doc. Ing. Martin Čulík, PhD.

doc. Ing. Martin Čulík, PhD.

AKUSTIKA DREVENÝCH STAVIEB: ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ DREVA A MATERIÁLOV NA BÁZE DREVA
doc. Ing. Martin Čulík, PhD. je absolventom Inžinierskeho štúdia na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene v špecializácii so zameraním na Hudobné nástroje a doktorandského štúdia v odbore Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov. Vedecko-pedagogický titul „docent“ získal v habilitačnom odbore Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov. Pôsobí momentálne ako vysokoškolský učiteľ – docent na Katedre drevených stavieb TU vo Zvolene. Jeho výskum je orientovaný na zisťovanie mechanických, fyzikálnych a akustických vlastností materiálov pre špeciálne výrobky z dreva, najmä drevené hudobné nástroje, takisto na oblasť priestorovej a stavebnej akustiky v oblasti drevených stavieb. Býva členom organizačného a vedeckého výboru viacerých vedeckých konferencií (Hlavný organizátor: Material – Acoustics – Place, Zvolen, SK). Aktívne publikuje na vedeckých konferenciách a vo vedeckých časopisoch registrovaných v medzinárodných databázach, je editorom viacero vedeckých recenzovaných a konferenčných zborníkov, je editor Vedeckého časopisu o kultúre regiónov na Slovensku, je autorom a spoluautorom viacero Dizajn patentov. Bol tvorcom, členom a zástupca niekoľkých VEGA, KEGA, APVV projektov a projektov medzinárodnej spolupráce. Má za sebou absolvované trojmesačné zahraničné stáže na Professur Holzwissenschaften, ETH Zürich, Švajčiarsko a Zvukové studia, HAMU Praha, Česká republika. Je výkonný tajomník Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV (SKAS) a riadny člen Európskej akustickej asociácie (EAA – European Acoustics Association).