Ing. Milan Luciak

Ing. Milan Luciak je dlhoročný pracovník v problematike uplatňovania zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Má nielen teoretické znalosti z danej legislatívy, ale i praktické skúsenosti s jeho uplatňovaním v praxi, vrátane práce s verejnosťou.
Lektor má za sebou množstvo prednášok z danej oblasti pre všetky skupiny subjektov, ktoré sa zúčastňujú procesu posudzovania vplyvov, takže jednotlivé prednášky sú špecificky vytvorené pre daný okruh poslucháčov.