Veľké zmeny v Obchodnom zákonníku

Veľké zmeny v Obchodnom zákonníku

Ako sa novela obchodného zákonníka dotkne podnikateľov?

Termín: 26. 5. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Obchodný zákonník a zákon o obchodnom registri prešiel výraznými zmenami, tieto zmeny sú platné od roku 2020. Obchodný register bude len v elektronickej podobe a rozšíri sa rozsah zapisovaných údajov. Tiež dochádza k úprave podmienok, za ktorých bude môcť byť spoločnosť zrušená. Z obchodného registra sa vymažú neaktívne spoločnosti. Obmedzí sa možnosť podnikania osobám, voči ktorým je vedená exekúcia. So všetkými aktualitami Vás na našom seminári oboznámi skúsená lektorka a odborníčka na obchodné právo.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s novelou Obchodného zákonníka č. 156/2019 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.07.2019 a s novelou Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z.z., ktorá nadobúda účinnosť dňa 1.10.2020. Obe novely zavádzajú podstatné zmeny vo fungovaní obchodných spoločností pre rok 2020.Prvou veľkou zmenou, ktorú novela č. 390/2019 Z.z. prináša je to, že návrhy na zápis, zmenu a výmaz zapísaných údajov bude možné podať výlučne v elektronickej forme.

Ďalšia zmena sa týka novo zakladaných spoločností a ich zápisu do obchodného registra. Po novom bude potrebné na preukázanie existencie sídla spoločnosti predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jeho osvedčeným podpisom. To znamená, že nebude už možné zapísať firmu s akýmkoľvek formálnym sídlom. Okrem toho zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným ani jej konateľom nebude môcť byť osoba, voči ktorej sa vedie exekučné konanie. Do obchodného registra sa tiež bude zapisovať rodné číslo alebo dátum narodenia spoločníka a už nebude možné zapísať obmedzenie štatutárneho orgánu konať za spoločnosť. Novela sa dotkne aj existujúcich spoločností. Pokiaľ bude spoločnosť v omeškaní s uložením účtovnej závierky viac ako 6 mesiacov, bude ju možné zrušiť súdom.

Tiež sa zmenia pravidlá likvidácie spoločnosti. Rozhodným momentom pre vstup spoločnosti do likvidácie bude deň zápisu likvidátora do obchodného registra. Ďalej novela zavádza preddavok na úhradu odmeny a nákladov likvidátora, pričom vstupom do likvidácie zaniknú všetky jednostranné úkony spoločnosti ako udelené plnomocenstvá a rôzne poverenia. Tiež sa po novom viac špecifikuje inštitút dodatočnej likvidácie. Novela sa zaoberá aj s výmazom neaktívnych spoločností a ukladá podnikateľom lehoty na zosúladenie údajov, v opačnom prípade dôjde k výmazu týchto neaktívnych spoločností. Na záver novela č. 156/2019 Z.z. pre verejné akciové spoločnosti ukladá povinnosť dodržiavať nové zákonné postupy vo vzťahu k odmeňovaniu členov jej orgánov vrátane povinného zverejňovania týchto údajov.  

 Kliknite sem na detailný Program seminára.

 

Komu je online seminár určený:

Seminár „Veľké zmeny v Obchodnom zákonníku v roku 2020“ je určený pre konateľov, riaditeľov a manažmentu firiem. Tiež je určený pre obchodných riaditeľov, obchodníkom a obchodným zástupcom, výrobcom, dodávateľom a odberateľom tovarov, služieb. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, prístupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete opakovane pozrieť. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8:30 14:00 hod.):

 

 1. Elektronické podávanie návrhov na zápis, zmenu a výmaz údajov do obchodného registra
 2. Zmeny rozsahu údajov zapisovaných do obchodného registra 
 3. Zrušenie spoločnosti pre omeškanie s uložením účtovnej závierky 
 4. Výmaz neaktívnych spoločností z obchodného registra 
 5. Nové podmienky pri zrušení, neplatnosti a zániku spoločnosti
 6. Konanie o zrušení spoločnosti
 7. Nakladanie s majetkom spoločnosti po jej zrušení
 8. Postup pri likvidácii spoločností
 9. Odmeňovanie členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti
 10. Významné obchodné transakcie verejnej akciovej spoločnosti
 11. Nepeňažný vklad do spoločnosti a nové spôsoby ochrany veriteľa
 12. Priestor pred diskusiu a otázky z praxe 

JUDr. Alena Gallo

Alena Gallo v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka právneho oddelenia spoločnosti podnikajúcej na národnom ako aj medzinárodnom trhu, je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika Košice. Špecializuje sa na poradenstvo v oblasti obchodného práva, bankového práva, fúzií a akvizícií. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenstva vo veciach obchodných a investičných transakcií.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.