Staňte sa expertom na zásoby

Staňte sa expertom na zásoby

Špecifiká účtovania vo výrobných spoločnostiach

Termín: 30. 11. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Hodnota zásob vo výrobných spoločnostiach je vždy vysoká a predstavuje značné % hodnoty aktív. Aj malá chyba či neznalosť v evidencii zásob a výrobkov, v správnosti ich oceňovania, stanovenia ich výrobnej kalkulácie, vlastných nákladov či hodnoty vlastných výrobkov môže vyvolať významnú chybu v stanovení základu dane a v odvedení dane. Môže tiež spôsobiť postih za nepreukaznosť vedenia účtovníctva, či chybné vykázanie účtovného výsledku hospodárenia. Rozumieť systému vedenia zásob sa preto určite oplatí!

Prihláste aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase. 

179 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť vám cenné informácie o zásobách v spoločnosti a ich rôznych formách, v nadväznosti na aktuálnu legislatívu

Priblížime vám ako zásoby sledovať a evidovať a oboznámime vás so spôsobmi ich zákonom stanoveného oceňovania. Venovať sa budeme tiež nedokončenej výrobe, polotovarom, výrobkom, záručným opravám, reklamáciám a opravným položkám. 

Ukážeme vám, ako mať prehľad pri organizácii skladu a v skladovom hospodárstve s aplikáciou v praxi. Nevynecháme ani inventarizáciu zásob. 

Stanete sa expertom s praktickým pohľadom na vyriešenie organizácie výroby vašej spoločnosti alebo vášho klienta. 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár "Staňte sa expertom na zásoby" je určený ekonómom, ekonómom výrobných spoločností, účtovníkom, externým spracovateľom účtovníctva a zásob, tvorcom podsystémov zásob, pracovníkom softvérových spoločností pracujúcich  na zavádzaní softvérov v iných spoločnostiach , majiteľom a konateľom spoločností výrobných ako aj spoločností s vysokou hodnotou zásob, alebo spoločností, ktoré zahajujú výrobu .

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

 

 

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9:00 – 14:30 hod.):

 • Vymedzenie pojmu zásoby v slovenskej legislatíve.
 • Možnosti, varianty, úroveň a spôsob oceňovania:
  • zásob obstaraných externe,
  • zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
  • zásob vytvorených vnútropodnikovou aktiváciou,
  • zásob drobného majetku.
 • Organizácia skladu a skladové hospodárstvo, možnosti a povinnosti vyplývajúce z legislatívy.
 • Podstata, povinnosti, rozdiely a možnosti spôsobu "A" a "B" evidencie zásob.
 • Analytická evidencia zásob, sklady, účtovanie priamo do spotreby, norma prirodzených úbytkov zásob.
 • Aktivácia vlastnej výroby a renovácia náhradných dielov.
 • Kalkulačný vzorec a jeho aplikácia a použitie v súlade s platnou legislatívou.
 • Nedokončená výroba, polotovary, výrobky.
 • Záručné opravy a reklamácie.
 • Preceňovanie zásob na sklade.
 • Opravné položky k zásobám.
 • Inventarizácia zásob, zúčtovanie inventarizačných rozdielov, interné predpisy účtovnej jednotky.
 • Účtovanie a oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie a pri uzatváraní účtovných kníh.
 • Výnimky a zmeny oceňovania v súlade s novelizovaným zákonom o účtovníctve.
 • Vplyv novely zákona o dani z príjmov pri predaji zásob pod obstarávaciu cenu a vplyv na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane.
 • Diskusia.

Ing. Hedviga Vadinová

Hedviga Vadinová je daňovou poradkyňou, audítorkou a znalkyňou pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Počas svojej dlhoročnej odbornej praxe sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

179 EUR
bez DPH