Účtovné a daňové odpisy a majetok spoločnosti

Účtovné a daňové odpisy a majetok spoločnosti

Všetko, čo by ste mali vedieť o odpisoch v roku 2020!

Termín: 16. 9. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Téma majetku spoločnosti je stále vysoko aktuálna. Získajte všetky potrebné informácie o majetku spoločnosti a novinkách v odpisoch pre rok 2020. Ako sa správne odpisuje, oceňuje a eviduje majetok spoločnosti? Ako na tvorbu odpisového plánu? Audítorka a daňová poradkyňa predstaví všetky dôležité informácie spolu s praktickými príkladmi pre lepšie pochopenie. Nesprávne ocenenie, zaradenie, či odpisovanie majetku spôsobuje problémy vo vykázaní daní a účtovného výsledku hospodárenia v súlade s legislatívou SR.

Aj za tento seminár získate 10 bodov, ktoré sa vám automaticky započítavajú do letnej akcie. Pre viac informácií kliknite sem.

199 EUR
bez DPH

CIEĽ ONLINE SEMINÁRA:

Na seminári sa dozviete všetko, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Poradíme Vám, ako správne oceňovať a evidovať majetok spoločnosti.

Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní  a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR.

Dozviete sa, aké sú špecifiká drobného majetku – čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo inventarizovať, či  viesť v operatívnej evidencii.

Prezradíme vám, ako predchádzať porušeniu povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a ako sa vyhnúť sankciám.

Všetky povinnosti a novinky si ukážeme na praktických príkladoch. 

Kliknite sem na detailný Program online seminára.

 

KOMU JE SEMINÁR URČENÝ:

Seminár "Účtovné a daňové odpisy a majetok spoločnosti" je určený najmä účtovníkom, ekonomickým pracovníkom a všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s uvedenou problematikou. 

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9:00 15:30 hod.):

  • Právna úprava majetku v platnej slovenskej legislatíve vrátane novelizácií zákona o účtovníctve, postupov účtovania a zákona o dani z príjmov v oblasti dlhodobého majetku.
  • Odpisové skupiny a odpisovanie majetku – aktuálne.
  • Oceňovanie a členenie majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy – druhy majetku a jeho členenie, vymedzenia, rozdiely, limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania a daňového dopadu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia majetku (napr. dotácie, dar). Výnimky a zmeny v oceňovaní .
  • Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti - zaradenie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, likvidácia, predaj, škoda.
  • Odpisový plán, daňové odpisy - zrýchlené, rovnomerné, komponentné, časové odpisy, účtovné odpisy a ich rozdiely z pohľadu legislatívy. Dopady na účtovný výsledok hospodárenia a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať. Špecifiká majetku nadobúdaného formou finančného prenájmu, prerušenie odpisovania, fakultatívne a obligatórne pre daňové účely od 1.1.2015. Podmienky, podstata a vytváranie opravných položiek k dlhodobému majetku.
  • Špecifiká drobného majetku spoločnosti - spôsoby a možnosti evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné. Čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť v operatívnej evidencii. Čo je povinnosť inventarizovať, ako často a aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis a inventarizačný zápis.
  • Inventarizácia majetku spoločnosti - jej dopady a vplyv na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné rozdiely a ich zúčtovanie. Interný predpis o majetku spoločnosti - obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne.
  • Majetok charakteru osobnej spotreby - súvislosť s podnikaním, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi.
  • Daňové výdavky a ich uplatnenie vo väzbe na čiastočné využitie dlhodobého majetku/servis, údržba, ostatné súvisiace výdavky. Využívanie majetku na súkromné a služobné účely a vplyv na daňovú uznateľnosť nákladov.
  • Predchádzanie správnym deliktom, porušeniu zákonných povinností v súvislosti s majetkom spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie.

Ing. Hedviga Vadinová

Hedviga Vadinová je daňovou poradkyňou, audítorkou a znalkyňou pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Počas svojej dlhoročnej odbornej praxe sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

199 EUR
bez DPH