Čierne Stavby v obci a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady

Čierne Stavby v obci a PRECHOD KOMPETENCIÍ na nové stavebné úrady

Neoprávnené uskutočňovanie stavieb a penalizácie

Termín: 13. 3. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Vysoký počet čiernych stavieb je u nás dlhodobým problémom. Podľa viacerých štúdií dokonca patríme do skupiny štátov, kde je podiel takýchto nelegálnych diel v pomere k veľkosti populácie jeden z najvyšších. Kedy dielo nadobúda štatút čiernej stavby, ako sa dá dosiahnuť dodatočná náprava a aké sú dôsledky, keď stavebník tento stav nenapraví? Aké kroky môžu samosprávy vo čiernym stavbám podniknúť? To všetko a ešte oveľa viac na našom seminári!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Starý stavebný zákon č. 50/1976 Zb. bude s účinnosťou od 1. apríla 2024 zrušený a nahradený novými predpismi, ktorými sú zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Obce ako stavebné úrady budú ešte do 31. marca 2024 postupovať podľa starého stavebného zákona resp. potom delimitujú nevybavené spisy vrátane ohlásení na nový stavebný úrad  do 30. apríla 2026.

V téme bude vysvetlený vzťah medzi štátnou správou a samosprávou a obce dostanú základné informácie o prechode kompetencií z obcí na nové stavebné úrady podľa novej legislatívy, a tiež odpovede na otázky: Kedy vzniknú nové stavebné úrady? Kde budú sídliť nové stavebné úrady? Prejdú zamestnanci obcí na nové stavebné úrady? Aké kompetencie zostanú obciam? Dokedy a ako budú obce fungovať ako stavebné úrady?

Podľa § 54 starého stavebného zákona: Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

            Toto ustanovenie zakotvuje  všeobecnú zásadu, že každá stavba pred začatím  jej  realizácie  musí  byť  predmetom  posúdenia stavebného úradu, ktorým je predovšetkým obec. Stavby a ich zmeny (nadstavby, prístavby a stavebné úpravy) realizované bez povolenia, alebo bez ohlásenia alebo v rozpore s nimi, sa považujú za tzv. „čierne stavby“.

            Seminár je zameraný predovšetkým na zisťovanie čiernych stavieb orgánmi štátneho stavebného dohľadu (ďalej len ŠSD“) a objasňuje postup stavebného úradu v prípade zistenia nepovolenej resp. neohlásenej stavby.

            Podrobne vysvetľuje postup v konaní o odstránení čiernej stavby resp. v konaní o dodatočnom povolení stavby. Zaoberá sa aj prípadmi, ak bola čierna stavba realizovaná na cudzom pozemku, alebo došlo k čiastočnému záberu susednej nehnuteľnosti.

            S realizáciou čiernych stavieb súvisí aj povinnosť obce sankcionovať porušenie stavebného zákona, a preto sa seminár zaoberá aj ukladaním pokút za čierne stavby pri prejednávaní priestupkov a iných správnych deliktov.

Cieľ online seminára:

Ponúknuť starostom a zamestnancom obce (pracovníkom spoločných stavebných úradov) výklad príslušných ustanovení stavebného zákona a ďalších súvisiacich predpisov tak, aby postup obce pri zistených čiernych stavbách bol v súlade so zásadami zákonnosti. 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

 • zamestnanci obecných úradov ktorí majú v náplni práce kompetencie obce na úseku stavebného poriadku,
 • starostovia obcí (najmä novozvolení),

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

 • Vzťah štátna správa a samospráva a prechod kompetencií stavebných úradov podľa novej legislatívy,
 • podrobné poznámky k téme Čierne stavby v obci,
 • VZORY správnych aktov (zápisníc, rozhodnutí a pod.) vydávaných orgánmi ŠSD pri zistení čiernej stavby obcou ako stavebným úradom a v konaní o odstránení resp. dodatočnom povolení stavby. 

 

Program online seminára (9.00 – 13.00)

 1. Stavba (definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby)
 2. Povoľovanie stavieb zmien stavieb a udržiavacích prác (stavebné povolenie / ohlásenie, príslušnosť stavebného úradu)
  • Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podliehajúce ohláseniu
  • Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác (náležitosti ohlásenia, vlastnícke a iné právo, postup stavebného úradu, dotknuté orgány
  • Stavby vyžadujúce stavebné povolenie (žiadosť, účastníci stavebného konania, stavebné povolenie, zmena stavby pred dokončením)
 3. Zisťovanie čiernych stavieb (štátny stavebný dohľad, orgány, výkon, oprávnenia)
 4. Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (uskutočnených bez povolenia alebo ohlásenia)

4.1. Overenie pasportu drobnej stavby

4.2. Konanie o dodatočnom povolení stavby

4.3. Stavba na cudzom pozemku

4.4. Konanie o odstránení nelegálnej stavby

4.5. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia

 1. Sankcie za čierne stavby

5.1. Priestupky

5.2. Správne delikty

 1. Vymáhanie pokút

JUDr. Helena Spišiaková

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre.V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung). Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout