Vzdelávací kurz: Špecialista na revízie technických zariadení

Vzdelávací kurz: Špecialista na revízie technických zariadení

Ako na kontroly technického stavu v súlade so zákonom

Termín: 24. 1. 2024 – 25. 1. 2024
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Získajte ucelený prehľad o nových zákonných povinnostiach, normách, povinných kontrolách a revíziách technických zariadení vo vašej budove. Vďaka praktickému kurzu sa detailne zoznámite s novými požiadavkami, odhalíte včas hroziace nebezpečenstvo a predídete problémom pri kontrolách zo strany inšpektorátov práce! Kurzom vás prevedú skúsení lektori, ktorí upozornia na najčastejšie chyby aj na to, ako sa ich vyvarovať.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Uistite sa, že robíte maximum pre bezpečné pracovisko, či už ide o revíziu komínov, bleskozvodov, výťahov, elektrických spotrebičov či iných strojných zariadení. Ucelený vzdelávací kurz vás prevedie povinnosťami pri kontrolách technického stavu a revíziách technických zariadení. Vďaka kurzu získate detailnú orientáciu v problematike povinných kontrol a revízií a do hĺbky sa zoznámite s povinnosťami pri zaistení bezpečného stavu budov a pracovísk.

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Špecialista na revízie technických zariadení" nájdete pod týmto odkazom.

Komu je kurz určený:

Kurz "Špecialista na revízie technických zariadení" je určený všetkým, ktorí pri výkone svojej profesie zodpovedajú za bezpečný stav budov a pracovísk, teda bezpečnostným technikom, konateľom spoločností, majiteľom budov, majstrom, vedúcim prevádzok alebo pracovísk, stavbyvedúcim, správcom budov a pod.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70% otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra kurzu:

 

Modul č. 1: Celodenný seminár (streda 24. 1. 2024, 9:00 - 14:30 hod.)

Technický stav budov

 • Technický stav budov, požiadavky na vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostné zariadenia

 • Požiadavky platnej právnej úpravy na vykonávanie údržby, kontrol a revízií technických zariadení

 • Vedenie dokumentácie o údržbe, kontrolách a revíziách technických zariadení

 • Revízia a kontroly technických zariadení budovy v režime vlastník budovy/nájomcu

 • Požiadavky na pracovisko (priestorové usporiadanie, vetranie, osvetlenie a pod.)

 • Vecné prostriedky požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostné zariadenia

Kovové konštrukcie a údržba budov po výstavbe

 • Delenie kovových konštrukcií a početnosť ich kontrol

 • Spôsob vykonania kontroly technického stavu kovovej konštrukcie

 • Vedenie evidencie o kontrolách

 • Zabezpečenie údržby a technického stavu budov po výstavbe

Klimatizácie a rozvody pitnej vody

 • Sanitácia a údržba

 • Ochrana pred Legionellou a spôsob sanitácie pri zistení Legionelly v klimatizácii alebo rozvode pitnej vody

 • Sledovanie úniku chladív

 • Zabezpečenie údržby a kontrol technického stavu

Modul č. 2: Celodenný seminár (štvrtok 25. 1. 2023, 9:00 - 14:30 hod.)

Elektrické a zdvíhacie zariadenia

 • Revízia bleskozvodov a uzemnenia oceľových budov a objektov

 • Revízia elektrických zariadení

 • Revízia elektrického ručného náradia

 • Revízia elektrických spotrebičov

 • Predvolené, periodické a mimoriadne revízie elektrických zariadení

 • Revízia a kontroly vyhradených aj nevyhradených zdvíhacích zariadení

 • Schodiskové výťahy a šikmé zdvíhacie plošiny na dopravu osôb s obmedzenou pohyblivosťou

Tlakové a plynové zariadenia

 • Kontroly a revízie tlakových nádob stabilných

 • Kontroly a revízie plynových zariadení

 • Tlakové fľaše na prepravu plynov

 • Kotolne so zariadeniami na plynné palivá

 • Parné a kvapalinové kotly

 • Požiadavky na vybavenie kotolní, pravidelné kontroly kotolní

 

 

 

Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA

Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA

Vyštudovala na SPU v Nitre študijný odbor Fytotechnik. Po absolvovaní univerzity sa zamerala na bezpečnosť a ochranu zdravia a získala osvedčenia Bezpečnostného technika, Technika požiarnej ochrany a lektorské minimum. Od roku 2005 aktívne pôsobí v oblastiach BOZP a OPP a neustále sa snaží prinášať najlepšie riešenia, postupy a pomoc zamestnávateľom a zamestnancom. O rok neskôr sa stala spoluzakladateľkou vzdelávacej spoločnosti VEMAL, s.r.o. V rámci nej sa venuje rôznym formám vzdelávania, kurzov a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a e-learningu (elektronické vzdelávanie). Je majiteľkou spoločnosti OHSAS, s.r.o., ktorá sa špecializuje na bezpečnostno-technické služby (BTS), ochranu pred požiarmi (OPP), civilnú ochranu (CO), revízne kontroly a školenia obsluhy na vyhradené technické zariadenia (VTZ) a implementáciu systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45 001. V roku 2023 úspešne dokončila program MBA, čo jej umožňuje kombinovať technické a manažérske znalosti pre lepšiu bezpečnosť a účinnosť v pracovnom prostredí. Od roku 2005 je tiež aktívnou lektorkou pre vzdelávanie dospelých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je odborným zástupcom pre rôzne špecializované školenia ako sú napríklad obsluha VZV, obsluha stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov, lešenárov a ďalších.
"Mojim cieľom je neustále prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti a efektívnosti v pracovnom prostredí a poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie a poradenstvo v oblasti BOZP, OPP a technických riešení. Vzhľadom k tomu som sa tiež rozhodla šíriť osvetu prostredníctvom podcastu o všetkých témach v týchto oblastiach s názvom BOZP pod lupou," hovorí Lenka Pénzešová Švecová.

Ing. Vladimír Švec

Ing. Vladimír Švec

Je absolventom Chemickotechnologickej fakulty v Bratislave. Má 23 ročnú prax inšpektora bezpečnosti práce. Od roku 2006 pôsobí ako odborný zamestnanec v oblasti BOZP.
Profesia: Bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, lektor a revízny technik plynových zariadení (PZ) a tlakových zariadení (TZ)
Oblasti odbornosti:
• Bezpečnostný technik
• Revízny technik plynových a tlakových zariadení v plnom rozsahu
• Technik požiarnej ochrany
• Lektor pre vzdelávanie dospelých
Oprávnenia:
• Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP
• Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie revíznych technikov VTZ PZ a TZ
• Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie pracovníkov pre opravu VTZ PZ a TZ
• Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie obsluhy VTZ PZ a TZ

"S viac ako 30-ročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti a revízií plynových a tlakových zariadení som sa špecializoval na poskytovanie komplexných služieb v tejto oblasti. Mám široké spektrum oprávnení na výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP, revíznych technikov, pracovníkov pre opravu a obsluhu VTZ PZ a TZ. Mojou hlavnou prioritou je zabezpečiť, aby všetky zariadenia boli v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi a normami," hovorí Vladimír Švec.

Matúš Pénzeš

Matúš Pénzeš

Je absolventom strojárenského odboru. Po skončení školy pracoval 8 rokov v oblasti strojárstva, kde získal cenné skúsenosti. V roku 2013 absolvoval kurz bezpečnostného a požiarneho technika, získal lektorské minimum a začal aktívne využívať svoje nové znalosti.
V praxi sa vždy snaží spojiť teoretické vedomosti s reálnymi skúsenosťami, ktoré získal počas svojej kariéry zamestnanca v strojárenskej oblasti. Momentálne pracuje ako technik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technik požiarnej ochrany vo firme OHSAS. Jeho cieľom je zlepšovať pracovné prostredie a zabezpečiť, aby zamestnanci pracovali v bezpečných a zdravých podmienkach.
V roku 2018 rozšíril svoje pole pôsobnosti a začal sa venovať aj revíznym kontrolám a odborným skúškam vyhradených technických zariadení zdvíhacích. Ako revízny technik sleduje najnovšie trendy a inovácie v tejto oblasti a snaží sa prispievať k bezpečnému a efektívnemu používaniu týchto zariadení.
"Moje skúsenosti zahŕňajú prácu v rôznych odvetviach a lokalitách po celom Slovensku, čo mi umožňuje získavať bohaté skúsenosti a stretávať sa s rozmanitými situáciami. Som presvedčený, že kombinácia mojej odbornej prípravy a praktických skúseností ma robí schopným a kompetentným profesionálom v oblasti bezpečnosti a revízií zdvíhacích zariadení," hovorí Matúš Pénzeš.

Mgr. Tomáš Uharček

Mgr. Tomáš Uharček

Vyštudoval na UKF v Nitre študijný odbor História. Po absolvovaní univerzity sa zameral na oblasť BOZP, ktorá ho veľmi zaujala. Získal osvedčenie technika BOZP a úspešne získal lektorské minimum. Už ako bezpečnostný technik zistil, že aj oblasť ochrany pred požiarmi je veľmi zaujímavá a rozhodol sa venovať aj tejto problematike. Pôsobí teda aj ako technik požiarnej ochrany, ale aj v oblasti CO (civilnej ochrany obyvateľstva).
V oblasti BOZP a OPP sa pohybuje od roku 2016. Vo svojej praxi sa snaží pomáhať zamestnávateľom a zamestnancom v oblasti BOZP a OPP. Svoje skúsenosti posúva a prispôsobuje jednotlivým podmienkam zamestnancov a zamestnávateľov, snaží sa čo najlepšie komunikovať s ľuďmi, počúvať ich a prinášať riešenia a pomoc v oblastiach BOZP a OPP.
Vo svojom profesionálnom odbore sa stretol s množstvom zahraničných firiem, ktoré pôsobili vo veľkých projektoch v rámci SR, pracoval však aj na domácej pôde naprieč celým Slovenskom.
V súčasnosti sa ako zamestnanec spoločnosti OHSAS, s.r.o. zaoberá okrem poskytovania služieb BTS aj tvorbou nových postupov vo vzdelávaní, pracuje na projekte vzdelávania formou e-learningu (elektronické vzdelávanie).
"Mojim cieľom je zlepšovať formu vzdelávania a celkový pohľad na BOZP a OPP. Zároveň je pre mňa dôležité prinášať nové postupy v jednotlivých formách vzdelávania a snažiť sa čo najviac šíriť tak potrebnú osvetu v tejto oblasti. Samozrejme, snažím sa prinášať nové informácie poznatky, postupy, technológie v oblasti BOZP a OPP," hovorí Tomáš Uharček.

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout