Ktoré dokumenty musíte predložiť pri kontrole z Inšpektorátu práce?

5. 3. 2021

Každý rok vykoná Inšpektorát práce na Slovensku až 20 000 kontrol! Inšpektori sa ohlásiť nemusia a majú pomerne široké právomoci. Tento počet kontrol sa zásadne zvýšil po novele zákona v súvislosti s prácou na tzv ,,homeoffice". Viete, aké dokumenty musíte vedieť predložiť pri takejto neohlásenej kontrole?

Inšpekcia práce zamestnávateľa pri kontrole vyzve na predloženie osvedčenia o živnostenskom opráv­není, ak ide o fyzickú osobu alebo výpisu z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu.

Ku kontrolovaným osobám bude inšpekcia práce požadovať predlo­ženie kópií niektorých z nasledujú­cich dokumentov za kontrolované obdobie (za posledný mesiac až rok):

 1. kompletné osobné spisy zamest­nancov (všetky pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane dodatkov a príloh k týmto zmluvám a dohodám),
 2. originály dokladov o prihlásení za­mestnancov do Sociálnej poisťovne (tzv. prihlášky zamestnancov do Sociálnej poisťovne, úplne presne ide o „Re­gistračné listy fyzickej osoby“),
 3. mzdové listy zamestnancov,
 4. výplatné pásky zamestnancov vrá­tane dokladov o ich prevzatí,
 5. doklady preukazujúce vyplatenie miezd alebo odmien zamestnancom (výdavkové pokladničné doklady alebo výpisy z bankových účtov),
 6. evidenciu pracovného času za­mestnancov,
 7. doklady o zabezpečení stravova­nia zamestnancov (napríklad zmluva o zabezpečovaní stravovania so stra­vovacím zariadením, faktúra o náku­pe stravných lístkov, doklad o prevza­tí stravných lístkov zamestnancami a podobne),
 8. doklady o skončení pracovného pomeru (dohoda o skončení pra­covného pomeru, výpoveď, okamži­té skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru uply­nutím doby, na ktorú bol dohodnutý, skončenie pracovného pomeru v sk­úšobnej dobe),
 9. doklady o poskytnutí cestovných náhrad (cestovné príkazy a výdavko­vé pokladničné doklady alebo výpisy z bankových účtov),
 10. zoznam zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a zamestnan­cov pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovné­ho pomeru s uvedením ich pracovnej pozície.

 

Ďalšie možné požadované dokumenty:

 • pracovný a organizačný poriadok, bezpečnostné predpisy, prevádzko­vé predpisy, pracovné postupy, ko­lektívnu zmluvu, politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie, rozbory stavu bezpeč­nosti pri práci (zápisy z komplexných previerok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného pro­stredia) a rozbory úrazovosti, opráv­nenia na vykonávanie činností, do­hody o prenájmoch prevádzkových priestorov, dohody o spolupráci na spoločných pracoviskách,
 • záznamy o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, doklady o odbornej spôsobilosti zamestnancov, záznamy o výchove a vzdelávaní zamestnan­cov z BOZP, zoznam pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontroly z požívania al­koholických nápojov,
 • dokumenty o posúdení rizík u za­mestnancov a o prijatých opatreni­ach, záznamy o registrovaných pra­covných úrazoch, knihy evidovaných drobných úrazov, zabezpečenie a vy­školenie zamestnancov z poskytova­nia prvej pomoci, havarijné plány, programy a plány údržby, doklady o vykonávaní údržby, doklady o po­volení na niektoré práce,
 • doklady o výsledkoch merania škodlivín v pracovnom prostredí, o rizikových prácach a pracoviskách, zoznamy nebezpečných látok, karty bezpečnostných údajov,
 • projektovú dokumentáciu stavieb, výrobných a prevádzkových priestorov,
 • technickú dokumentáciu, paspor­ty strojov a technických zariadení, prevádzkovú dokumentáciu, pre­vádzkové denníky, záznamy, doklady o uvedení zariadení do prevádzky, revízne knihy, doklady o vykonáva­ní predpísaných prehliadok, skúšok a revízií, menovanie osôb zodpo­vedných za prevádzku technických zariadení, doklady o prevádzke do­pravných prostriedkov,
 • technologickú dokumentáciu, pra­covné postupy, dokumentáciu pri stavebných prácach.
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout