Čo zmenil brexit od 1. januára 2021?

27. 1. 2021

Od 1. januára 2021 sa medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom končí voľný pohyb pracovníkov. Znamená to, že prístup občanov SR na trh práce Spojeného kráľovstva bude od 1. 1. 2021 regulovaný jeho vnútroštátnou legislatívou. A naopak prístup občanov Spojeného kráľovstva na slovenský trh práce bude regulovaný vnútroštátnou legislatívou SR, prípadne právom EÚ, rovnako ako v prípade ostatných štátnych príslušníkov tretích krajín.

Ako sa zmení už trvajúci pracovný pomer

Zamestnávateľ, ktorý zamestnával občana Spojeného kráľovstva aj pred 31. 12. 2020 a zamestnanie pokračuje aj v roku 2021, mení formulár „Informačná karta o zamestnaní občana EU“ až po skončení prechodného obdobia (t.j. od 1.1.2021) za formulár Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny. Zamestnávateľ resp. informujúca organizácia oznámi úradu práce do 7 pracovných dní od skončenia prechodného obdobia (t. j. do 13.1.2021) ukončenie údajov o zamestnaní/vyslaní na formulári „Informačná karta o zamestnaní občana EU“ a následne oznámi úradu práce údaje o začiatku zamestnania/vyslania na formulári „Informačná karta o zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny“. Zamestnávateľ na predpísanom formulári vyznačí výnimku pri zamestnaní štátneho príslušníka tretej krajiny - § 23a písm. a) zákona o službách zamestnanosti a priloží k uvedenému formuláru kópiu dokladu pracovnoprávneho vzťahu (kópia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Pracovnoprávny vzťah na základe tohto oznámenia zamestnávateľ nemusí ukončiť.

Noví zamestnanci zo Spojeného kráľovstva

Občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu po 31. 12. 2020 na územie SR na účel zamestnania alebo budú vyslaní za účelom poskytnutia služby si musia požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania ako štátni príslušníci tretích krajín, pokiaľ zákon o pobyte cudzincov neustanovuje výnimky (napr. vyslanie do 90 dní). K tejto skupine občanov sa teda bude pristupovať ako k štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí nemajú zaručené právo voľného prístupu k zamestnaniu.