Kontrolná zložka pre riaditeľa školy Kontrolná zložka pre riaditeľa školy

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy

Perfektná príprava na Štátnu školskú inšpekciu

V publikácii nájdete nielen komplexné informácie o právach a povinnostiach súvisiacich s riadením školy, ale dozviete sa aj odpovede na aktuálne problémy v súvislosti s preventívnymi opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia korornavírusu. Táto publikácia je výborný pomocník, ak sa potrebujete pripraviť na kontrolu zo Štátnej školskej inšpekcie a zároveň Vám poskytne informácie, ako úspešne zvládnuť dištančné či duálne vzdelávanie v podmienkach Vašej školy.

V publikácii nájdete nielen komplexné informácie o právach a povinnostiach súvisiacich s riadením školy, ale dozviete sa aj odpovede na aktuálne problémy v súvislosti s preventívnymi opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia korornavírusu. Táto jedinečná publikácia je výborný pomocník, ak sa potrebujete pripraviť na kontrolu zo Štátnej školskej inšpekcie!

Prémiová verzia prístupná z akéhokoľvek zariadenia (mobilu, tabletu či počítača), s fulltextovým vyhľadávaním, lupou a interaktívnymi odkazmi.

Výhody prémiovej verzie

`

109 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

165 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť komplexné informácie o platných a aktuálnych právach a povinnostiach riaditeľa školy (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázium, Stredná odborná škola). Publikácia vám prinesie nielen hodnotné informácie vo vašej každodennej práci, ale prevedie vás aj postupom výkonu kontroly zo strany Štátnej školskej inšpekcie.

V publikácii nájdete odpovede na aktuálne problémy, ktoré školy riešia – hygiena detí a žiakov v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, ako spracúvať citlivé osobné údaje v období koronavírusu (nameraná teplota, údaje o zdraví vo vyhlásení), ako úspešne zvládnuť dištančné vzdelávanie, ako sa pripraviť na školskú inšpekciu, ako vzdelávať žiakov stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania.

Súčasťou publikácie je online zložka, ktorá obsahuje nielen aktuálne vzory, formuláre, návody, zoznam povinnej dokumentácie a šablóny, ale aj aktuálne úplné znenia najdôležitejších zákonov.

S podrobným obsahom publikácie sa môžete zoznámiť tu.

 

Kontrolná zložka vám poslúži ako:

   • komplexný lexikón na efektívne riadenie školy či školského zariadenia bez pochybení,
   • príprava na pravidelnú kontrolu zo strany Štátnej školskej inšpekcie,
   • pomocník v krízovej situácii,
   • všeobecný prehľad aktuálnych predpisov a postupov v  oblasti hygieny detí a mládeže,
   • prehľadná zbierka povinnej dokumentácie školy či školského zariadenia.

 

Komu je produkt určený:

Produkt Kontrolná zložka pre riaditeľa školy je určený riaditeľom a zástupcom škôl všetkých stupňov (od materských škôl po stredné odborné školy) a všetkých druhov nezávisle od zriaďovateľa či zamerania. Ďalej ho ocenia vedúci školských zariadení, ktoré tiež podliehajú kontrole zo strany Štátnej školskej inšpekcie.


Špecifikácia:

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s aktuálnou legislatívou, vzormi a ďalšími užitočnými materiálmi, ktoré využijete vo svojej praxi.

Aktuálnosť publikácie je zaisťovaná aktualizačným servisom, poskytovaným v prípade legislatívnych zmien, aby bol zabezpečený súlad s platnou legislatívou.

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť komplexné informácie o platných a aktuálnych právach a povinnostiach riaditeľa školy (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázium, Stredná odborná škola). Publikácia vám prinesie nielen hodnotné informácie vo vašej každodennej práci, ale prevedie vás aj postupom výkonu kontroly zo strany Štátnej školskej inšpekcie.

V publikácii nájdete odpovede na aktuálne problémy, ktoré školy riešia – hygiena detí a žiakov v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, ako spracúvať citlivé osobné údaje v období koronavírusu (nameraná teplota, údaje o zdraví vo vyhlásení), ako úspešne zvládnuť dištančné vzdelávanie, ako sa pripraviť na školskú inšpekciu, ako vzdelávať žiakov stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania.

Súčasťou publikácie je online zložka, ktorá obsahuje nielen aktuálne vzory, formuláre, návody, zoznam povinnej dokumentácie a šablóny, ale aj aktuálne úplné znenia najdôležitejších zákonov.

S podrobným obsahom publikácie sa môžete zoznámiť tu.

 

Výhody Prémiovej verzie:

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

Kontrolná zložka vám poslúži ako:

   • komplexný lexikón na efektívne riadenie školy či školského zariadenia bez pochybení,
   • príprava na pravidelnú kontrolu zo strany Štátnej školskej inšpekcie,
   • pomocník v krízovej situácii,
   • všeobecný prehľad aktuálnych predpisov a postupov v  oblasti hygieny detí a mládeže,
   • prehľadná zbierka povinnej dokumentácie školy či školského zariadenia.

 

Komu je produkt určený:

Produkt Kontrolná zložka pre riaditeľa školy je určený riaditeľom a zástupcom škôl všetkých stupňov (od materských škôl po stredné odborné školy) a všetkých druhov nezávisle od zriaďovateľa či zamerania. Ďalej ho ocenia vedúci školských zariadení, ktoré tiež podliehajú kontrole zo strany Štátnej školskej inšpekcie.


Špecifikácia:

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s aktuálnou legislatívou, vzormi a ďalšími užitočnými materiálmi, ktoré využijete vo svojej praxi.

Aktuálnosť publikácie je zaisťovaná aktualizačným servisom, poskytovaným v prípade legislatívnych zmien, aby bol zabezpečený súlad s platnou legislatívou.

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy

 • multimediálny produkt (online zložka + šanón)
 • praktický šanón formátu A4
 • online zložka so vzorovými formulármi, dokumentami, legislatívou a užitočnými nástrojmi

 

Obsah publikácie:

1. Povinnosti a kompetencie riaditeľa školy

 • Kompetencie riaditeľka školy a právne predpisy, upravujúce jeho funkciu
 • Ochrana osobných údajov v škole v zmysle GDPR
 • Preventívne opatrenia na školách v boji proti COVID-19 z pohľadu ochranu osobných údajov

2. Hygiena detí a mládeže

 • Riziká infekčných ochorení u detí v materskej škole
 • Legislatíva a prijímanie neočkovaného dieťaťa do materskej školy
 • Otázky a odpovede na tému vší
 • Ochrana zdravia a bezpečnosť detí a žiakov na školských zotavovacích podujatiach
 • Školské stravovanie
 • Požiadavky a normy, ktoré musia spĺňať školské stravovacie zariadenia

3. Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

4. Štátna školská inšpekcia

 • Poslanie a priebeh štátnej školskej inšpekcie v školách a školských zariadeniach
 • Odpovede na najčastejšie otázky k činnosti Štátnej školskej inšpekcie
 • Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve posilnenie kompetencií ŠŠI

5. Materiály na vlastné hodnotenie kvalitnej školy

 • Materská škola, predškolské vzdelávanie
 • Základná škola
 • Gymnázium
 • Stredná odborná škola

6. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Výchova a vzdelávanie žiakov so znevýhodnením
 • Vzdelávanie individuálne začlenených žiakov so ŠVP
 • Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním

7. Dištančné vzdelávanie a duálne vzdelávanie

 • Dištančné vzdelávanie
 • Duálne vzdelávanie - systém odborného vzdelávania a prípravy a systém duálneho vzdelávania pre absolventov ZŠ

 

Online zložka:

V online zložke rovnako nájdete aktuálne dokumenty, ako napríklad:

 • školský poriadok,
 • triednu knihu,
 • katalógový list žiaka,
 • rozvrh hodín,
 • štátne vzdelávacie programy,
 • protokolový o maturitnej skúške,
 • protokol o komisionálnej skúške a mnohé iné materiály,
 • dotazník pripravenosti žiakov na dištančné vzdelávanie,
 • manuál pre aplikáciu vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním,
 • vzorový individuálny výchovno-vzdelávací program,
 • informácie pre dotknuté osoby (zamestnancov školy aj návštevníkov školy) o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému,
 • vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti,
 • vyhlásenie zamestnanca alebo zákonného zástupcu po návrate do školy po absencii,
 • organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných a základných školách,
 • a ďalšie kľúčové dokumenty a zákony.

Uložené dokumenty sú vhodné na okamžité použitie a adaptovateľné podľa potrieb konkrétnej školy. Možno ich použiť v elektronickej podobe či vytlačiť a založiť do šanónu.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 165 EUR
109 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/cfss-demo/

109 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

165 EUR
bez DPH a expedičných nákladov