Ako manažovať stavebné procesy

Ako manažovať stavebné procesy

v rámci prípravy a realizácie stavieb

Stavebná výroba má špecifické črty, ktorými sa výrazne líši od iných výrobných odvetví. K tým najdôležitejším patrí vysoký stupeň individuálnosti, zložitosť stavby, pohyblivosť výrobného zariadenia a stacionárnosť stavebných objektov, veľký počet procesov a pomerne dlhý čas výstavby, vplyv poveternostných podmienok na kvalitu stavebného diela a v neposlednom rade aj rôznorodá materiálová základňa. Ak má byť celkový výrobný proces efektívny, potom musí byť veľmi premyslene koordinovaný a racionálne riadený.

Autor:

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Cieľ publikácie:

Cieľom publikácie je, aby čitateľ získal:

 • všetky potrebné informácie pre manažovanie stavebného procesu na jednom mieste
 • zrozumiteľne spracované témy
 • printová verzia + nosič
 • právne predpisy potrebné pre manažovanie stavebného procesu 

Podrobný obsah publikácie nájdete v záložke s označením Obsah.

Komu je produkt určený:

Publikácia "Ako manažovať stavebné procesy v rámci prípravy a realizácie stavieb" je určená pre prípravára stavieb, stavbyvedúceho, manažéra stavby, stavebný dozor, zhotoviteľa.


Špecifikácia:

Multimediálny produkt zahŕňa šanón (formát A4) a USB disk s praktickými informáciami pre okamžitú aplikáciu.

Obsah publikácie:

1 Úvod

2 Prehľad pojmov a skratiek

Životný cyklus stavby

 • Klasifikácia stavieb a ich členenie
 • Druhy a charakteristika stavieb
 • Účastníci výstavby a ich kompetencie
 • Technologické etapy, stupne rozostavanosti a znaky etapových procesov

Stavebno-technologická príprava

a. Príprava stavby z pohľadu stavebníka 

 • Predprojektová príprava
 • Projektová príprava stavieb

b. Príprava stavby z pohľadu zhotoviteľa stavby:

 •  Predzákazková príprava
 •  Výrobná príprava
 •  Prevádzková príprava stavby

Modelovanie priebehu výstavby

a. Štruktúry stavebného procesu

 •  Priestorová štruktúra
 •  Technologická štruktúra
 •  Časová štruktúra

b. Časové plány a spôsoby ich zobrazovania

 • Harmonogram (Ganttov graf)
 • Graf míľnikov
 • Cyklogram (časopriestorový graf)
 • Sieťový graf

c. Metódy postupu výstavby

 • Postupná metóda
 • Súbežná metóda
 • Prúdová (rytmická) metóda

Zásady tvorby projektu zariadenia staveniska

a. Technická správa k zariadeniu staveniska

b. Situácia zariadenia staveniska pre HSV a PSV

 • Zásady návrhu oplotenia staveniska
 • Zásady návrhu dočasných staveniskových komunikácií
 • Zásady návrhu hygienických zariadení staveniska
 • Zásady návrhu kancelárií a šatní na stavenisku
 • Skladovacie plochy, sklady, predmontážne plochy
 • Zdvíhacie mechanizmy
 • Situácia zariadenia staveniska pre PSV

c. Náklady súvisiace s návrhom zariadenia staveniska

 • Základné legislatívne cenové predpisy pre stavebné práce
 • Vedľajšie rozpočtové náklady
 • Celkové náklady stavby
 • Náklady zariadenia staveniska všeobecne
 • Náklady zariadenia staveniska z hľadiska spoločnosti Cenekon
 • Náklady zariadenia staveniska z hľadiska databázy spoločnosti Odis
 • Náklady zariadenia staveniska z hľadiska databázy spoločnosti Systematic

Kompetencie stavbyvedúceho v procese prípravy a realizácie stavby

a. Postavenie stavbyvedúceho v hierarchii stavebného cyklu

b. Stavbyvedúci – postavenie na stavbe

c. Súhrn činností a schopností

d. Odbornosť a predpoklady

e. Postup a podmienky pri získavaní spôsobilosti

f. Odborná spôsobilosť stavbyvedúceho – kategórie

g. Výkon činnosti a povinnosti stavbyvedúceho - legislatíva

h. Vybrané činnosti stavbyvedúceho

 • Vybrané činnosti stavbyvedúceho pred začatím výstavby
 • Vybrané činnosti stavbyvedúceho pri začatí výstavby
 • Vybrané činnosti stavbyvedúceho počas výstavby
 • Vybrané činnosti stavbyvedúceho pri dokončení a odovzdaní stavby

ch. Stavbyvedúci a inovácie

Stavebný dozor - legislatíva

a. Podrobná špecifikácia rozsahu činnosti stavebného dozoru

 • Činnosť pred začatím prác
 • Činnosť v priebehu stavebných prác
 • Kontrola podkladov pre fakturáciu
 • Činnosť pri odovzdávaní a preberaní
 • Činnosť pri odovzdaní a prevzatí

b. Odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb

c. Legislatívny rámec dozornej činnosti

d. Zmluva pre zabezpečenie výkonu stavebného dozoru

e. Využívanie služieb stavebného dozoru pri preberaní (kúpe) nehnuteľnosti

f. Hodnotenie závažnosti nedostatkov diela

Obsah USB:

 • Časový plán - harmonogram
 • Histogram pracovníkov
 • Cyklogram
 • Situácia zariadenia staveniska pre hrubú stavbu
 • Situácia zariadenia staveniska pre pomocnú stavebnú výrobu
 • Projekt zariadenia staveniska
 • Príklad harmonogramu vypracovaného v predrealizačnej príprave v štruktúre stavebných činností
 • Vzor technologického pravidla

Jozef Gašparík

Kolektív autorov

Publikáciu pre Vás pripravil tím renomovaných autorov a odborníkov priamo z praxe.

149 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout