúcim do styku s registratúrou organizácie

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.)

 

1. časť:

Výklad právnych predpisov upravujúcich správu registratúry a archívnu činnosť v organizáciách v aktuálnom znení

  1. Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  2. Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

  3. Vyhláška č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

 

2. časť:

Správa registratúry

  1. Evidencia záznamov, manipulácia so záznamami a spismi
  2. Zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu
  3. Význam a funkcia registratúrneho strediska
  4. Hodnotenie a vyraďovanie záznamov

Mgr. Jana Bauerová, PhD.

Lektorka je zamestnankyňa MV SR Štátneho archívu v Bratislave, kde pracuje na úseku predarchívnej starostlivosti. Koordinuje vyraďovanie registratúrnych záznamov z registratúr orgánov štátnej správy, samosprávy a iných právnických osôb a rozhoduje o ich trvalej dokumentárnej hodnote, posudzuje a schvaľuje interné smernice na správu registratúry, organizuje preberanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej úschovy, vykonáva štátny odborný dozor nad správou registratúry a venuje sa konzultačnej a školiacej činnosti v oblastiach: legislatívne zabezpečenie správy registratúry a archívnej činnosti, správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie spisov a špeciálnych druhov registratúrnych záznamov a archívna činnosť. Absolvovala študijný odbor história a slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

149 EUR
bez DPH