Pedagogický asistent v praxi

Pedagogický asistent v praxi

Úloha asistenta - rozdiel medzi asistentom pedagóga a osobným asistentom – začleňovanie žiakov so špeciálnymi potrebami

Termín: 7. 4. 2020
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Asistent sa stáva čoraz častejšie súčasťou výučby na základných aj stredných školách. Prax však prináša stále viac otázok, na ktoré chýbajú odpovede. Aká je presne úloha asistenta? Aký je rozdiel medzi asistentom pedagóga a osobným asistentom? Na online seminári sa zameriavame na aktuálne témy súvisiace s prácou asistenta pedagóga a so začleňovaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried. Súčasťou je aj praktický tréning zručností pre prax.

Seminár bude prebiehať online, takže ho budete môcť sledovať v pohodlí vašej kancelárie, alebo vášho domova prostredníctvom svojho PC, notebooku, alebo tabletu. Zároveň budete mať možnosť klásť lektorovi otázky v reálnom čase.

139 EUR
bez DPH

 Cieľ online seminára:

Cieľom seminára je naučiť sa vytvárať v triede pozitívnu pracovnú atmosféru z pozície pedagogického asistenta a zároveň naučiť sa spolupracovať s pedagogickým zamestnancom (učiteľom, vychovávateľom, majstrom odbornej výchovy) v rámci inkluzívneho tímu.

Na seminári sa dozviete, akými spôsobmi viesť žiakov k sebahodnoteniu, akými spôsobmi pozitívne hodnotiť žiakov tak vo vzdelávacej ako aj výchovnej oblasti, ako vyzdvihovať ich kladné stránky.

Budeme spoločne rozprávať o vhodných aktivizujúcich metódach podporujúcich individuálny i prosociálny rozvoj žiakov zo ŠVVP.

 

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

 

Komu je online seminár určený:

Online seminár ,,Pedagogický asistent v praxi‘‘ je určený najmä začínajúcim a skúseným pedagogickým asistentom, pedagógom ale aj zriaďovateľom a riaditeľom MŠ a ZŠ.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté aj podkladové materiály a nahrávka, prístupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM ONLINE SEMINÁRA (8.30 14.00 hod.):

  1. Budovanie dôvery v triede - učiteľ partner žiaka, žiaci navzájom partneri a zároveň jedinečné osobnosti
  2. Hodnotenie a sebahodnotenie žiakov – smerom k pozitívnym stránkam žiaka so ŠVVP
  3. Spolupráca pedagogického asistenta s pedagogickým zamestnancom – v rámci inkluzívneho tímu
  4. Využitie pojmového mapovania a iných aktivizujúcich metód v práci so žiakmi so ŠVVP
  5. Diskusia, otázky

 

 

PaedDr. Viera Šándorová

Viera Šándorová je v súčasnosti učiteľkou profesijného rozvoja. Pracuje v regionálnom pracovisku Metodicko-pedagogického centra v Prešove v oddelení ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum). Zároveň je certifikovaným lektorom Združenia Orava a venuje sa metodike podporujúcej rozvoj kritického myslenia a prierezovej téme multikultúrna výchova. Oddelenie ROCEPO sa dlhodobo venovalo príprave budúcich pedagogických asistentov formou kvalifikačného vzdelávania. ROCEPO sa zároveň sa venuje odborno-metodickej pomoci pedagogickým a odborným zamestnancov pracujúcich so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps), bežný 32 bitový webový prehliadač (neodporúčame Google Chrome) a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyššej.

139 EUR
bez DPH