Chcete získať absolventa? Využite absolventskú prax

30. 10. 2020

Október je obdobím, v ktorom sú už všetci nezamestnaní absolventi škôl evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) najmenej jeden mesiac. Spĺňajú tak podmienku na vykonávanie absolventskej praxe. Absolventská prax je výbornou príležitosťou pre mladých ľudí, ktorí majú problém nájsť si prácu. V súčasnej situácii môže byť preto veľkou pomocou. Jej účelom je zvýšenie zamestnanosti absolventov škôl, ktorým pomôže získať praktické skúsenosti a odborné zručnosti.

 

Uzatvorenie písomnej dohody

Absolventská prax sa vykonáva na základe písomnej dohody medzi ÚPSVaR a absolventom školy a tiež na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi ÚPSVaR a zamestnávateľom.  Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiac a najviac 6 mesiacov, v rozsahu 20 hodín týždenne. Nie je možnosť jej predĺženia, alebo opakovania. Počas jej trvania má absolvent nárok na voľno v rozsahu 10 pracovných dní. Po skončení absolventskej praxe zamestnávateľ vystaví absolventovi potvrdenie o jej vykonaní.

Kto sa považuje za absolventa?

Absolventom je človek mladší ako 26 rokov, ktorý ukončil dennú formu štúdia pred menej ako 2 rokmi a po jeho ukončení nemal pravidelne platené zamestnanie. Na výkon absolventskej praxe musí spĺňať ďalšiu podmienku – byť vedený v evidencii ÚPSVaR minimálne jeden mesiac.

Aké povinnosti má absolvent školy?

V prvom rade je povinný vykonávať absolventskú prax u vopred dohodnutého zamestnávateľa. Musí dodržiavať všetky jeho predpisy a nariadenia, s ktorými bol preukázateľne oboznámený. V prípade, že spôsobí úmyselným konaním zamestnávateľovi škodu, je povinný ju uhradiť ÚPSVaR.

Povinnosti úradu práce, soc. vecí a rodiny

ÚPSVaR je povinný zabezpečiť absolventovi vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa a uhrádzať mu paušálny príspevok vo výške 65 % životného minima mesačne. Tiež má povinnosť poskytovať absolventovi náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.

A čo je povinný splniť zamestnávateľ?

Zamestnávateľ je povinný vytvárať absolventovi podmienky na to, aby mohol vykonávať svoju absolventskú prax. Musí ho oboznámiť so všetkými predpismi, vrátane predpisov BOZP. Ďalšou povinnosťou je evidencia dochádzky absolventa, ktorú musí predkladať do 10 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca ÚPSVaR. V prípade, že absolvent sa praxe nezúčastní, alebo skončí predčasne, je zamestnávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť najneskôr do 2 pracovných dní. Zamestnávateľ tiež nesmie znížiť počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na absolventskú prax. Všetky povinnosti a záväzky zamestnávateľa musí obsahovať dohoda uzatvorená medzi ÚPSVaR a zamestnávateľom.