Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v praxi projektanta

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v praxi projektanta

Termín: 31. 3. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (aj tzv. EIA zákon) je neopomenuteľný zákon pri projektovaní a povoľovaní stavieb. Na online školení sa oboznámite nie len s dôležitými smernicami a vyhláškami, ale prostredníctvom praktických ukážok spoznáte aj aplikáciu tohto zákona v praxi.

Byť rýchly sa oplatí! Za objednanie do 5. marca získate zľavu 15 %.

 

Do konca ostáva

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

149 EUR 127 EUR
bez DPH

CIEĽ ONLINE SEMINÁRA:

Cieľom online seminára je poskytnúť odborný komentár k jednotlivým paragrafom v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako celku a zároveň prehľadne a podrobnejšie oboznámiť účastníkov s tými paragrafmi zákona, ktoré sú dôležité pre oblasť projektovania stavieb a povinnosti povoľujúceho úradu podľa stavebného zákona.

Ďalej vďaka školeniu získate aktuálne informácie vo vývoji problematiky zákona o posudzovaní vplyvov v predprojektovej a projektovej príprave. Pomôže vám zorientovať sa v problematike uplatňovania legislatívnych  predpisov z oblasti životného prostredia a z nich vyplývajúcich požiadaviek v praxi pri uplatňovaní zákona o posudzovaní vplyvov. Poskytne vám praktické prípady aplikácie zákona o posudzovaní vplyvov pri projektovaní stavieb a taktiež získate rady pri práci s verejnosťou pri projektovaní a schvaľovaní stavieb.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

KOMU JE ONLINE SEMINÁR URČENÝ:

Seminár je určený projektantom, architektom, obstarávateľom územných plánov, projekčným firmám, investorom i právnym a advokátskym kanceláriám. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára je zahrnutá nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (9:00 13:00 hod.):

 • Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z.

 • Medzinárodné smernice z oblasti posudzovania vplyvov.

 • Vyhláška č. 113/2006 Z. z. o zapisovaní odborne spôsobilých osôb.

 • Aplikácia zákona v praxi pri príprave a projektovaní stavieb.

 • Prepojenie so stavebným zákonom.

 • Ukážky praktického prepojenie zákona o posudzovaní vplyvov a projekčnej činnosti.

 • Práca s verejnosťou pri príprave a povoľovaní stavieb v kontexte zákona o posudzovaní vplyvov.

   

   

   

Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak je dlhoročný pracovník v problematike uplatňovania zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Má nielen teoretické znalosti z danej legislatívy, ale i praktické skúsenosti s jeho uplatňovaním v praxi, vrátane práce s verejnosťou.
Lektor má za sebou množstvo prednášok z danej oblasti pre všetky skupiny subjektov, ktoré sa zúčastňujú procesu posudzovania vplyvov, takže jednotlivé prednášky sú špecificky vytvorené pre daný okruh poslucháčov.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome).

149 EUR 127 EUR
bez DPH