Aplikačné problémy v stavebníctve pri zmluvách o dielo

20. 7. 2021

Vo všeobecnosti platí, že drvivá väčšina uzatvorených zmlúv o dielo používaných v stavebníctve, pochádza z akýchsi stručných vzorov stiahnutých z voľne dostupných webových portálov, resp. ide o štandardné a všeobecné objednávkové formuláre na zákazky. Je zrejmé, že potom takéto vzorové zmluvy, resp. objednávkové formuláre v sebe zahŕňajú len základné zákonné náležitosti pre dodržanie zmluvnej formy zmluvy o dielo. Sú natoľko všeobecné, aby potom žiadna zmluvná strana, predovšetkým zhotoviteľ, nemala prílišné výhrady pred podpisom
takto vyhotovenej zmluvy.

 

V tejto súvislosti je dôležité poukázať na jednu z podstatných náležitostí zmluvy o dielo, ktorá je častokrát v praxi opomenutá, pričom však spôsobuje podnikateľom najmä v oblasti stavebníctva značné komplikácie. Konkrétne ide o detailnejšiu zmluvnú úpravu situácií, kedy nie zavinením zmluvných strán dochádza k omeškaniu s plnením zmluvne dohodnutých termínov, predovšetkým na strane zhotoviteľa. Potom sa stáva, že z takejto situácie má výhody objednávateľ, a to častokrát na úkor zhotoviteľa.

Každému z nás sa určite uchovalo v pamäti obdobie lockdownu, kedy bol vyhlásený núdzový stav. Legislatívne opatrenia zasiahli podnikateľský sektor, spomalili ekonomiku a  priniesli mnoho komplikácií súvisiacich s  plnením záväzkovo – právnych vzťahov medzi podnikateľmi navzájom. Tento stav spôsobil problémy každému podnikateľovi, aby si plnil svoje záväzky voči zmluvným partnerom riadne a  včas. 

Prijaté legislatívne opatrenia vo forme rôznych verzií lockdownov môžu byť v konkrétnej situácii síce vyhodnotené ako okolnosti vylučujúce zodpovednosť, avšak, treba mať na pamäti, že okrem existencie tejto okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, zo záväzku vyplýva, že dodávateľ má pri všetkom úsilí takejto škode predchádzať a urobiť všetky pre neho možné opatrenia a splniť si všetky ostatné povinnosti súvisiace so zodpovednosťou za škodu. Inak by ani takýto liberačný dôvod nemusel byť postačujúci.

Tieto skutočnosti by mali byť už detailnejšie obsiahnuté v  zmluvách o  dielo. Prihlásením sa na seminár získate cenné informácie o týchto aktuálnych problémoch, navyše vás naučíme, ako zabrániť napríklad aj súdnym sporom.

 

Pre viac informácii a možnosť objednať kliknite SEM!