Stavebná a priestorová akustika

Stavebná a priestorová akustika

Nové materiály a konštrukčné systémy

Termín: 14. 10. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pozývame vás na ďalší ročník odbornej, medzinárodnej konferencie zameranej na stavebnú a priestorovú akustiku. Získajte nové poznatky pre vašu prax a vyhnite sa zbytočným, často nezvratným chybám v procese navrhovania, projektovania a realizácie budov. Využite jedinečnú príležitosť nielen získať nové poznatky, ale aj nadviazať kontakty, partnerstvá a spolupráce, ktoré môžu posunúť váš biznis na nový level. Stavebníctvo čelí turbulentnej dobe, preto si nenechajte ujsť túto príležitosť!

Zoberte so sebou aj kolegu a získajte obaja zľavu 15 %!

155 EUR
bez DPH

Ciele konferencie:

Venujete dostatočnú pozornosť zvykovým vlastnostiam stavebných konštrukcií? Chyby v akustike sú jednou z najčastejších príčin reklamácie stavieb. Riešite zvukovú izoláciu u svojich stavieb správne? Získajte prehľad o akustických vlastnostiach rôznych materiálov a o technologických postupoch, ktoré zodpovedajú sprísneným štandardom. Preto sme si pre vás pripravili taký program, ktorý významne pomôže vašej praxi:

 • Upozorníme na najčastejšie akustické chyby v novostavbách a pri rekonštrukciách,
 • poradíme, ako pracovať s neomateriálmi a metamateriálmi,
 • zameriame sa aj na opätovné použitie štruktúr – Rippmanovu štruktúru.

Cielom konferencie je:

 • šíriť osvetu o význame a správnom návrhu priestorov z hľadiska akustiky,
 • predstaviť nové trendy, technológie, výrobky,
 • poukázať na najčastejšie chyby pri navrhovaní a realizácií budovy.

Prečo na konferencii nesmiete chýbať?

 • Zistite, načo si dať pozor pri navrhovaní, projektovaní a realizácií tak, aby boli zachované dobré akustické vlastnosti budov
 • Spoznáte časté chyby realizácie a spôsoby, ako sa im vyvarovať
 • Pozrieme sa na to, aké vlastnosti by mali mať výrobky, aby boli z pohľadu akustiky kvalitné
 • Porovnáme prístupy vo svete a u nás a poukážeme na lokálne požiadavky výstavby
 • Dozviete sa, aké sú dobré vs. zlé materiály v súvislosti s akustikou, aké sú trendy a nové poznatky vedy aplikovateľné v praxi


Pre koho je konferencia určená?

Konferencia je určená najmä pre architektov, projektantov, akustikov, developerov, výrobcov materiálov, stavebných prvkov i interiérových doplnkov, stavbárov a stavebné firmy...

Forma konferencie:

V prípade priaznivej situácie sa bude konferencia konať prezenčne v Bratislave.

Tlmočenie:

Prednášky zahraničných hostí budú simultánne tlmočené do slovenského jazyka.

 

Organizátori podujatia

 

                                       

 

Generálny partner

 

Konferenciu podporujú 

 

Program konferencie 

9.00 – 9.05 Otvorenie konferencie

9.05 – 9.15 MONIKA RYCHTÁRIKOVÁ: Odborný úvod do témy konferencie

Blok 1: Vplyv súčasných energetických požiadaviek na akustický komfort

9.15 – 9.35 VOJTECH CHMELÍK: Akustický komfort v priestoroch zastrešených ETFE vankúšmi

9.35 – 9.55 DANIEL URBÁN: Zatepľovacie systémy ETICS a ich zvukovoizolačné vlastnosti

9.55 – 10.15 MIROSLAV ZLIECHOVEC: Akustická pohoda budov a jej vplyv na vnútorné prostredie

10.15 – 10.30 Prestávka

Blok 2: Materiály so špeciálnymi akustickými vlastnosťami

10.30 - 10.50 ANDREA BISKUPIČOVÁ: Akustické vlastnosti recyklovaných materiálov na báze polymérov

10.50 – 11.30 MARTIN ČULÍK:  Zvuková pohltivosť dreva a materiálov na báze dreva

11.30-12:10  Prestávka

Blok 3: Problémy z praxe a panelová diskusia

12.10 – 12.30 LUKÁŠ ZELEM: Najčastejšie akustické chyby v novostavbách a pri

12.30 – 12.50 TOMÁČ GUNIŠ: Akustika škôl pohľadom architekta a projektanta

12.50 – 13.40 Riešenie problémov z praxe v kontexte predchádzajúcich prednášok

13:45 – 14:00 Záver a ukončenie konferencie

doc. Ing. Martin Čulík, PhD.

doc. Ing. Martin Čulík, PhD.

AKUSTIKA DREVENÝCH STAVIEB: ZVUKOVÁ POHLTIVOSŤ DREVA A MATERIÁLOV NA BÁZE DREVA
doc. Ing. Martin Čulík, PhD. je absolventom Inžinierskeho štúdia na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene v špecializácii so zameraním na Hudobné nástroje a doktorandského štúdia v odbore Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov. Vedecko-pedagogický titul „docent“ získal v habilitačnom odbore Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov. Pôsobí momentálne ako vysokoškolský učiteľ – docent na Katedre drevených stavieb TU vo Zvolene. Jeho výskum je orientovaný na zisťovanie mechanických, fyzikálnych a akustických vlastností materiálov pre špeciálne výrobky z dreva, najmä drevené hudobné nástroje, takisto na oblasť priestorovej a stavebnej akustiky v oblasti drevených stavieb. Býva členom organizačného a vedeckého výboru viacerých vedeckých konferencií (Hlavný organizátor: Material – Acoustics – Place, Zvolen, SK). Aktívne publikuje na vedeckých konferenciách a vo vedeckých časopisoch registrovaných v medzinárodných databázach, je editorom viacero vedeckých recenzovaných a konferenčných zborníkov, je editor Vedeckého časopisu o kultúre regiónov na Slovensku, je autorom a spoluautorom viacero Dizajn patentov. Bol tvorcom, členom a zástupca niekoľkých VEGA, KEGA, APVV projektov a projektov medzinárodnej spolupráce. Má za sebou absolvované trojmesačné zahraničné stáže na Professur Holzwissenschaften, ETH Zürich, Švajčiarsko a Zvukové studia, HAMU Praha, Česká republika. Je výkonný tajomník Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV (SKAS) a riadny člen Európskej akustickej asociácie (EAA – European Acoustics Association).

doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.

doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.

AKUSTICKÝ KOMFORT V PRIESTOROCH ZASTREŠENÝCH ETFE VANKÚŠMI
V súčasnosti architekt pri potrebe prekryť veľkoobjemový priestor strešnou konštrukciou. Siaha väčšinou po materiáloch, ktoré sú „tradičné“ a v našej spoločnosti zaužívané. Presklené zastrešenia majú výhody z hľadiska architektonicko-prevádzkového, avšak aj nevýhody z hľadiska akustiky a akustického komfortu. Prekrytie priestoru s veľkými rozmermi pomocou zasklenej konštrukcie má za následok celkové zvýšenie hladiny akustického tlaku v danom priestore a vzniku akustických artefaktov, akými je napríklad aj trepotavá ozvena. Zvuk odrážajúca strešná konštrukcia v kombinácii s jej nepriaznivým tvarom a ostatnými použitými materiálmi a celkovým objemom miestnosti, môže viesť k znehodnoteniu vizuálne atraktívneho priestoru z hľadiska akustickej pohody a následne k obmedzeniam v jeho plnohodnotnom využití. Pomocou čoraz viac používaných „moderných“ materiálov, pred ktorými majú mnohí stále rešpekt, dokážeme nepriaznivému zvyšovaniu hluku v priestore zabrániť. Samozrejme je dôležité hľadať vždy kompromis a brať ohľad na funkciu novovzniknutého priestoru.

Ing. Andrea Biskupičová

Ing. Andrea Biskupičová

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE POLYMÉROV
Polyméry predstavujú jedny z najpoužívanejších materiálov súčasnosti. V stavebníctve sú často využívané ako izolačné materiály vďaka dobrým tepelno-izolačným vlastnostiam, ako súčasť náterov, fólií, ľahčených konštrukcií. Prednáška je zameraná na sledovanie zvukovej pohltivosti vybraných druhov polymérov pomocou impedančnej trubice.

Ing. Daniel Urbán, PhD.

Ing. Daniel Urbán, PhD.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY ETICS A ICH ZVUKOVOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI
Ing. Daniel Urbán, PhD. pôsobí ako odborný asistent na katedre materiálového inžinierstva a fyziky, STU v Bratislave. Špecializuje sa na výskum v oblasti stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustiky, šírenia vibrácií a spolupodieľa sa na vývoji progresívnych meracích metód. Spolupracuje s akustickými laboratóriami KULeuven (Leuven - Belgicko), TGM (Viedeň-Rakúsko) a ČVUT (FEL-Praha). V posledných rokoch bol zapojený v medzinárodných projektoch COST, H2020, a Erasmus Plus International Mobility of Researchers in CTU a niekoľkých národných VEGA a APVV projektoch. Je spoluautorom jednej monografie. Svoje vedecké výstupy publikuje prevažne v zahraničných vedeckých časopisoch a konferenciách. Je členom Českej Akustickej Spoločnosti (ČAS), Európskej Akustickej Spoločnosti (EAA) a Medzinárodnej Spoločnosti Mladých Akustikov (YAN).

prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.

Monika Rychtáriková je prezidentkou Slovenskej akustickej spoločnosti a členkou rady Európskej akustickej spoločnosti. V roku 2015 získala na Slovensku ocenienie “vedkyňa roka” a prezentovala výsledky výskumu na prestížnej konferencii TEDx Bratislava.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

155 EUR
bez DPH