Povinnosti firiem v oblasti odpadov a obalov v roku 2012

Povinnosti firiem v oblasti odpadov a obalov v roku 2012

Komplexný zoznam povinností – „Čo, kedy, komu, ako?“

Termín: 7. 3. 2012
Prednáša:

Zákony o odpadoch a obaloch nepamätajú iba na tých, ktorých predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi, ale aj na všetky firmy, organizácie verejnej správy a obce. Odpadové hospodárstvo je pritom oblasťou, v ktorej sa odohrávajú dôležité zmeny. Seminár je postavený na požiadavkách praxe, predstaví komplexne a presne stanovené povinnosti a ich implementáciu s cieľom pripraviť firmu na stále častejšie kontroly zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a informácie o očakávaných zmenách v roku 2012. V priebehu seminára budú sumarizované povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákonov tak, aby firmy presne vedeli kedy (termíny) a čo musia plniť. Ukážeme Vám, ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby ste predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

Seminár kladie dôraz na povinnosti, ktoré sa týkajú každého, kto tvorí odpad, alebo koho predmetom podnikania je nakladanie s odpadmi a kto prichádza do styku s obalmi ako výrobkom alebo odpadom. Ide o povinnosti, ktoré zahŕňajú vedenie evidencie, podávanie hlásení, plnenie technických podmienok pri nakladaní s odpadmi a obalmi, platenie do Recyklačného fondu a možnosti jeho zníženia, vybavenie rôznych súhlasov, prípadne autorizácie a celý rad ďalších povinností.

U jednotlivých povinností sa taktiež dozviete najčastejšie nedostatky z podnikovej praxe, ich možné dôsledky a spôsob ako im predísť. Seminár poskytuje okrem detailného prehľadu hlavnej problematiky, v rámci diskusie, aj možnosť konzultácie konkrétnych problémov podľa potreby účastníkov.

Kliknite sem pre detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Povinnosti firiem v oblasti odpadov a obalov v roku 2012 je určený všetkým firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu

Program celodenného seminára (9:00 - 15:30)

 

1.         Prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva

2.         Prehľad ustanovení zákona o odpadoch

3.         Prehľad ustanovení zákona o obaloch

4.         Prehľad ustanovení vykonávacích predpisov

5.         Sumarizácia povinnosti firmy pri nakladaní s odpadmi

6.         Sumarizácia povinnosti firmy pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov

7.         Sumarizácia povinnosti firmy voči Recyklačnému fondu

8.         Vzťah firmy k oprávnenej organizácii a ku kolektívnej organizácii

9.         Diskusia - konzultácie konkrétnych problémoch z praxe, podľa potreby účastníkov

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

JUDr. Božena Gašparíková, CSc.

Božena Gašparíková je odborníčka na environmentálne právo.