SPRÁVNY PORIADOK pre obce a NOVÉ STAVEBNÉ ÚRADY

SPRÁVNY PORIADOK pre obce a NOVÉ STAVEBNÉ ÚRADY

+ 65 vzorov dokumentov na stiahnutie

Termín: 11. 12. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Správny poriadok pre obce sa v priebehu posledných rokov niekoľkokrát novelizoval. Aké práva a povinnosti z neho pre Vás vyplývajú? Aké kompetencie má starosta a na čom sa uznášajú zamestnanci obcí? Ako môže obec rozhodovať o právach fyzických a právnických osôb? Pozor! Správny poriadok budú s určitými obmedzeniami používať aj nové stavebné úrady od 1. apríla 2024, po účinnosti nového zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Prihláste sa na seminár nabitý dôležitými informáciami o SPRÁVNOM PORIADKU pre obce.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Kompetencie obce určuje množstvo právnych predpisov a obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, a to v rámci samosprávnej pôsobnosti (napr. riešenie susedských sporov podľa § 5 Občianskeho zákonníka) a tiež v rámci preneseného výkonu štátnej správy (napr. ako stavebný úrad).

V oboch prípadoch za obec koná a rozhoduje starosta, ako štatutárny orgán obce a vydaniu rozhodnutia predchádza konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu. Toto konanie upravuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov.

Správny poriadok ako tzv. procesný predpis upravuje postup obce a tiež práva a povinnosti účastníkov (fyzických osôb a právnických osôb) v akomkoľvek konaní prebiehajúcom na obecnom úrade s výnimkou konania vo veciach daní a poplatkov.

Správny poriadok budú s určitými obmedzeniami používať aj nové stavebné úrady od 1. apríla 2024, t. j. po účinnosti nového zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe.

Správny poriadok bol v priebehu posledných rokov niekoľkokrát novelizovaný, a preto je nevyhnutné, aby zamestnanci obcí ako aj starostovia poznali tento základný procesný predpis, ktorý sa používa takmer vo všetkých oblastiach verejnej správy.

Cieľ online seminára:

Ponúknuť starostom a tiež zamestnancom obce - pracovníkom obecných a mestských úradov výklad správneho poriadku po jeho novelách tak, aby správne konania ktoré patria podľa ďalších hmotnoprávnych predpisov do pôsobnosti obcí spĺňali kritériá zákonnosti a boli v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho konania.

Kliknite sem na detailný Program online seminára. 

Komu je online seminár určený:

 • starostovia obcí, primátori miest (najmä novozvolení)
 • zamestnanci obecných (mestských) úradov a stavebných úradov
 • príslušníci obecných (mestských) polícií, ktorí zabezpečujú agendu v správnom (napr. priestupkovom) konaní

Študijné materiály:

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to:

 • podrobné Poznámky k jednotlivým ustanoveniam správneho poriadku,
 • všetky materiály sú spracované s ohľadom na zmeny vyplývajúce z noviel správneho poriadku.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

 

 

 

Program online seminára (9.00 – 15.00)

 

 • Základné zásady správneho konania
 • Správne orgány (príslušnosť vecná, miestna a funkčná, predpojatosť a vylúčenie zamestnancov z konania;)
 • Účastníci konania a zúčastnené osoby (zastupovanie, splnomocnenie, zákonný zástupca, ustanovenie opatrovníka)
 • Priebeh správneho konania (začatie konania, ústne pojednávanie, zápisnica, nazeranie do spisov, doručovanie, lehoty a ich počítanie, svedkovia, znalci, listiny, ohliadka, čestné vyhlásenie, prerušenie a zastavenie konania, zmier, trovy konania)
 • Rozhodnutie (náležitosti, lehoty, oznámenie, právoplatnosť a vykonateľnosť)
 • Preskúmavanie rozhodnutí (odvolanie, odvolacie orgány, obnova konania, preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní)
 • Výkon rozhodnutia (správna exekúcia: začatie a priebeh výkonu rozhodnutia, odloženie a upustenie od výkonu rozhodnutia, námietky, formy výkonu rozhodnutia, výkon rozhodnutia súdnym exekútorom).
 • Správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku
 • Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre

JUDr. Helena Spišiaková

JUDr. Helena Spišiaková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1984 vykonala aj rigoróznu skúšku. V roku 1983 nastúpila ako referent na odbore výstavby a územného plánovania vtedajšieho Mestského národného výboru v Nitre.V rokoch 1991 až 2001 absolvovala viaceré vzdelávacie podujatia v zahraničí (Nemecko, Veľká Británia, Dánsko, USA, Holandsko), ktoré boli zamerané na samosprávu a získala certifikáty od rôznych inštitúcií (napr. Nadácia vzdelávania samosprávy SR v Bratislave, Local Self Government Assistace Center v Bratislave, International City/County Management Association Washington, The United States Agency for International Development, Schweizerischer Städteverband, Mundi Unternehmen Beratung). Bola odborným garantom a autorom učebných textov viacerých vzdelávacích projektov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Základy správneho konania v podmienkach samosprávy, Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov v podmienkach miestnej samosprávy).

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout