Kedy sa nemusí vykonávať základná finančná kontrola?

6. 10. 2021

Finančná operácia sa overuje finančnou kontrolou v celom jej priebehu až do momentu dosiahnutia všetkých stanovených cieľov alebo splnenia udržateľnosti finančnej operácie alebo jej časti. Z dôvodu zabezpečenia ochrany verejných financií je dôležité vytvoriť a zabezpečiť efektívny a účinný systém verejnej vnútornej kontroly, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je finančné riadenie, za ktoré zodpovedná štatutárny orgán orgánu verejnej správy. Jedným z hlavných predpokladov účinného systému finančnej kontroly je zabezpečenie potrebnej výmeny informácií o nedostatkoch v jednotlivých fázach nepretržitého kontrolného procesu.

Viacerí zamestnanci sa dopytujú na správnosť výkonu základnej finančnej kontroly spravidla v prípade aktuálnej mimoriadnej situácie, práce z domu, či práce v skrátenom pracovnom čase.

 

 

Finančná operácia alebo jej časť sa vykonáva celý čas od prípravy finančnej operácie alebo jej časti až po jej ukončenie a splnenie všetkých cieľov finančnej operácie alebo jej časti. Základná finančná kontrola je ustanovenie, ktoré zabezpečuje prostredníctvom „kontroly štyroch očí“, aby sa predchádzalo vzniku nedostatkov, podvodov a nezrovnalostí pri hospodárení orgánu verejnej správy s verejnými financiami a preto ustanovuje, že základnú finančnú kontrolu vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy z ktorých jeden musí byť vedúci zamestnanec (t. j. uplatnenie princípu kontroly štyroch očí). Základnou finančnou kontrolou sa overuje každá finančná operácia alebo jej časť vždy, aj keď sa finančná operácia alebo jej časť overuje administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste. V zákone  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  v ustanovení § 5 definuje, že zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným zásadám prevencie patrí aj  vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť.

 

Zamestnávateľ (t. j. obec, škola, príspevková alebo rozpočtová organizácia a podobne) vo vzťahu k zabezpečeniu fyzickej neprítomnosti zamestnancov môže využiť inštitút tzv. home office, ktorý spĺňa charakter domáckej práce v prípade zamestnancov podľa dikcie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len Zákonník práce). Aj v tomto prípade je potrebné vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite.

Treba uviesť, že zákon  o finančnej kontrole a audite ustanovuje aj výnimku, kedy sa nemusí základná finančná kontrola realizovať (pozn. autora: práve uvedené výnimky stanovuje ustanovenia  § 7 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite).

 

Ako sa na finančnú kontrolu pripraviť aktuálne sa dozviete na konferencii 10 strašiakov personálnej agendy vo verejnej správe 2022

Pre viac informácií a možnosť objednať kliknite SEM! 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout