Vyhnite sa chybám pri zverejňovaní zmlúv v roku 2020!

30. 3. 2020

Ste si istí všetkými podmienkami, ktoré musíte splniť pri zverejňovaní zmlúv? Poďme sa na ne bližšie pozrieť.

Podľa zákona ste povinní zverejňovať všetky zmluvy, ktoré:

• sa týkajú nakladania s majetkom subjektu (obstarania majetku, prevody majetku, pohyby majetku),

• obsahujú informáciu, ktorá sa získala za  verejné prostriedky (kúpne zmluvy, poskytovania služieb, transfery a dary a podobne).

Čo sa týka lehoty zverejnenia, zmluva sa uverejní bezodkladne po jej uzatvorení – podpise zmluvy. Je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení. Pozor! Povinne sa zverejňuje aj kolektívna zmluva.

Prinášame Vám odporúčania do praxe, alebo čo je potrebné vedieť pri zverejňovaní zmlúv:

• Zverejňujú sa zmluvy ako celok

• Obchodné podmienky, kalkulácie a poklady k zmluve nemusia byť zverejnené

• Prílohy sa musia zverejňovať

• Zmluvy sa uverejňujú vo formáte, ako si stanoví subjekt verejnej správy

• Zmluva sa uverejní bezodkladne po uzatvorení (podpísaní)

• Zmluva sa ponechá zverejnená po dobu 5 rokov

• Zverejnenie sa týka aj jednorazových zmlúv

• Zverejnenie sa týka aj zmlúv s  nízkou finančnou hodnotou a zmlúv o prevode vlastníctva

• Zmluvy, ktoré sa nevzťahujú k nakladaniu s majetkom, alebo s verejnými prostriedkami, nepodliehajú povinnému zverejneniu

• Zmluva sa uverejní so všetkými údajmi, okrem údajov, ktoré sú osobného charakteru a  to len v prípade fyzických osôb (pozn.: zverejní sa aj adresa fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a sídlo právnickej osoby)

Naopak, zverejňovať nemusíte podľa zákona o slobode informácií napríklad technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Buďte obozretní a zverejňujte zmluvy podľa platných právnych predpisov.