Kontrolná zložka pre riaditeľa školy Kontrolná zložka pre riaditeľa školy

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy

Legislatívne novinky v riadení školy a aktuálne návody, vzory a formuláre pre školský rok 2020/2021 - Perfektná príprava na Štátnu školskú inšpekciu

V publikácii nájdete nielen komplexné informácie o právach a povinnostiach súvisiacich s riadením školy, ale dozviete sa aj odpovede na aktuálne problémy v súvislosti s preventívnymi opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia korornavírusu. Táto publikácia je výborný pomocník, ak sa potrebujete pripraviť na kontrolu zo Štátnej školskej inšpekcie a zároveň Vám poskytne informácie, ako úspešne zvládnuť dištančné či duálne vzdelávanie v podmienkach Vašej školy.

V publikácii nájdete nielen komplexné informácie o právach a povinnostiach súvisiacich s riadením školy, ale dozviete sa aj odpovede na aktuálne problémy v súvislosti s preventívnymi opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia korornavírusu. Táto jedinečná publikácia je výborný pomocník, ak sa potrebujete pripraviť na kontrolu zo Štátnej školskej inšpekcie!

Prémiová verzia prístupná z akéhokoľvek zariadenia (mobilu, tabletu či počítača), s fulltextovým vyhľadávaním, lupou a interaktívnymi odkazmi.

Výhody prémiovej verzie

`

109 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

165 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Cieľom publikácie je poskytnúť komplexné informácie o platných a aktuálnych právach a povinnostiach riaditeľa školy (MŠ, ZŠ, SŠ, Gymnázium, Stredná odborná škola). Publikácia Vám poskytne nielen hodnotné informácie vo Vašej každodennej práci, ale prevedie Vás aj postupom výkonu kontroly zo strany Štátnej školskej inšpekcie.

V publikácii nájdete odpovede na aktuálne problémy, ktoré školy riešia – hygiena detí a žiakov v súvislosti s preventívnymi opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, ako spracúvať citlivé osobné údaje v období koronavírusu (nameraná teplota, údaje o zdraví vo vyhlásení), ako úspešne zvládnuť dištančné vzdelávanie, ako sa pripraviť na školskú inšpekciu, ako vzdelávať žiakov stredných odborných škôl v systéme duálneho vzdelávania.

Publikácia Vám prináša nielen hodnotné príspevky skúsených odborníkov v danej oblasti, ale aj kvalitné informácie, formuláre, návody čerpané priamo z oficiálnych stránok orgánov verejnej správy, ako aj prehľadnú zbierku povinnej dokumentácie.

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy má slúžiť ako pomôcka na efektívne riadenie školy, získanie postupov na dodržiavanie hygieny na školách, prípravu na Štátnu školskú inšpekciu a nadobudnutie znalostí potrebných v  mimoriadnej situácii spôsobenej ochorením COVID – 19 tak, aby ste mali dostatočné informácie v stále sa meniacich podmienkach riadenia školy.

Súčasťou publikácie je online zložka, ktorá obsahuje nielen aktuálne vzory, formuláre, návody, zoznam povinnej dokumentácie a šablóny, ale aj aktuálne úplné znenia najdôležitejších zákonov, sprievodcu školským rokom 2020/2021 a pracovný poriadok účinný od 10. 02. 2020.

V online zložke rovnako nájdete aktuálne dokumenty, ako napr. dotazník pripravenosti žiakov na dištančné vzdelávanie, manuál pre aplikáciu vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním, vzorový individuálny výchovno-vzdelávací program, informácie pre dotknuté osoby (zamestnancov školy aj návštevníkov školy) o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému, vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, vyhlásenie zamestnanca alebo zákonného zástupcu po návrate do školy po absencii a organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných a základných školách. 

 

S podrobným obsahom publikácie sa môžete zoznámiť tu.


Výhody produktu:

Na základe návodov a kontrolných zoznamov dostanete podklady, vďaka ktorým:

   • získate komplexnú príručku, vďaka ktorej sa naučíte riadiť svoju školu efektívne a nepochybiť,
   • naučíte sa ako spracovávať osobné údaje v škole v súlade s platnou legislatívou bez hrozby sankcií aj s prihliadnutím na aktuálnu situáciu,
   • získate komplexný pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení,
   • získate odborné návody a kontrolné zoznamy, vďaka ktorým bude škola alebo školské zariadenie v perfektnom stave,
   • dozviete sa ako postupovať v oblasti hygieny v súvislosti s rozšíreným ochorením COVID-19,
   • naučíte sa akým spôsobom docieliť efektívne duálne a dištančné vzdelávanie v podmienkach Vašej školy
   • oboznámite sa s postupmi kontrol v praxi a získate návody, ako pri kontrole zo Štátnej školskej  inšpekcie obstáť.

Kontrolná zložka (šanón) je zároveň navrhnutá tak, aby do nej bolo možné ukladať aj vlastné dokumenty (komunikáciu, dôkazy, záznamy a pod.) a prispôsobiť ich konkrétnym potrebám Vašej školy. Všetko budete mať evidované prehľadne a bezpečne na jednom mieste.

 

Kontrolná zložka vám poslúži ako:

   • komplexný lexikón na efektívne riadenie školy či školského zariadenia bez pochybení,
   • príprava na pravidelnú kontrolu zo strany Štátnej školskej inšpekcie,
   • pomocník v krízovej situácii,
   • všeobecný prehľad aktuálnych predpisov a postupov v  oblasti hygieny detí a mládeže,
   • prehľadná zbierka povinnej dokumentácie školy či školského zariadenia.

 

Komu je produkt určený:

Produkt Kontrolná zložka pre riaditeľa školy je určený riaditeľom a zástupcom škôl všetkých stupňov (od materských škôl po stredné odborné školy) a všetkých druhov nezávisle od zriaďovateľa či zamerania. Ďalej ho ocenia vedúci školských zariadení, ktoré tiež podliehajú kontrole zo strany Štátnej školskej inšpekcie.


Špecifikácia:

Multimediálny produkt Kontrolná zložka pre riaditeľa školy zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s aktuálnou legislatívou, vzormi a ďalšími užitočnými materiálmi, ktoré využijete vo svojej praxi.

Aktuálnosť publikácie je zaisťovaná aktualizačným servisom, poskytovaným v prípade legislatívnych zmien, aby bol zabezpečený súlad s platnou legislatívou.

Popis produktu:

Riadenie školy či školského zariadenia nie je jednoduchá záležitosť. Vybudovať školské zariadenie, ktoré by vyhovovalo kritériám školskej inšpekcie je nadľudská úloha. Aby ste vedeli, kde začať, v jedinečnej publikácii Kontrolná zložka pre riaditeľa školy (online zložka + šanón) nájdete niekoľko kapitol z rôznych oblastí, ktorými sa riaditeľ či riaditeľka školy musí zaoberať.

Získate prehľad o povinnostiach a kompetenciách riaditeľa školy, komplexný pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, vysvetlíme Vám problematiku ochrany osobných údajov v škole, predstavíme oblasti hodnotenia Štátnej školskej inšpekcie a dostanete aj pokyny a dobré rady na vzdelávanie detí, žiakov a študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Online zložka publikácie Vám prináša nielen všeobecné podklady aplikovateľné na akýkoľvek typ školského zariadenia, kompletné znenie školského zákonanajnovšie Pedagogicko-organizačné pokyny, vzorové dokumenty potrebné na zabezpečenie ochrany osobných údajov na školách v zmysle GDPR, užitočné rady a tipy, ale aj ďalšie doplnkové dokumenty, ktoré sú zoradené v jednotlivých zložkách podľa typu školy. Tieto si po vytlačení môžete založiť do šanónu k textovej časti publikácie.

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy má slúžiť ako pomôcka na efektívne riadenie školy, získanie postupov na dodržiavanie hygieny na školách, prípravu na Štátnu školskú inšpekciu a nadobudnutie znalostí potrebných v  mimoriadnej situácii spôsobenej ochorením COVID – 19 tak, aby ste mali dostatočné informácie v stále sa meniacich podmienkach riadenia školy.

Súčasťou publikácie je online zložka, ktorá obsahuje nielen aktuálne vzory, formuláre, návody, zoznam povinnej dokumentácie a šablóny, ale aj aktuálne úplné znenia najdôležitejších zákonov, sprievodcu školským rokom 2020/2021pracovný poriadok účinný od 10. 02. 2020.

Vďaka Kontrolnej zložke pre riaditeľa školy získate nielen istotu, že je Vaša školská dokumentácia kompletná a celkom v súlade s aktuálnou legislatívou, ale aj praktické návody, ako sa najlepšie pripraviť na kontrolu zo ŠŠI a vyvarovať sa pochybení. Tento jedinečný produkt využijete vždy, keď musíte aktívne konať, obhajovať správny postup a všetko riadne dokladovať.

 

Výhody Prémiovej verzie:

   • Online prístup k informáciám z mobilu, tabletu či počítača
   • Fultextové vyhľadávanie a využívanie interaktívnych odkazov
   • Pre užívateľa jednoducho ovládateľná a prehľadná aplikácia

 

S podrobným obsahom publikácie sa môžete zoznámiť tu.


Výhody produktu:

Na základe návodov a kontrolných zoznamov dostanete podklady, vďaka ktorým:

   • získate komplexnú príručku, vďaka ktorej sa naučíte riadiť svoju školu efektívne a nepochybiť,
   • naučíte sa ako spracovávať osobné údaje v škole v súlade s platnou legislatívou bez hrozby sankcií,
   • získate komplexný pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení,
   • získate odborné návody a kontrolné zoznamy, vďaka ktorým bude škola alebo školské zariadenie v perfektnom stave,
   • oboznámite sa s postupmi kontrol v praxi a získate návody, ako pri kontrole obstáť.

Kontrolná zložka (šanón) je zároveň navrhnutá tak, aby do nej bolo možné ukladať aj vlastné dokumenty (komunikáciu, dôkazy, záznamy a pod.) a prispôsobiť ich konkrétnym potrebám Vašej školy. Všetko budete mať evidované prehľadne a bezpečne na jednom mieste.

 

Kontrolná zložka vám poslúži ako:

   • komplexný lexikón na efektívne riadenie školy či školského zariadenia bez pochybení,
   • príprava na pravidelnú kontrolu zo strany Štátnej školskej inšpekcie,
   • pomocník v krízovej situácii,
   • prehľadná zbierka povinnej dokumentácie školy či školského zariadenia.


Komu je produkt určený:

Produkt Kontrolná zložka pre riaditeľa školy je určený riaditeľom  zástupcom škôl všetkých stupňov (od materských škôl po stredné odborné školy) a všetkých druhov nezávisle od zriaďovateľa či zamerania. Ďalej ho ocenia vedúci školských zariadení, ktoré tiež podliehajú kontrole zo strany Štátnej školskej inšpekcie.


Špecifikácia:

Multimediálny produkt Kontrolná zložka pre riaditeľa školy zahŕňa šanón (formát A4) a online zložku s aktuálnou legislatívou, vzormi a ďalšími užitočnými materiálmi, ktoré využijete vo svojej praxi.

Aktuálnosť publikácie je zaisťovaná aktualizačným servisom, poskytovaným v prípade legislatívnych zmien, aby bol zabezpečený súlad s platnou legislatívou.

Kontrolná zložka pre riaditeľa školy

   • multimediálny produkt (online zložka + šanón)
   • praktický šanón formátu A4
   • online zložka so vzorovými formulármi, dokumentami, legislatívou a užitočnými nástrojmi

Obsah:


Šanón:

1. Povinnosti a kompetencie riaditeľa školy

   • Kompetencie riaditeľka školy a právne predpisy, upravujúce jeho funkciu

   • Ochrana osobných údajov v škole v zmysle GDPR 

    • Aké právne predpisy brať do úvahy?
    • Aké zásady musí škola dodržiavať?
    • Aké osobné údaje môže škola spracúvať?
    • Na akom právnom základe škola spracúva osobné údaje
    • Kedy potrebuje škola súhlas na spracúvanie osobných údajov?
    • Zverejňovanie fotografií zamestnancov a žiakov
    • Informovanie o prospechu a dochádzke žiakov
    • Na aký účel môže škola spracúvať osobné údaje?
    • Kamery na škole
    • Aké povinnosti má škola pri spracúvaní osobných údajov?
   • Preventívne opatrenia na školách v boji proti COVID-19 z pohľadu ochranu osobných údajov

 

2. Hygiena detí a mládeže

   • Riziká infekčných ochorení u detí v materskej škole

    • Štátny zdravotný dozor v zariadeniach pre deti a mládež
    • Stravovacie zariadenie v materskej škole
   • Legislatíva a prijímanie neočkovaného dieťaťa do materskej školy
    • Ochorenia dýchacích ciest
    • Ochorenie COVID-19 a organizácia materskej školy
    • Ochorenia tráviaceho systému
    • Parazity
   • Otázky a odpovede na tému vší
   • Ochrana zdravia a bezpečnosť detí a žiakov na školských zotavovacích podujatiach
   • Školské stravovanie
   • Požiadavky a nromy, ktoré musia  spĺňať školské stravovacie zariadenia 

 

3. Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

 

4. Štátna školská inšpekcia

   • Poslanie a priebeh štátnej školskej inšpekcie v školách a školských zariadeniach

   • Odpovede na najčastejšie otázky k činnosti Štátnej školskej inšpekcie

   • Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve posilnenie kompetencií ŠŠI

 

5. Materiály na vlastné hodnotenie kvalitnej školy

   • Materská škola, predškolské vzdelávanie

   • Základná škola

   • Gymnázium 

   • Stredná odborná škola

 

6. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

   • Výchova a vzdelávanie žiakov so znevýhodnením
   • Vzdelávanie individuálne začlenených žiakov so ŠVP
   • Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním

7. Dištančné vzdelávanie a duálne vzdelávanie

 • Dištančné vzdelávanie
 • Duálne vzdelávanie - systém odborného vzdelávania a prípravy a systém duálneho vzdelávania pre absolventov ZŠ

 

Online zložka:

1. Materská škola

2. Základná škola

3. Gymnázium

4. Stredná škola

 • Všetky štyri uvedené kapitoly obsahujú zoznam povinnej dokumentácie podľa školského zákona, ako aj zoznam ďalšej užitočnej dokumentácie pre príslušný typ školy:
  • Školský poriadok
  • Triedna kniha
  • Katalógový list žiaka
  • Rozvrh hodín
  • Štátne vzdelávacie programy
  • Protokolový o maturitnej skúške
  • Protokol o komisionálnej skúške a mnohé iné materiály 

5. Ochrana osobných údajov v škole

 • Informácia o monitorovaní priestorov kamerami
 • Metodické usmernenie k zabezpečenie ochrany OÚ v informačných systémoch škôl
 • Odpovede na často kladené otázky k fotografiám a audiovizuálnym záznamom
 • Posúdenie vplyvu
 • Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre zamestnanca
 • Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre žiaka
 • Súhlas so zverejnením fotografie na webovej stránke
 • Test proporcionality na posúdenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa
 • Ustanovenie v pracovnej zmluve o práci s osobnými údajmi
 • Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
 • Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov a ďalšie užitočné materiály

6. Školské úrazy a ochrana zdravia detí a mládeže

 • Postupy prvej pomoci
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenia školského stravovania
 • Školské úrazy - postupy a povinnosti
 • Vybavenie lekárničky v škole
 • Vybavenie lekárničky prvej pomoci na zotavovacie podujatie
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu na účely zotavovacieho podujatia

7. Všeobecné dokumenty a tipy

 • Autodiagnostický dotazník
 • Dohovor o právach dieťaťa
 • Kritériá hodnotenia ŠŠI
 • Odpovede na otázky k rekreačným príspevkom, vzorovú žiadanka a smernicu k priznávaniu príspevkov na rekreáciu
 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020
 • Platové tarify v školstve od 1. 1. 2019
 • Plán inšpekčnej činnosti na aktuálny školský rok
 • Predhospitačné informácie
 • Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov a ďalšie užitočné materiály

8. Vzdelávanie detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Metodický materiál ŠŠI - Kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
 • Metodický materiál ŠŠI - Školská integrácia žiakov so ŠVVP
 • Návrh na vzdelávanie žiakov so ŠVVP
 • Vzor individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu
 • vzdelávacie programy pre deti a žiakov so ŠVVP

9. Zákony

 • Školský zákon
 • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave
 • Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 • Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

 

Uložené dokumenty sú vhodné na okamžité použitie a adaptovateľné podľa potrieb konkrétnej školy. Možno ich použiť v elektronickej podobe či vytlačiť a založiť do šanónu.

Získajte z produktu maximálny úžitok

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby Vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 

  prémiová štandardná
tlačená publikácia R R
online zložka so vzormi a legislatívou R R
on-line prístup z akéhokoľvek zariadenia R S
fulltextové vyhľadávanie R S
lupa a interaktívne odkazy R S
cena 165 EUR
109 EUR
 
 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu

Prémiové predplatné si môžete bezplatne vyskúšať tu: https://www.forum-media.sk/premium/cfss-demo/

109 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

165 EUR
bez DPH a expedičných nákladov