ANNA ROSE

Architektka a urbanistka so špecializáciou na zmiešané územné plánovanie a navrhovanie verejných priestorov, Anglicko

Príspevok: “Podoba nízkohlíkového mesta”

Architektka a urbanistka s osobitnými odbornými znalosťami v oblasti poradenstva pri zmiešaných územných plánoch a projektoch verejnej sféry. Študovala v Nemecku a Veľkej Británii. Do spoločnosti Space Syntax nastúpila v roku 2002 a v roku 2007 sa stala partnerkou a riaditeľkou predstavenstva.

Popri práci vo Veľkej Británii vedie Anna designové a konzultačné aktivity spoločnosti v USA a kontinentálnej Európe. Pravidelne hovorí na priemyselných a akademických podujatiach po celom svete a je čestnou senior vedeckou pracovníčkou na University College London. Anna je členkou UK Academy of Urbanism and Cabe’s Panel of Built Environment Experts, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti navrhovania významných projektov rozvoja a infraštruktúry verejnej sféry v celej Veľkej Británii.

V súčasnosti tiež pracuje na výskumnom projekte EÚ Horizont 2020 so 6 partnerskými mestami EÚ na vývoji procesu vytvárania komplexných plánov udržateľnej mestskej mobility (SUMP Plus). Jej odbornosť sa zameriava na optimalizáciu priestorového prepojenia z hľadiska pochôdznosti, výhod, bezpečnosti a pohodlia, ako aj udržateľnosti miest vo všeobecnosti.

Príspevok: “Podoba nízkohlíkového mesta”

Space Syntax vytvoril jedinečný vedecký a ľudský analytický prístup k posudzovaniu mestskej prepravy, plánov  a dizajnov, identifikáciou základných prepojení medzi územným členením miest a ich sociálnymi, ekonomickými a environmentálnymi ukazovateľmi a využitím verejne prístupných údajov. Územné členenie vplýva na to, ako mestá fungujú – na ich vzorce pohybu, zápchy, využitie pozemkov, vzorce kriminality, zdravotné následky, emisie CO2 či vzorce hodnoty pozemkov. Space Syntax vyvíja svoje aktivity po celom svete a kombinuje pri tom globálne skúsenosti s navrhovaním riešení s pokročilými digitálnymi technológiami, ktoré predpovedajú sociálne, ekonomické a environmentálne dopady rozvoja, aby pomohli mestám prosperovať a stať sa trvalo udržateľnými.