Vzdelávací kurz: Profesionálne finančné riadenie vo výrobnej firme

Vzdelávací kurz: Profesionálne finančné riadenie vo výrobnej firme

Finančné zdravie – výkonové ukazovatele – optimalizácia produkčnej činnosti – cenotvorba - plán, forecast

Termín: 24. 6. 2021 – 31. 8. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Využite jedinečnú príležitosť prehĺbiť vaše už praxou alebo štúdiom získané vedomosti v oblasti finančného riadenia, špecificky vo výrobnej firme, a to maximálne prakticky a efektívne. Ovládnite s prehľadom finančné riadenie! 

Vylepšite svoje schopnosti a získavajte či rozširujte firemný kapitál. Od lepšieho zvládnutia odborných termínov až po efektívne nástroje analázy, riadenia a kontroly firemných financií.

Vyhrajte tablet a ďalšie skvelé ceny!
Objednaním tohto školenia sa automaticky zaraďujete do letnej súťaže.

 

 Cieľ online kurzu:

 Vzdelávací kurz všetkými svojimi modulmi cieli na to, aby každý äčastník nadobudol praktické znalosti v oblasti finančného riadenia, špecificky vo výrobnej firme. Účastníci sa prakticky naučia, ako správne zaistiť strategické finančné riadenie podniku, ako udržať finančnú stabilitu, ako stanoviť a následne plniť finančné ciele, či ako optimalizovať produkčnú činnosť. Stanú sa profesionálmi vo finančnom riadení výrobnej firmy, a to už na konci letných prázdnin. 

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu nájdete v záložke Obsah kurzu.

 

Komu je online kurz určený:

 

Vzdelávací kurz "Profesionálne finančné riadenie vo výrobnej firme" je určený všetky riadiacim pracovníkom vo veľkých, stredných aj malých výrobných firmách, ktorí sa v praxi alebo pri vysokoškolskom štúdiu s finančným riadením už stretli, ale potrebujú si svoje vedomosti prehĺbiť a získať väčšie sebavedomie v danej oblasti, so schopnosťou riešiť reálne úskalia a firemné potreby. Absolvovanie tohto kurzu poslúži tiež manažérom ekonomických a controllingových útvarov, finančným či účtovným špecialistom výrobných spoločností, a tiež konateľom a krízovým manažérom, ktorí potrebujú získať či upevniť finančnú stabilitu svojej firmy. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, nahrávky jednotlivých častí, dostupné po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky nájdete tu.

Podrobný program vzdelávacieho kurzu  (v českom jazyku)

1. MODUL: seminár 24. júna 2021 (9:00-15:00)

1.       Zdroj informácií pre finančné riadenie

  • Význam znalosti finančnej stability, likvidity a rentability pre management podniku
  • Ostatní užívatelia finančných informácií
  • Finančné, nákladové a manažérske účtovníctvo ako zdroj dát pre finančné rozhodovanie
  • Správne nastavené manažérske účtovníctvo pre účely riadenia

2.       Analýza finančného zdravia firmy

  • Absolútne, rozdielové a pomerové finančné ukazovatele  a operácie s nimi
  • Horizontálna a vertikálna analýza výkazov. Trendová analýza
  • Bilančné pravidlá
  • Pomerové ukazatele a pyramídové rozklady
  • Finančné riziko a jeho analýza
  • Benchmarking
  • Manažérske rozhodnutia plynúce z výsledkov finančnej analýzy

3.       Fiktívna firma a zadanie úlohy č. 1

2. MODUL: webinár 1. júla 2021 (13:00-14:30)

1.     Riadenie pracovného kapitálu ako celku a jeho optimalizácia

2.     Cash flow – zostavenie, analýza jeho štruktúry

3.     Interpretácia peňažných tokov a ich využitie pre finančné krátkodobé plánovanie a riadenie

3. MODUL: samoštúdium 2. - 14. júla 2021

 • Zadanie vybraných odborných textov na štúdium, koordinované lektorkou
 • Zadanie príkladov na domáce precvičenie

4. MODUL: workshop 15. júla 2021 (9:00-15:00)

1.       Vzťah medzi výnosmi, nákladmi a hospodárskym výsledkom

2.       Manažérske poňatie nákladov, fixné a variabilné náklady

3.       Objem výroby, cena, analýza bodu zvratu

4.       Prevádzková páka a riziko

5.       Kalkulácia (metódy, druhy), rozpočty

6.       Prípadová štúdia 1 – optimalizácia výrobkového portfólia

7.       Prípadová štúdia 2 – cenová tvorba

5. MODUL: seminár 3. augusta 2021 (9:00-15:00)

1.       Value Based Management

  • Riadenie firmy podľa tvorby hodnoty
  • Hodnotové ukazovatele riadenia výkonnosti

2.       Ekonomická pridaná hodnota (EVA) a jej uplatnenie v praxi

  • EVA entity a EVA equity
  • Konverzia účtovných veličín na ekonomické
  • Stanovenie nákladov kapitálu
  • Možnosti využitia a prínosy podľa EVA
  • Uplatnenie finančného riadenia a využitie výkonových ukazovateľov v praktických príkladoch
  • Kvantifikácia nákladov na kapitál konkrétnej firmy
  • Kvantifikácia ukazovateľa EVA konkrétnej firmy
  • Uplatnenie finančného riadenia a využitie výkonových ukazovateľov v praktických príkladoch

3.       Systémy finančných a nefinančných ukazovateľov

  • Riadenie výkonnosti v súlade so stratégiou firmy
  • Komplexné systémy hodnotení výkonnosti
  • Tvorba systémov ukazovateľov, výber ukazovateľov pre rozhodovacie procesy vo firme
  • Design systému merania, strategické mapy, stanovenie cieľov, design merítok a cieľových hodnôt
  • Kľúčové ukazovatele úspechu (KPI - Key Performance Indicators) 
  • Riadenie implementácie stratégie, riadenie zmien, naviazanie odmeňovania na plnenie cieľov
  • preskúmanie výkonnosti, testovanie strategických máp, aktualizácia systému merania

4.       Balanced Scorecards

  • Model Balance Scorecard
  • Postup návrhu BSC

6. MODUL: samoštúdium 4. - 16. augusta 2021

 • Zadanie vybraných odborných textov na štúdium, koordinované lektorkou
 • Zadanie príkladov na domáce precvičenie

7. MODUL: workshop 17. augusta 2021 (9:00-15:00)

1.       Plán vs. forecasting

  • Prečo plánujeme a forecastujeme? Čo je dobrý plán?
  • Druhy plánov a väzby medzi nimi
  • Proces plánovania
  • metódy forecastingu
  • Ako účinne využiť dáta z účtovníctva
  • Spätná väzba a väzba vopred
  • Najčastejšie chyby pri plánovaní
  • Stavba plánu a forecastu v praktických príkladoch
  • Zostavenie finančného plánu
  • Finančná analýza plánu
  • Prípadová štúdia – analýza plánovania v konkrétnej firme
  • Kritika finančného plánu (hľadanie chýb v reálnom pláne fiktívnej firmy)

2.       Efektívny reporting

  • Obsah finančného reportingu - čo a prečo reportovať
  • Ako informácie zobrazovať, aké dátové a grafické štruktúry používať
  • Ako manažérsky reporting organizovať
  • Hodnotenie minulosti, skutočnosti, plánu, odchýlková analýza

8. MODUL: záverečný test 18. – 31. augusta 2021

 • K vypracovaniu do 31. augusta 2021
 • Výber z niekoľkých možností 
 • K získaniu certifikátu je potrebné minimálne 70 % správnych odpovedí!

 

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalárske a magisterské štúdium na Fakulte podnikovo-hospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Následne absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na katedre stratégie Fakulty podnikovo-hospodárskej VŠE v Prahe; podieľa sa ako na výuke, tak aj na výskume a poradenskej činnosti. Zameriava sa na oblasti súvisiace s financiami podniku, ako v súvislostiach krátkodobého, tak dlhodobého hodnotenia, plánovania a riadenia. Vyučuje predmety ako Podniková ekonomika, Financie podniku, Manažérske financie, Finančný management, Stratégie a iné. Spolupracuje s ďalšími spoločnosťami v rámci poradenskej a vzdelávacej činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikácií zameranými sa najmä na riadenie a zvyšovanie výkonnosti podnikov v tzv. novej ekonomike.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).