Vzdelávací kurz: Financie pre nefinančných manažérov

Vzdelávací kurz: Financie pre nefinančných manažérov

Finančné zdravie – výkonové ukazovatele – optimalizácia produkčnej činnosti – cenotvorba - plán, forecast

Termín: 21. 10. 2021 – 9. 12. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Ste vo vedúcej manažérskej funkcii, ale tápete vo firemných financiách? Nerozumiete jednotlivým finančným výkazom a už vôbec nie ich vzájomnej prepojenosti? Na ktoré čísla sa sústrediť a dávať si ich do súvislostí? Ako pracovať s finančným plánom a čo je potrebné urobiť, keď sa realita odkláňa? Kedy sa oplatí viať si úver a kedy financovať z vlastných zdrojov? Absolvujte náš profesionálny vzdelávací seminár, ktorý je „ušitý na mieru“ špeciálne pre neekonómov!

Zoberte so sebou aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

699 EUR
bez DPH

 Cieľ online kurzu:

Chýbajú vám poznatky z oblasti ekonomických vzťahov? Potrebujete sa zorientovať v základných finančných výkazoch a v ich vzájomných väzbách?  Uvítali by ste profesionálny náhľad do finančného riadenia?  Potom je náš kurz určený práve pre vás. Pod vedením skúsenej a obľúbenej lektorky získate množstvo poznatkov, ktoré upaltníte vo vašej praxi. Jednotlivé moduly sú ušité priamo na mieru  neekonomických manažérov.

Obsah kurzu je zostavený pre účelné zmapovanie dôležitých poznatkov a znalostí finančnej terminológie a na pochopenie ekonomických súvislostí. Cieľom je umožniť manažérom, ktorí sa neorientujú vo firemných financiách nadviazať účelnú profesionálnu komunikáciu s finančnými manažérmi.

Ide o komplexné, ucelené  a odborné vzdelávanie, ktoré poskytne spätnú väzbu prostredníctvom úloh na domáce vypracovanie ako aj záverečného testu. Seminár umožňuje získať užitočné znalosti a poznatky ako aj ich aplikáciu priamo v praxi a to  vo veľmi krátkom časovom intervale – len za 7 týždňov.

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu nájdete v záložke obsah kurzu.

 

Komu je online kurz určený:

 

Vzdelávací kurz je určený predovšetkým pre: 

  • vedúcich pracovníkov
  • špecialistov nefinančných útvarov
  • manažérov firemných tímov a pracovných skupín
  • prípadne pre ďalšie osoby, ktoré sa aktívne podielajú na manažérskom rozhodovaní vrátane najnižších úrovní riadenia
  • majiteľov, konteľov alebo členov jednotlivýcj orgánov firiem

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, nahrávky jednotlivých častí, dostupné po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky nájdete tu.

Podrobný program vzdelávacieho kurzu  (v českom jazyku)

1. MODUL: Celodenný seminár, 21. 10. 2021, 9:00-15:00
1. Finančné výkazy podniku
• súvaha ako prehľad podnikového majetku a zdrojov, ich krytie
• výsledovka ako prehľad o hospodárení podniku v prevádzkovej aj finančnej oblasti
• cash flow ako prehľad o zdrojoch a umiestňovaní peňažných prostriedkov

2. Väzby medzi finančnými výkazmi, zohľadnenie podnikových činností vo výkazoch, prípadová štúdia

3. Rámcový finančný plán – plánovanie jednotlivých položiek a nutnosť prepojenia aj vo vývoji, tvorba plánu na rôznych úrovniach – odkiaľ sa peniaze získavajú a kde sa utrácajú?

4. Štruktúra majetku a dopad na finančné výsledky firmy – fixné a variabilné náklady, objem výroby, cena, bod zvratu

5. Prevádzková páka – meranie rizika a citlivosti zisku na zmenu dopytu

6. Kalkulácie nákladov ako nástroj riadenia portfólia výrobkov

Súčasťou seminára je zadanie úlohy č. 1 k samostatnému vypracovaniu.

2. MODUL: Celodenný seminár, 4. 11 2021, 9:00-15:00
Na úvod seminára bude poskytnutá spätná väzba k zadanej úlohe č.1

1. Rast hodnoty firmy a čiastkové faktory, ktoré ich ovplyvňujú
• tvorba zisku – kontrola portfólia a nákladové štruktúry
• voľba kapitálového mixu podľa štádia životného cyklu podniku
• efektívne riadenie krátkodobých financií – pohľadávky a záväzky z obchodnej činnosti
• reinvestície – kedy použiť zisk pre ďalší rozvoj a kedy ho radšej rozdeliť

2. Štruktúra použitého kapitálu (zadlženosť) a dopad na ziskovosť firmy – náklady kapitálu, doporučené bilančné pravidlá, efektívne pôsobenie finančnej páky
3. Efekt spojenia prevádzkovej a finančnej páky – synergia úspešná pri raste, ale nebezpečná pri poklese
4. Riadenie tzv. pracovného kalendáru (Working Capital), t.j. salda obehových aktíva a krátkodobých záväzkov
5. Dôvody potrebné pre riadenie pracovného kapitálu – vymedzenie rozdielov medzi pracovným kapitálom a cash flow
6. Riadenie pracovného kapitálu globálnou optimalizáciou obratového cyklu peňazí
7. Riadenie pracovného kapitálu po zložkách – nástroje riadenia zásob, pohľadávok a záväzkov

Súčasťou semináru je zadanie úlohy č. 2 na samostatné vypracovanie

3. MODUL: Celodenný seminár, 18. 11. 2021, 9:00-15:00

Na úvod semináru bude zrealizovaná spätná väzba k zadanej úlohe č. 2.Investičná činnosť firmy
2. Jednotlivé druhy investícií, kedy sa objavuje ich nevyhnutnosť v rámci životného cyklu podniku
3. Metódy hodnotenia investícií
4. Štatistické metódy a ich opodstatnenosť v investičnom cykle
5. Hodnotenie finančného zdravia
6. Finančná analýza
7. Analýza absolútnych ukazovateľov – štruktúra aktív, pasív, nákladov, vývoj položiek v čase, analýza pracovného kapitálu
8. Analýza pomerných ukazovateľov
9. Altmanov index
10. Výhody a nevýhody súhrnných ukazovateľov
11. Benchmarking s konkurenciou, s odvetvím pomocou podnikových a externých ukazovateľov, rozdiely medzi ratingom a syringom

Súčasťou semináru je zadanie úlohy č. 3 k samostatnému vypracovaniu.


4. MODUL: Webinár, 25. 11. 2021, 13:00-14:30
Spätná väzba k zadanej úlohe č. 3
Zodpovedanie otázok
Príprava na záverečný test

5. MODUL: Záverečný online test s výberom odpovedí do 19.12. 2021

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikovo-hospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Následne absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na katedre stratégie Fakulty podnikovo-hospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa ako na výuke, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovania a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a iné. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a vzdelávacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameranými sa najmä na riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

699 EUR
bez DPH