Ing. Milan Luciak

Lektor je dlhoročný pracovník v problematike uplatňovania zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA). Má nielen teoretické znalosti z danej legislatívy, ale i praktické skúsenosti s jeho uplatňovaním v praxi, vrátane práce s verejnosťou.
Lektor má za sebou množstvo prednášok z danej oblasti pre všetky skupiny subjektov, ktoré sa zúčastňujú procesu posudzovania vplyvov, takže jednotlivé prednášky sú špecificky vytvorené pre daný okruh poslucháčov.