e-Seminár: Postupy zadávania podprahových zákaziek vo VO

e-Seminár: Postupy zadávania podprahových zákaziek vo VO

Praktické návody, konkrétne kroky a vzory dokumentov pre obstarávateľov

Termín: 30. 11. 2012
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Nejednoznačný výklad podprahových zákaziek v zákone o verejnom obstarávaní prináša mnohé problémy a riziká v aplikačnej praxi obstarávateľov, pričom práve tieto zákazky tvoria významný podiel na celkovom počte verejných obstarávaní v SR. Naučte sa správne postupy v súlade s platnou legislatívou!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ e-Seminára:

Ako zákon o verejnom obstarávaní spresňuje, zefektívňuje a posilňuje transparentnosť zadávania podprahových zákaziek? Aké sú najčastejšie chyby a možnosti ich nápravy tak, aby boli dodržané princípy zadávania zákaziek a tiež, aby bol v krátkom časovom období zabezpečený výber zmluvného partnera na požadovaný predmet zákazky?

V priebehu e-Seminára Vás krok za krokom prevedieme nástrahami zákona o verejnom obstarávaní s dôrazom na praktické aspekty použitia jednotlivých procesných nástrojov a pravidiel pri zadávaní podprahových zákaziek.

e–Seminára Vás podrobne a zrozumiteľne oboznámi s vymedzením podprahových zákaziek, objasní Vám spôsob určenia ich predpokladanej hodnoty. Nájdete v ňom praktické návody, konkrétne kroky a postupy pri zadávaní predmetných zákaziek s prihliadnutím na časovú a administratívnu náročnosť (lehôt, vzory jednotlivých  dokumentov podľa  zákona o verejnom obstarávaní).

Zmyslom a cieľom e-Seminára je poskytnúť komplexné informácie, a tým získať znalosti a praktické skúsenosti pri aplikácii aktuálnej právnej úpravy zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci zadávania podprahových zákaziek.

Nechajte sa inšpirovať praktickými príkladmi a skúsenosťami pri príprave súťažných podkladov, pri  vymedzení predmetu zákazky, kvalifikačných a hodnotiacich kritériách, ako aj pri stanovovaní pravidiel uplatnenia týchto kritérií.

Kliknite sem pre detailný Program e-Seminára.

Komu je e-Seminár určený:

e-Seminár Podprahové zákazky vo verejnom obstarávaníje určený osobám povinným verejne obstarávať podľa § 6 a § 7 zákona o verejnom obstarávaní (napr. zamestnancom štátnej správy a samosprávy, osobám, ktoré získali finančné prostriedky z fondov EÚ, resp. z iných verejných zdrojov, ...).  

Ďalšie informácie:

Po absolvovaní e-Seminára Vám zašleme poštou CERTIFIKÁT, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Program:

 

Každý týždeň od nás dostanete jednu lekciu v elektronickom formáte. Záleží len na Vás, kedy si zaslaný materiál preštudujete. Na záver každej lekcie sme pre Vás pripravili súbor otázok, ktorých zodpovedaním si overíte, že ste danej tematike porozumeli. Správne odpovede na otázky Vám zašleme vždy s nasledujúcou lekciou.

 

1.         LEKCIA (30. 11. 2012)

Aktuálna podoba podprahových zákaziek

 • Legislatíva upravujúca zadávanie podprahových zákaziek
 • Princípy verejného obstarávania
 • Kto je povinní zadávať podprahové zákazky
 • Zákazka na dodanie tovaru, zákazka na uskutočnenie stavebných prác a zákazka na poskytnutie služby a zmiešané zákazky
 • Limity pre zadávanie podprahových zákaziek
 • Stanovenie predpokladanej hodnoty podprahovej zákazky
 • Opis predmetu podprahovej zákazky
 • Lehoty

 

2.         LEKCIA (7. 12. 2012)

Podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk, etapy verejného obstarávania, postupy zadávania podprahových zákaziek a proces zadávania podprahovej zákazky s výzvou na predkladanie ponúk

 • Podmienky účasti
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Etapy verejného obstarávania podprahových zákaziek
 • Postupy zadávania podprahových zákaziek  - podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk a podprahová zákazka s výzvou na rokovanie
 • Postup a proces zadávania podprahovej zákazky s výzvou na prekladanie ponúk

 

3.         LEKCIA (14. 12. 2012)

Postupy a procesy zadávania podprahových zákaziek s výzvou na rokovanie

 • Postup a proces zadávania podprahovej zákazky s výzvou na rokovanie s viacerými záujemcami
 • Postup a proces zadávania podprahovej zákazky s výzvou na rokovanie s jedným záujemcom
 • Dokumentácia súvisiaca so zadávaním zákazky s výzvou na predkladanie ponúk a s výzvou na rokovanie – obsah a rozsah predmetnej dokumentácie a vzory dokumentov


4.         LEKCIA (21. 12. 2012)

Osobitosti/odlišnosti podprahového postupu 

 • Osobitosti pri zadávaní podprahových zákaziek financovaných/spolufinancovaných z fondov EÚ
 • Elektronická aukcia
 • Revízne postupy
 • Uzavretie zmluvy
 • Reportovania a informačná povinnosť osoby podľa § 6 a § 7 zákona o verejnom obstarávaní
 • Zrušenie použitého postupu zadávania podprahovej zákazky
 • Praktické ukážky, vzorové dokumenty

Ing. Adriana Hrivnáčiková

Adriana Hrivnáčiková pôsobila na ŽSR, Ministerstve Financií SR a Ministerstve vnútra SR.

e-Seminár

e-Seminár

,

Toto je e-Seminár, ktorý absolvujete na svojom PC - pohodlne vo Vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania.