Ing. Tatiana Herchlová

Tatiana Herchlová má dlhoročnú prax v oblasti ochrany životného prostredia v súkromnej sfére aj vo verejnej správe. Má praktické skúsenosti z prevádzky ČOV (čistiareň odpadových vôd), je odborne spôsobilou osobou pre prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.