Vzdelávací kurz: Špecialista odmeňovania zamestnancov (Compensation & Benefits Specialist)

Vzdelávací kurz: Špecialista odmeňovania zamestnancov (Compensation & Benefits Specialist)

Komplexné vzdelávanie pre HR manažérov, personalistov, HR špecialistov, prípadne pre riaditeľov či majiteľov firiem

Termín: 23. 10. 2019 – 10. 12. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

V modernej firme je riadenie ľudí založené na odmeňovaní ich prínosu, na plnení cieľov a úloh a cielenom rozvoji potenciálu jednotlivcov i tímov. Podmienkou plnenia náročných cieľov je sústavný monitoring a hodnotenie pracovných výsledkov a adresné odmeňovanie i rozvoj ľudí. Cieľom nášho kurzu je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o systéme odmeňovania vrátane legislatívnych možností a podmienok.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Špecialista odmeňovania zamestnancov" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, na ktorom budú namiesto komplikovanej teórie riešené konkrétne situácie.

 

Vzdelávací kurz Vám umožní spoznať metódy odmeňovania zamestnancov a vytvárania komplexných a udržateľných modelov odmeňovania. Dozviete sa, čo umožňuje zákon, ale aj to, aká je prax. Naučíme Vás, že lepšie ako zložité riešenia sú jednoduché princípy, ktoré sú jasné pre zamestnancov a rýchlo aplikovateľné pre Vás.

 

Kurz je rozdelený do piatich, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil celú problematiku odmeňovania zamestnancov. Zahŕňa prezenčné aj online formy vzdelávania, ktoré sú navrhnuté tak, aby šetrili čas účastníkov a zároveň im priniesli čo najviac praktických informácií.

 

Účastníkom poskytneme kombináciu odborných seminárov, úloh a webinárov, pripravovaných fundovanými odborníčkami z praxe, ktoré zaručujú správnosť a aktuálnosť poskytovaných podkladov. Pútavé semináre sú vedené interaktívnym spôsobom prostredníctvom konkrétnych prípadových štúdií z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúsenými lektorkami. Na webinároch budú vysvetľované konkrétne problematické situácie. A nebude chýbať ani úloha na domáce vypracovanie, aby ste sa do problematiky dostali a overili si získané vedomosti.

 

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu "Špecialista odmeňovania zamestnancov" je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70 % správnych odpovedí.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Špecialista odmeňovania zamestnancov" nájdete v záložke Obsah kurzu.

 

Komu je kurz určený:

Kurz „Špecialista odmeňovania zamestnancov" je určený pre firmy, organizácie a všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť v problematike odmeňovania zamestnancov. Dôraz sa kladie nielen na teoretickú časť, ale hlavne na praktické precvičovanie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70 % otázok záverečného testu. Obchodné podmienky nájdete tu.

1. MODUL – Celodenný seminár na tému „Odmeňovanie zamestnancov - kľúčová úloha odmeňovania pri dosahovaní výsledkov a motivácii zamestnancov“

Streda, 23. októbra 2019, 9:00 – 15:30 hod.

Cieľom seminára je prejsť hlavnými aktivitami a kľúčovými procesmi systému odmeňovania a definovať jeho miesto vo firme či organizácii a personálnych činnostiach. Povieme si, ako nadviazať politikou a stratégiou odmeňovania na stratégiu a kultúru firmy či organizácie. Účastník získa prehľad o možnostiach odmeňovania, dozvie sa informácie o najnovších trendoch a získa praktické rady, ako ich uplatniť vo svojej práci.

Ako dosiahnuť, aby bolo odmeňovanie vnímané ako motivujúca súčasť personálnej práce?

Účastníci získajú praktické rady a námety, ako nastaviť systém odmeňovania. Odmeňovanie neznamená len peniaze. Aké piliere má ročná odmena? Využívame ich všetky? Ako skĺbiť limitovaný rozpočet nákladov a očakávania zamestnancov? Na tieto i iné otázky Vám odpovieme na prvom seminári.

Povieme si aj o riadení výkonnosti a efektívnom systéme hodnotenia zamestnancov. Aké miesto pri hodnotení zamestnancov má odmeňovanie?

 

Obsah celodenného seminára (9:00 – 15:30 hod.):

 • Stratégia a štruktúra odmeňovania – väzba na podnikovú stratégiu a kultúru
 • Dnešný trh a ľudia
 • Rôzne generácie vs. Odmeňovanie
 • Motivácia zamestnancov vs. Odmeňovanie
 • Rola manažérov pri „Odmeňovaní“
 • Politika odmeňovania
 • Štruktúra mzdy - jednotlivé mzdové zložky a ich účel
 • Zložité odmeňovanie je horšie ako nespravodlivosť - v jednoduchosti je krása
 • Výkonové - variabilné odmeňovanie
 • Rôzne druhy odmien a ich opodstatnenie a účel
 • Úkolová alebo časová mzda?
 • Hodnotenie a riadenie výkonu a Odmeňovanie
 • Pracovný výkon, odmena a rozvoj zamestnanca
 • Krátkodobé vs. dlhodobé odmeňovanie
 • Benefity a zamestnanecké výhody - čo robia firmy pre svojich ľudí, čo im ponúkajú
 • Peňažné vs. Nepeňažné odmeňovanie
 • Kafetéria - áno alebo nie?
 • Implementácia zmien a interná komunikácia
 • Najčastejšie úskalia a chyby v praxi
 • Diskusia – riešenie konkrétnych prípadov z praxe účastníkov seminára

 

2. MODUL – Praktická úloha na domáce vypracovanie

24. októbra - 10. novembra 2019

Domáca úloha pre účastníkov: Čo potrebujeme u „nás“ zmeniť? (vytvorme si SWOT-ku nášho odmeňovania)

 

3. MODUL – Webinár na tému „Katalóg pracovných pozícií – ako nastaviť spravodlivosť v odmeňovaní?“

Pondelok, 11. novembra 2019, 10:00 – 11:30 hod.

Cieľom webinára je komplexný pohľad na Odmeňovanie vs. Práca, popisy pracovných činností a pozícií a vytváranie Katalógov pracovných pozícií. Povieme si, ako možno a prečo je dôležité  merať cenu práce.

Obsah webinára:

 • Pracovné pozície – popisy pozícií
 • Katalógy pracovných pozícii, ich tvorba a aktualizácia
 • Katalóg vs. Pracovná zmluva
 • Systémy hodnotenia práce
 • Cena práce – ako ohodnotiť prácu
 • Kritériá hodnotenia
 • Externá vs. interná spravodlivosť?
 • Domáca úloha pre účastníkov (aké kritériá zvoliť pri bodovaní pracovných pozícií u „nás“)

 

4. MODUL – Webinár na tému „Efektívna a zrozumiteľná výplatná páska – ako ju nastaviť a pomôcť čítať manažérom i zamestnancom?“

Utorok, 19. novembra 2019, 10:00 – 11:30 hod.

Cieľom webinára je oboznámiť sa s náležitosťami výplatnej pásky, vysvetlenie údajov uvedených v skratkách a následne jej efektívne a zrozumiteľné nastavenie tak, aby bola čitateľná a pochopiteľná pre všetky zúčastnené strany.

Obsah webinára:

 • Výplatná páska a jej náležitosti
 • Skratky údajov nasledované sumami a percentami – ako im porozumieť
 • Forma výplatnej pásky
 • Doklad o vyúčtovaní mzdy z pohľadu legislatívy – Zákonník práce, Zákon o ochrane osobných údajov, GDPR, Zákon o inšpekcii práce
 • Celková cena práce – čo ju tvorí a čo tento údaj predstavuje
 • Potvrdenie prevzatia výplatnej pásky – áno, či nie
 • Vzor výplatnej pásky
 • Archivácia dokladu o vyúčtovaní mzdy

 

5. MODUL – Poldňový workshop na témy „Mzdové / platové štruktúry – ako nastaviť základnú mzdu?“ a poldňový seminár na tému „Odmeňovanie vs. Zákonník práce“

Streda, 27. novembra 2019, 09:00 – 15:30 hod.

 

Mzdové / platové štruktúry – ako nastaviť základnú mzdu? (poldeň)

Cieľom workshopu je precvičiť si prakticky informácie, ktoré ste získali počas prvého seminára a oboch webinárov.

Obsah workshopu:

 • bodovanie pracovných pozícií v praxi
 • nastavenie mzdových taríf / stupňov a zaraďovanie pozícií do skupín
 • mzdová krivka
 • základná mzda vs. ostatné zložky mzdy – je tam závislosť alebo nie a prečo?
 • personálny controlling vs. Odmeňovanie – ako merať efektivitu odmeňovania

 

Odmeňovanie vs. Zákonník práce (poldeň)

Obsah seminára:

 • odmeňovania a Zákonník práce – čo umožňuje resp. prikazuje / usmerňuje legislatíva
 • mzda - Pracovná zmluva – ako dohodnúť mzdu v pracovnej zmluve
 • kolektívna zmluva – mzdová časť
 • ZP neupravuje mzdový predpis
 • variabilná mzda vs. Zákonník práce / pracovná zmluva
 • zmena mzdy a legislatíva
 • judikatúra

 

Záverečný test s možnosťou výberu odpovedí (do 10. decembra 2019).

 

 

Pozn.: Pútavé semináre sú vedené interaktívnym spôsobom prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe, ktoré budú účastníci riešiť spolu so skúsenými lektorkami.

 

Ing. Iveta Uhrová

Ing. Iveta Uhrová

Iveta Uhrová je profesionálnym konzultantom, lektorom a koučom - odborníkom v oblasti efektívneho riadenia firiem a ľudí.
Má dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plány personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí.

Od roku 2007 pôsobí ako lektor a konzultant. Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov. Po úspešnom absolvovaní kurzov získala certifikáty a osvedčenia kouč Systemického manažmentu a koučovania (2007), konzultant Lean Six Sigma Green Belt (2012) a konzultant Lumina Spark (2017).

Ing. Martina Švaňová

Od začiatku svojej kariéry sa venuje oblasti ľudských zdrojov. Ukončila štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore ľudské zdroje a personálny manažment.

Počas praxe v rôznych spoločnostiach nadobudla bohaté skúseností s vedením mzdového účtovníctva a súvisiacej pracovnoprávnej agendy. Vedie odborné kurzy zamerané predovšetkým na oblasť mzdového účtovníctva a personalistiky, ako aj legislatívne školenia z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia, dane z príjmov zo závislej činnosti a pracovnoprávnej oblasti. Pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout