Vzdelávací kurz: Špecialista ľudských zdrojov

Vzdelávací kurz: Špecialista ľudských zdrojov

Komplexné vzdelávanie pre HR manažérov, personalistov a manažment.

Termín: 12. 10. 2017 – 19. 11. 2017
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Práca oddelenia ľudských zdrojov v sebe zahŕňa mnoho rôznych činností a procesov, ktoré sú často podceňované. A práve na nich stojí úspech výberu, rozvoja a stabilizácie kvalitných zamestnancov, efektívne nastavené zamestnanecké prostredie, firemná kultúra, interná komunikácia s manažérmi i zamestnancami,  či komunikácia s vedením spoločnosti v personálnych otázkach. Aby personálne oddelenie fungovalo ako hodinky, pripravili sme pre Vás jedinečný vzdelávací program, na ktorom získate praktické znalosti a zručnosti z oblasti personálneho manažmentu, ktoré sa dajú okamžite využiť vo Vašej práci.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ kurzu:

Cieľom kurzu "Špecialista ľudských zdrojov" je poskytnúť účastníkom ucelený vzdelávací program, ktorý ich prevedie cez hlavné povinnosti HR manažéra, konzultanta či personalistu vo firemnej praxi.

 

Na kurze Vám ukážeme, ako získať komplexný prehľad v kľúčových procesoch v oblasti ľudských zdrojov a personálnej práce, ako nadobudnúť praktické vedomosti a zručnosti v oblasti HR, ako zlepšiť profesionálne povedomie a kredit v oblasti personálneho manažmentu, ukážeme Vám ako zvýšiť schopnosti zamestnancov a nastaviť personálne procesy vo firme na profesionálnej úrovni, naučíme Vás ako si overiť informácie a vymeniť skúsenosti z praxe a inšpirovať sa moderným a efektívnym riadením ľudských zdrojov.

 

Kurz je rozdelený do štyroch, na seba nadväzujúcich modulov tak, aby zastrešil problematiku personálneho manažmentu, priniesol praktické skúsenosti, rady, tipy a návody ako sa vyrovnať s nástrahami personalistickej práce od nastavenia firemnej kultúry, cez kompetenčné modely a stabilizáciu zamestnancov, vnútorných procesov odmeňovania, ako aj mediačných zručností personalistu, až po motiváciu rôznych generácií pracovníkov. Na záver, ako bonus, Vám predstavíme tému o psychohygiene personalistu.

 

Kurz je zameraný výhradne na praktické návody, rady a tipy v činnostiach HR manažérov či HR konzultantov a personalistov v malých, ale aj väčších firmách, ktoré sú ihneď aplikovateľné v praxi.

 

Kurz je ukončený záverečným online testom. Na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu je potrebné v teste dosiahnuť minimálne 70% správnych odpovedí.

 

Podrobný obsah a program vzdelávacieho kurzu "Špecialista ľudských zdrojov" nájdete pod týmto odkazom.

 

Komu je kurz určený:

Kurz "Špecialista ľudských zdrojov" je určený najmä pracovníkom HR oddelení a personálnych útvarov, ktorí si potrebujú rozšíriť a prehĺbiť vedomosti. Využijú ho aj zamestnanci a vedúci pracovníci, ktorí sú zodpovední za oblasť riadenia ľudských zdrojov, ale aj začínajúci HR manažéri, či majitelia firiem, ktorých spoločnosti sa rozrastajú, alebo potrebujú zaviesť prvky personálnej práce.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu dostanete CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o odbornom vzdelávaní. V cene kurzu sú výučbové materiály k jednotlivým modulom, realizácia a vyhodnotenie záverečného testu. Na získanie osvedčenia je potrebné zodpovedať správne 70% otázok záverečného testu. Obchodné podmienky sú vám dispozícii tu.

Obsahová štruktúra kurzu:

 

Modul č. 1: Celodenný seminár (štvrtok 12. 10. 2017, 9:00 - 15:30 hod.)

personálna stratégia a politika a pomoc HR pri budovaní firemnej kultúry, hlavné hr procesy a role ich užívateľov

 

Cieľom seminára je prejsť hlavnými aktivitami a kľúčovými procesmi personálneho manažmentu a definovať jeho miesto v organizácii. Povieme si, ako nadviazať personálnou politikou a stratégiou na stratégiu a kultúru firmy. Účastník získa prehľad o nástrojoch personálneho riadenia, dozvie sa informácie o najnovších trendoch v personálnom manažmente a získa praktické rady, ako ich uplatniť vo svojej práci. Oboznámite sa taktiež s riadením výkonnosti a efektívnym systémom hodnotenia zamestnancov, ktoré sú zárukou účinnej komunikácie, riadenia výkonu, rozvoja potenciálu a cielenej stabilizácie ľudí vo firme.

 

Obsah seminára:

   • Prečo a ako budovať firemnú kultúru
   • Čas zmien – výzva pre firemnú kultúru
   • Útvar ľudských zdrojov a jeho pridaná hodnota vo firme
   • Ako sa stať: strategickým partnerom, administratívnym expertom, agentom zmeny, resp. partnerom pre zamestnancov?
   • Hlavné aktivity personálneho manažmentu, ich účel a vzájomné väzby
   • Personálna stratégia a politika
   • Personálny marketing, komunikácia a informovanosť
   • HR a interná komunikácia ako proces
   • Riadenie výkonnosti, hodnotenie, motivácia a stabilizácia ľudí vo firme
   • Hodnotenie ako základný personálny nástroj, väzba na ostatné personálne nástroje
   • Cielená stabilizácia a motivácia ľudí

 

 

Modul č. 2: Webinár (online formou, 20. 10. 2017, 10:00 - 11:30 hod.)

Kompetenčné modely alebo Ako nastaviť a merať požadované správanie zamestnancov

 

Cieľom webinára je ukázať, ako je možné prepojiť firemnú kultúru a hodnoty s požadovaným správaním zamestnancov. Kompetenčné modely pomáhajú prepájať činnosti spojené s pracovnou pozíciou s firemnými hodnotami. Ak vieme tieto hodnoty zadefinovať a komunikovať, ako sa majú v praxi prejavovať a zároveň motivovať ľudí k požadovanému správaniu a výkonu, obchodné ciele sa určite podarí naplniť. Správne meranie kompetencií, ich riadenie a rozvoj slúži k celkovému rozvoju zamestnanca, jeho rastu a spokojnosti.

 

Obsah webinára: 

   • Náš "biznis" vs. potrebné kompetencie
   • Želateľný zamestnanec
   • Kompetenčné modely a ich uplatnenie v praxi
   • Ako merať a riadiť správanie zamestnanca
   • Hodnotiaci rozhovor vs. kompetenčné modely
   • Rola manažéra pri cielenej stabilizácii zamestnancov

 

 

Modul č. 3: Celodenný seminár (štvrtok 26. 10. 2017, 9:00 - 15:30 hod.)

POZÍCIA HR ŠPECIALISTU V KONTEXTE FIREMNEJ KOMUNIKÁCIE  

 

Komunikácia vo firmách zohráva kľúčovú rolu. Je znakom a prejavom firemnej kultúry a má priamy dopad na motiváciu a lojalitu ľudí vo firme. Cieľom seminára je porozumieť zákonitostiam efektívneho ovplyvňovania ľudí, ale i odhaliť vlastný potenciál v komunikačných a mediačných prístupoch, ktoré v poslednom čase zohrávajú stále významnejšiu rolu v práci špecialistov ľudských zdrojov.

 

Obsah seminára: 

   • HR a komunikácia
     • Obzvlášť manažéri, personalisti a špecialisti HR potrebujú komunikovať jasne, otvorene a s citom
   • Postaviť sa do topánok toho druhého
     • Byť alebo nebyť empatickí?
     • Hranice tolerancie a profesionalita personalistu
   • Sebapoznávanie – ako identifikovať, čo sa deje
     • Typy ľudí a ako s nimi komunikovať efektívne
   • Feedback – ako dávať / prijímať spätnú väzbu
     • Kritika verzus negatívna spätná väzba
     • Vplyv ocenenia a kritiky na motiváciu ľudí
     • DESC – efektívna spätná väzba v ťažkých situáciách
     • Ťažké rozhovory
   • HR – ako sa predať, ako presvedčiť,...
     • Dôvera a dôveryhodnosť
   • Mediačné zručnosti personalistu
     • Personalista ako mediátor?
     • Možnosti intervencie
     • Kedy zasiahnuť? Identifikácia situácií vhodných na mediáciu  
     • Pravidlá vedenia mediačného rozhovoru
   • Etické princípy mediácie

 

Modul č. 4: Celodenný seminár (pondelok 6. 11. 2017, 9:00 - 15:30 hod.)

ZAMESTNANECKÉ PROSTREDIE, BENEFITY A ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV A PSYCHOHYGIENA PERSONALISTU  

 

Efektívne nastavená motivácia zamestnancov je téma každej organizácie a najčastejšie podlieha vplyvom a zmenám. Môže byť pre spoločnosť konkurenčnou výhodou, a podporiť výkonnosť zamestnancov. Demotivácia zamestnancov vedie k fluktuácii a zvyšovaniu nákladov pre spoločnosť. Nie všetky nástroje a benefity, ktoré má dnes spoločnosť nastavené a fungovali v minulosti, sú efektívne aj dnes.

 

Obsah seminára: 

   • Zamestnanecké prostredie a motivácia zamestnancov
   • Čo by mal o motivácii vedieť manažér?
   • Motivačné nástroje
   • Motivácia vs. výkonnosť
   • Motivácia vs. odmeňovanie
   • Je mzda najväčší motivačný nástroj?
   • Zamestnanecké výhody a benefity
   • Faktory ovplyvňujúce motiváciu
   • Nielen plat je motivačný nástroj – čo môžeme uplatniť v praxi?
   • Kariérne kotvy – ako ich využiť pri motivácii zamestnancov
   • Generácie X, Y, Z - ako riadiť a motivovať zamestnancov z pohľadu generácií. Na čo sa majú firmy v budúcnosti pripraviť?
   • Psychohygiena personalistu - bonus na záver

 

 

Záverečný online test s výberom odpovedí (do 19. 11. 2017)

 

Ing. Iveta Uhrová

Ing. Iveta Uhrová

Iveta Uhrová je profesionálnym konzultantom, lektorom a koučom - odborníkom v oblasti efektívneho riadenia firiem a ľudí.
Má dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu, z toho viac ako 10 rokov pôsobila na manažérskych pozíciách. Zodpovedala za personálnu stratégiu a politiku, plány personálnych nákladov, systémy a nástroje personálneho riadenia, rozvoj a vzdelávanie manažérov i zamestnancov a spracovanie zamestnaneckých záležitostí.

Od roku 2007 pôsobí ako lektor a konzultant. Zameriava sa na projekty, ktoré podporujú budovanie výkonovo orientovanej firemnej kultúry, optimalizáciu procesov a výkonnosť personálnych systémov a nástrojov. Po úspešnom absolvovaní kurzov získala certifikáty a osvedčenia kouč Systemického manažmentu a koučovania (2007), konzultant Lean Six Sigma Green Belt (2012) a konzultant Lumina Spark (2017).

PhDr. Daniela Mináčová

Daniela Mináčová pôsobila ako poradenský psychológ 6 rokov v starostlivosti o handicapované deti a mládež, neskôr ako psychológ v personálnej oblasti firiem a manažér v sociálnej oblasti štátnej správy.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout